Đề cương ôn tập học kì 1 GDCD 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

§Ò C¦¥NG ¤N TËP m«n gdcd KhèI 12
n¨m häc 2017 2018
häc k× I
CHñ §Ò 1: Ph¸p luËt vµ ®êi sèng
NéI DUNG I. Kh¸i niÖm ph¸p luËt
1. Ph¸p luËt lµ g× ?
- KN Ph¸p luËt ?
- ND kh¸i niÖm ph¸p luËt ?
2- §Æc ®iÓm cña ph¸p luËt
C©u hái :
1. ThÕ nµo lµ tÝnh quy ph¹m phæ biÕn cña ph¸p luËt ?
2. T¹i sao nãi, ph¸p luËt cã tÝnh quyÒn lùc, b¾t buéc chung ?
3. TÝnh x¸c ®Þnh chÆt chÏ vÒ mÆt h×nh thøc cña ph¸p luËt ®-îc thÓ hiÖn
nh- thÕ nµo?
4. Ph©n biÖt kh¸c nhau gi÷a quy ph¹m ph¸p luËt víi quy ph¹m ®¹o
®øc?
3. B¶n chÊt cña ph¸p luËt
C©u hái:
1. V× sao nãi, ph¸p luËt mang b¶n chÊt giai cÊp ? Ph©n biÖt b¶n chÊt giai
cÊp cña ph¸p luËt nãi chung víi ph¸p luËt XHCN (n-íc ta)
2. ThÕ nµo lµ b¶n chÊt x· héi cña ph¸p luËt ?
4. Mèi quan hÖ gi÷a ph¸p luËt víi ®¹o ®øc
Nguån gèc - Néi dung - H×nh thøc thÓ hiÖn - Ph-¬ng thøc t¸c ®éng
NéI DUNG 2 . Vai trß cña ph¸p luËt trong ®êi sèng xh
1. Ph¸p luËt lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó nhµ n-íc qu¶n lÝ x· héi
1.V× sao nhµ n-íc ph¶i qu¶n lÝ x· héi b»ng ph¸p luËt ?
2.Nhµ n-íc qu¶n lÝ x· héi b»ng ph¸p luËt nh- thÕ nµo ?
2. Ph¸p luËt lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó c«ng d©n thùc hiÖn b¶o quyÒn, lîi Ých
hîp ph¸p cña m×nh
- Ph¸p luËt lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó c«ng d©n thùc hiÖn quyÒn cña m×nh
- Ph¸p luËt lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó c«ng d©n b¶o vÖ c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p
cña m×nh
NéI DUNG III. thùc hiÖn ph¸p luËt
I. Kh¸I niÖm, h×nh thøc thùc hiÖn ph¸p luËt
1. Kh¸i niÖm thùc hiÖn ph¸p luËt
Thùc hiÖn ph¸p luËt lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ng-êi
lµm cho nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®i vµo cuéc sèng, trë thµnh nh÷ng hµnh
vi hîp ph¸p cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc.
- ThÕ nµo lµ hµnh vi hîp ph¸p ?
- Cã mÊy c¸ch xö sù khi thùc hiÖn ph¸p luËt ?
- Ph©n biÖt xö sù chñ ®éng vµ thô ®éng
2. C¸c h×nh thøc thùc hiÖn ph¸p luËt
- Trong khoa häc ph¸p lý, cã 4 h×nh thøc thùc hiÖn ph¸p luËt ?
- §iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a 4 h×nh thøc.
II - Vi ph¹m ph¸p luËt
1. Vi ph¹m ph¸p luËt ?
2. C¸c dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt ?
C©u hái:
1. T¹i sao nãi, vi ph¹m ph¸p luËt lµ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt ?
2. Anh (chÞ) hiÓu thÕ nµo vÒ n¨ng lùc tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña chñ thÓ ?
3. Lçi cã mÊy lo¹i, ®-îc biÓu hiÖn d-íi nh÷ng h×nh thøc nµo ?
i cè ý vµ lçi v« ý ?
3. C¸c lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt
C©u hái:
1. C¸c lo¹i VPPL ?
2. Lo¹i VPPL nµo lµ nghiªm träng nhÊt ?
3. Chñ thÓ vµ mèi quan hÖ x©m ph¹m cña tõng lo¹i vi ph¹m ?
III - Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý
1. Kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ?
2. C¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p
Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®-îc chia thµnh mÊy lo¹i ?
T-¬ng øng víi bèn lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt lµ c¸c lo¹i TNPL nµo ?
C©u hái:
- Tr¸ch nhiÖm h×nh sù ?
- Tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh ?
- Tr¸ch nhiÖm d©n sù ?
- Tr¸ch nhiÖm kû luËt ?
CHñ §Ò 2: QuyÒn B×NH §¼NG
NéI DUNG I. QuyÒn b×nh ®¼ng cña c«ng d©n
- ThÕ nµo lµ c«ng d©n b×nh ®¼ng tr-íc ph¸p luËt ?
- C«ng d©n b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô.
- C«ng d©n b×nh ®¼ng vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý.
- Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n-íc.
1. B×nh ®¼ng tr-íc ph¸p luËt ?
2. C«ng d©n b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô ?
- ThÕ nµo lµ c«ng d©n b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô ?
- Gi¶i quyÕt t×nh huèng ®Ó HS n¾m ®-îc mét sè néi dung cÇn chó ý :

Đề cương ôn tập học kì 1 GDCD 12 năm 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề cương ôn tập học kì 1 GDCD 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ các bạn học sinh học tốt GDCD 12 một cách đơn giản nhất. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.377
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 12 Xem thêm