Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn Tiếng Anh sở GD - ĐT Cà Mau

Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019 sở GD - ĐT Cà Mau có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh có nội dung bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 12 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Đáp án đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2019

Câu

401

405

409

413

417

421

1

C

A

B

A

D

C

2

C

A

C

C

A

B

3

B

C

D

B

D

D

4

C

C

A

D

A

A

5

A

D

D

A

C

B

6

B

C

A

B

B

D

7

B

B

C

D

A

C

8

B

D

D

D

B

B

9

C

D

D

B

A

A

10

D

B

C

B

D

A

11

C

C

C

D

D

C

12

D

A

A

D

A

D

13

C

B

B

B

B

A

14

C

C

C

D

A

C

15

A

D

C

D

D

D

16

C

D

D

B

C

D

17

B

C

B

B

D

D

18

B

D

D

A

A

A

19

D

B

B

D

D

A

20

A

C

A

D

B

B

21

D

D

A

C

B

B

22

B

C

D

B

A

D

23

B

D

D

A

C

B

24

A

C

B

D

A

D

25

C

D

C

B

D

A

26

A

A

C

B

C

C

27

B

C

A

B

B

C

28

B

D

D

C

B

B

29

A

D

C

B

D

B

30

B

B

C

A

C

C

31

D

D

C

A

B

B

32

B

B

B

B

D

B

33

D

D

A

B

A

A

34

D

A

D

B

C

B

35

C

A

C

A

A

D

36

A

C

B

D

B

D

37

A

B

A

B

D

D

38

D

C

A

C

A

A

39

B

A

C

C

A

D

40

A

A

C

B

C

C

41

A

D

A

A

B

D

42

C

B

A

C

A

D

43

D

D

D

D

D

D

44

D

D

D

D

D

D

45

D

D

D

D

D

D

46

D

C

B

D

D

D

47

D

A

B

B

D

D

48

D

A

A

B

D

D

49

B

B

D

C

C

C

50

B

A

D

A

A

D

Câu

402

406

410

414

418

422

1

C

D

A

B

A

A

2

B

B

B

C

C

C

3

B

A

C

A

C

C

4

B

C

C

D

C

B

5

A

C

A

D

D

C

6

A

C

D

C

B

C

7

C

B

A

B

A

B

8

A

D

C

C

B

C

9

C

D

A

C

B

C

10

C

B

D

A

B

B

11

B

C

B

A

C

A

12

D

D

D

A

B

B

13

C

A

B

D

D

A

14

C

B

A

A

C

D

15

A

B

B

B

D

D

16

B

D

B

C

A

B

17

A

C

A

C

C

B

18

D

A

A

D

A

D

19

B

B

A

C

A

D

20

C

B

B

A

D

B

21

D

A

A

B

C

B

22

D

C

C

A

A

B

23

C

B

D

A

B

B

24

A

C

D

A

A

D

25

C

A

D

D

A

A

26

A

A

B

A

B

A

27

B

D

D

A

A

A

28

B

D

A

C

C

D

29

C

B

D

D

D

C

30

B

C

C

C

D

C

31

A

C

D

A

B

C

32

A

D

B

A

D

C

33

C

D

C

B

C

B

34

A

D

C

C

A

D

35

A

D

B

A

A

C

36

B

D

D

B

A

A

37

B

B

C

C

D

A

38

C

C

B

A

B

A

39

D

D

C

C

B

D

40

B

B

D

C

A

B

41

B

D

B

C

D

A

42

A

A

A

D

A

D

43

C

C

C

D

B

B

44

D

B

B

C

C

D

45

B

D

D

B

D

C

46

D

C

A

A

D

D

47

B

B

B

C

B

D

48

D

D

C

B

D

C

49

B

D

D

C

B

B

50

D

C

A

B

A

B

Câu

403

407

411

415

419

423

1

B

B

C

B

D

A

2

D

A

B

C

C

B

3

D

A

B

D

C

B

4

C

D

D

D

B

B

5

C

A

C

A

C

D

6

B

C

C

D

B

C

7

B

A

B

C

D

A

8

A

D

B

B

A

B

9

D

B

C

B

B

A

10

B

D

A

A

D

C

11

C

B

D

C

B

D

12

B

D

C

D

B

A

13

A

D

B

B

C

B

14

B

A

D

A

D

C

15

D

D

D

B

C

B

16

C

A

D

A

C

C

17

C

A

B

D

A

C

18

D

A

A

B

C

A

19

D

D

D

C

C

C

20

D

A

C

C

C

B

21

D

A

D

B

D

C

22

B

C

B

A

D

A

23

C

C

D

D

C

D

24

B

A

C

B

B

A

25

B

D

C

B

B

A

26

C

D

A

B

A

A

27

A

B

D

D

A

B

28

D

A

A

B

B

C

29

D

A

C

B

A

B

30

B

A

D

B

B

A

31

C

D

A

D

A

C

32

A

B

B

C

B

D

33

C

B

B

C

C

D

34

B

B

A

A

C

D

35

A

D

D

B

C

A

36

C

C

A

C

A

A

37

C

C

D

C

A

C

38

A

B

D

A

B

C

39

B

A

C

B

D

C

40

B

C

B

D

C

C

41

B

C

D

A

C

D

42

A

A

A

A

B

C

43

A

A

D

A

A

D

44

A

A

A

D

D

A

45

D

D

A

A

A

A

46

B

C

D

C

A

C

47

B

C

A

C

D

D

48

C

D

C

B

A

A

49

B

A

B

B

B

B

50

B

A

B

A

D

A

Câu

404

408

412

416

420

424

1

B

C

A

B

A

B

2

D

D

A

C

A

D

3

C

D

A

A

B

B

4

C

C

D

C

A

D

5

C

B

A

D

C

D

6

C

D

B

B

D

D

7

B

A

B

B

B

A

8

D

D

D

C

A

B

9

B

C

C

B

C

D

10

B

C

D

A

D

B

11

D

B

A

C

B

D

12

C

D

D

B

B

D

13

A

A

A

A

C

A

14

C

D

A

B

A

A

15

C

A

D

D

C

B

16

C

D

A

B

B

D

17

B

D

B

D

C

C

18

D

A

D

A

D

C

19

B

B

C

C

A

D

20

B

B

A

D

D

B

21

D

A

C

D

D

D

22

D

B

C

A

C

A

23

D

A

D

C

D

A

24

D

D

B

C

C

D

25

D

A

A

D

B

B

26

B

A

B

A

B

D

27

A

D

B

A

A

B

28

C

B

A

D

A

D

29

A

C

C

A

B

A

30

D

B

B

B

B

C

31

D

C

A

D

A

A

32

B

D

B

C

B

A

33

D

C

B

C

D

D

34

B

C

C

B

A

C

35

D

C

D

A

C

B

36

D

D

A

D

A

A

37

B

B

D

D

D

D

38

C

B

C

D

D

C

39

D

B

D

D

B

A

40

C

A

C

A

A

C

41

B

A

D

A

B

A

42

A

D

D

C

A

B

43

B

A

B

B

A

A

44

A

B

A

B

B

B

45

B

B

B

A

B

B

46

B

D

B

B

D

A

47

A

D

A

C

C

D

48

A

B

A

C

A

A

49

D

B

C

D

C

C

50

A

B

D

C

B

C

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm 2019

VnDoc.com đang cập nhật

Trên đây là toàn bộ nội dung Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn Tiếng Anh sở GD - ĐT Cà Mau. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2019 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2019, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2019, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2019 ,.... có trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.154
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm