Đề cương ôn thi nâng cao môn Lịch sử 12 năm 2018 trường THPT Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Th ðức
ðề cương lch s 12 (Chun & Nâng cao)
1
CHÖÔNG I
BOÁI CAÛNH QUOÁC TEÁ
SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI
Baøi 1
TRAÄT TÖÏ THEÁ GIÔÙI SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI
I/ S HÌNH THÀNH TRT T TH GII MI SAU CHIN TRANH
1. Hoàn cnh lch s :
- ðầu năm 1945, Chiến tranh thế gii th hai sp kết thúc, nhiu vn ñề quan trng cp ch
ñặt ra trước các cường quc ðồng minh:
+ Vic nhanh chóng ñánh bi phát xít.
+ T chc li thế gii sau chiến tranh.
+ Vic phân chia thành qu chiến thng.
- T ngày 4 ñến 11/2/1945, M, Anh, Liên hp hi ngh quc tế Ianta (Liên Xô) ñể tha
thun vic gii quyết nhng vn ñề bc thiết sau chiến tranh và hình thành mt trt t thế gii mi.
2. Ni dung ca hi ngh :
Xác ñịnh mc tiêu quan trng là tiêu dit tn gc ch nghĩa phát xít ðức và ch nghĩa quân phit
Nht, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô s tham chiến chng Nht châu Á.
Thành lp t chc Liên hip quc ñể duy trì hòa bình, an ninh thế gii
Tha thun vic ñóng quân, giáp quân ñội phát xít phân chia phm vi nh hưởng ca các
cường quc thng trn châu Âu và Á
+ châu Âu : Liên Xô chiếm ðông ðức, ðông Âu; M, Anh, Pháp chiếm Tây ðức, Tây Âu.
+ châu Á :
Vùng nh hưởng ca Liên Xô: Mông C, Bc Triu Tiên, Nam Xakhalin, 4 ñảo thuc qun ñảo
Curin;
Vùng nh hưởng ca M phương Tây: Nht Bn, Nam Triu Tiên; ðông Nam Á, Nam Á,
Tây Á …
3. nh hưởng vi thế gii : Nhng quyết ñịnh ca hi ngh Ianta ñã tr thành khuôn kh ca trt t thế
gii mi, thường ñược gi là “Trt t hai cc Ianta”.
o Thế gii phân thành hai cc, hai phe hin tượng ñầu tiên trong Lch s thế gii.
o Quan h thù ñịch Mĩ vi Liên Xô và các nước xã hi ch nghĩa.
o Bao gm nhiu mt :
+ Chính tr : ñối ñầu, cô lp, ñả kích
+ Kinh tế: bao vây, cm vn
+ Tư tưởng: ch nghĩa chng Cng, bài Xô, ñe do din biến hoà bình.
+ Quân s: chy ñua vũ trang, chiến tranh cc b
II/ S THÀNH LP LIÊN HIP QUC
1. Hoàn cnh lch s: T 25/4 ñến 26/6/1945, ñại biu 50 nước hp ti San Francisco (M), thông qua
Hiến chương thành lp t chc Liên hip quc.
2. Mc ñích :
o Duy trì hòa bình và an ninh thế gii.
o Phát trin mi quan h hu ngh, hp tác gia các nước trên cơ s tôn trng nguyên tc bình
ñẳng và quyn t quyết ca các dân tc.
3. Nguyên tc hot ñộng:
o Bình ñẳng ch quyn gia các quc gia và quyn t quyết ca các dân tc.
Trường THPT Th ðức
ðề cương lch s 12 (Chun & Nâng cao)
2
o Tôn trng toàn vn lãnh th và ñộc lp chính tr ca các nước.
o Không can thip vào ni b các nước.
o Gii quyết tranh chp, xung ñột quc tế bng phương pháp hòa bình.
o Chung sng hòa bình s nht trí gia 5 cường quc: Liên Xô, M, Anh, Pháp, Trung
Quc.
4. Các cơ quan chính: Có 6 cơ quan chính
ðại hi ñồng: Gm tt c các nước thành viên, mi năm hp mt ln.
Hi ñồng bo an: Là cơ quan chính tr quan trng nht, chu trách nhim duy trì hòa bình
an ninh thế gii, hot ñộng theo nguyên tc nht trí cao ca 5 y viên thường trc Nga,
M, Anh, Pháp và Trung Quc.
Ban thư ký: Cơ quan hành chính t chc ca Liên hip quc, ñứng ñầu Tng thư
nhim k 5 năm.
Các t chc chuyên môn khác: Hi ñồng kinh tế hi, Tòa án quc tế, Hi ñồng qun
thác….
5. Vit Nam và Liên hp quc:
- T 1945, Ch tch H Chí Minh ñã ñề cp ñến vic ng h Tuyên ngôn Liên Hip Quc Xan
Phranxixcô. ðể chng vic Pháp tái m lược, Bác H gi ñơn xin gia nhp Liên Hip Quc nhưng
không ñược chp nhn.
- Năm 1975, Vit Nam xin gia nhp nhưng M dùng quyn ph quyết chng li.
- Năm 1977, M rút li ph quyết và mun bình thường hoá quan h vi Vit Nam – Ngoi trưởng
M tuyên b : “sn sàng bình thường hoá quan h vi Vit Nam”, chp nhn Vit Nam gia nhp Liên
Hip Quc.
Ngày 20/9/1977, Vit Nam gia nhp Liên hp quc là thành viên th 149 ca t chc này. Các t
chc Liên hp quc hot ñộng ti Vit Nam :
UNDP (Chương trình phát trin Liên hp quc).
UNICEF (Qu Nhi ñồng Liên hp quc).
UNFPA (Qu Dân s Liên hp quc).
UNESCO (T chc Văn hoá – Khoa hc – Giáo dc Liên hp quc).
WHO (T chc Y tế thế gii)
FAO (T chc Lương – Nông).
IMF (Qu tin t quc tế).
ILO (T chc Lao ñộng quc tế).
ICAO (T chc Hàng không quc tế).
IMO (T chc Hàng hi quc tế).
- Ngày 16/10/2007, ðại hi ñồng Liên hp quc ñã bu Vit Nam U viên không thường trc
Hi ñồng bo an (Nhim k : 2008 – 2009).
6. Vai trò :
-
Năm 1991, có 168 thành viên, ñến 31/5/2000 có 188 hi viên.
-
Là t chc quc tế ln nht, gi vai trò quan trng trong vic gìn gi hoà bình, an ninh thế gii,
gii quyết các tranh chp, xung ñột khu vc.
-
Phát trin các mi quan h giao lưu, hp tác kinh tế, chính tr, xã hi, văn hoá gia các nước hi
viên.
-
Hn chế : Chưa nhng quyết ñịnh phù hp ñối vi nhng s vic Trung ðông. ðặc bit
trong s vic Ixraen tn công Li Băng.
III/ S HÌNH THÀNH HAI H THNG – XHCN & TBCN.
Sau chiến tranh thế gii th hai, trên thế gii ñã hình thành hai h thng – XHCN và TBCN.
1. V ñịa lý - chính tr.
Trường THPT Th ðức
ðề cương lch s 12 (Chun & Nâng cao)
3
- Trái vi tha thun ti Hi ngh Ptxñam, tháng 9/1949, M, Anh, Pháp ñã hp nht các vùng
chiếm ñóng thành lp nước CHLB ðức. ðể ñối phó, tháng 10/1949 Liên Xô giúp các lc lượng dân ch
tiến b ðông ðức thành lp nước CHDC ðức.
- T 1945 1947, Liên giúp nhân dân ðông Âu ñã hoàn thành cách mng dân tc dân ch
nhân dân, thiết lp liên minh cht ch vi Liên Xô, hình thành h thng các nước dân ch nhân dân
XHCN ðông Âu.
2. V kinh tế:
- Liên thiết lp quan h kinh tế cht ch vi các nước ðông Âu thông qua t chc SEV
(thành lp 1/1949).
- Tây Âu, M giúp các nước Tây Âu phc hi kinh tế qua “Kế hoch phc hưng châu Âu”,
các nhà nước dân ch tư sn ñược cng c.
Như vy, sau Chiến tranh thế gii th hai, châu Âu ñã hình thành thế ñối lp c v ñịa lý chính
tr ln kinh tế gia hai khi ðông Âu xã hi ch nghĩa và Tây Âu tư bn ch nghĩa.
CÂU HI ÔN TP
1. Trình y hoàn cnh lch s ni dung ch yu ca hi ngh Ianta. Nhng quyt ñnh ti hi
ngh cp cao Ianta ñã tác ñng ñn tình hình th gii như tho ?
2. Trình bày mc ñích, nguyên tc hot ñng vai tca Liên hp quc. K tên 5 cơ quan
chuyên môn ca Liên hp quc ñang hot ñng ti Vit Nam.
3. Bng các s kin lch s trong bài, hãy trình bày s hình thành hai h thng hi ñi lp sau
Chin tranh th gii th hai.
CHÖÔNG II
LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU (1945 – 2000)
LIEÂN BANG NGA (1991 – 2000)
Baøi 2
LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU (1945 – 1991)
LIEÂN BANG NGA (1991 – 2000)
I/ LIÊN XÔ VÀ ðÔNG ÂU T 1945 ðẾN GIA NHNG NĂM 70
1. Liên Xô t 1945 ñến gia nhng năm 70
* Công cuc khôi phc kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950)
Tình hình trong nước : Sau Chiến tranh thế gii th hai, Liên Xô phi gánh chu nhiu khó khăn,
hy sinh tn tht nng n: trên 27 triu người chết, 1710 thành ph, 70 ngàn làng mc b tàn phá
tiêu hu, ñời sng nhân dân gp nhiu khó khăn. Hơn 5 năm chiến tranh chng phát xít làm
ñất nước này b chm li khong 10 năm trong công cuc phát trin kinh tế.
Bên ngoài : Các nước phương Tây (do Mĩ cm ñầu) ñã thc hin chính sách thù ñịch vi Liên
bao vây kinh tế, phát ñộng “chiến tranh lnh” chy ñua vũ trang, chun b cuc chiến tranh
tng lc nhm tiêu dit Liên Xô và các nước ch nghĩa xã hi. Phong trào cách mng gii phóng
dân tc phát trin mnh m.
Công cuc khôi phc kinh tế : ñược tiến hành bng Kế hoch 5 năm (1946 – 1950).
* Kết qu : Hoàn thành kế hoch 5 năm khôi phc kinh tế trong 4 năm 3 tháng.
+
Công nghip : ñến năm 1946, khôi phc sn xut công nghip ñạt mc trước chiến tranh. Năm
1950, tng sn lượng công nghip tăng 73% so vi mc trước chiến tranh.
+
Nông nghip : mt s ngành cũng vượt mc sn lượng trước chiến tranh.
+
Khoa hc k thut: Năm 1949, Liên chế to thành công bom nguyên t, phá v thế ñộc
quyn nguyên t ca M.

Đề cương ôn thi nâng cao môn Lịch sử 12

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh Đề cương ôn thi nâng cao môn Lịch sử 12 năm 2018 trường THPT Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh, tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề cương ôn thi nâng cao môn Lịch sử 12 năm 2018 trường THPT Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 767
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm