Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2)

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 NĂM 2018
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút; (40câu trắc nghiệm)
(Đề thi gồm có 04 trang)
Mã đề thi 132
Câu 1: Chiến tranh thế giới II bùng nổ vì lí do chủ yếu nào dưới đây?
A. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của Đức, Anh, Pháp, Mĩ.
B. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
C. Nước Đức muốn phục thù đối với hệ thống hòa ước Vecxai-Oasinhton.
D. Chính sách trung lập của nước Mĩ để phát xít được tự do hành động.
Câu 2: Chủ trương của Đảng ta đối với vấn đề thù trong, giặc ngoài (từ 2/9/1945 đến trước 19/12/1946) được
đánh giá là
A. vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo về nguyên tắc và sách lược
B. cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.
C. cứng rắn về sách lược, mềm dẻo về nguyên tắc
D. mềm dẻo về nguyên tắc và sách lược
Câu 3: Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào? “Nếu không giải quyết được vấn để dân
tộc giải phóng, không đòi được độc, lập tự do cho tòan thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dâm tộc
còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được”
A. Trong Hội nghị BCH Trung ương Đảng (11- 1939).
B. Trong Hội nghị BCH Trung ương Đảng (5-1941).
C. Trong thư gửi đồng o toàn quốc sau Hội nghị TW lần thứ 8.
D. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Câu 4: Sau khi lên ngôi(tháng 1-1868), thiên Hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm
A. đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu.
B. tạo điều kiện cho kinh tế Nhật Bản phát triển.
C. xóa bỏ toàn bộ chế độ phong kiến lâu đời ở Nhật Bản.
D. đưa Nhật Bản ngang tầm với Tây Âu.
Câu 5: Khi về nước những hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp
đào tạo tại Quảng Châu(Trung Quốc) đã truyền bá lí luận nào trong nhân dân?
A. Cách mạng vô sản. B. Cách mạng dân chủ tư sản.
C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. D. Cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 6: “Chiến dịch này một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này ý nghĩa
quân sự ý nghĩa chính trị quan trọng” nhận định của Trung ương Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh về
chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp(1945-1954) của nhân dân Việt Nam?
A. Việt Bắc thu-đông năm 1947. B. Biên giới thu-đông năm 1950.
C. Trung Lào năm 1953. D. Điện Biên Phủ năm 1954.
Câu 7: Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở khu vực Đông Bắc Á được mệnh danh là “con rồng kinh tế” ở
châu Á?
A. Xingapo, Hồng Công, Đài Loan , Hàn Quốc. B. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.
C. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. D. Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông.
Câu 8: Những thay đổi nào của tình hình thế giới đã tạo môi trường thuận lợi cho phong trào đấu tranh ở Việt
Nam trong những năm 1936-1939?
A. Đại hội VII của Quốc tế cộng sản.
B. Hậu quả khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.
C. Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở Đức, Ý, Nhật.
D. Chính sách của chính phủ mặt trận nhân dân Pháp.
Câu 9: Sự kiện Anh muốn rời Liên minh châu Âu (2016) đã tác động như thế nào đến tình hình chung của
khối EU?
A. Làm đảo lộn nền kinh tế tài chính của khu vực.
B. Gây khó khăn trong việc quan hệ thương mại của khu vực.
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
C. Gây khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Anh và khu vực.
D. Gây khó khăn trong quan hệ trao đổi về tài chính trong khu vực.
Câu 10: Các thành viên tổ chức ASEAN đã kí bản “Hiến chương ASEAN” vào tháng 11/2007 nhằm
A. xây dựng ASEAN thành cộng đồng hòa bình.
B. xây dựng ASEAN thành cộng đồng vững mạnh.
C. xây dựng ASEAN thành cộng đồng chiến lược về chính trị, quân sự.
D. xây dựng ASEAN thành cộng đồng chỉ mang tính chất chiến lược về quân sự.
Câu 11: Nội dung nào sau đây là mục tiêu của chiến lược “cam kết và mở rộng” của chính quyền B.Clinton?
A. đảm bảo an ninh của các nước đồng minh với lực lượng quân sự mạnh
B. tăng cường khôi phục công nghiệp của nền kinh tế Mĩ
C. thực hiện cuộc chay đua vũ trang với các nước XHCN
D. sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” can thiệp nội bộ các nước
Câu 12: Giai cấp tầng lớp nào trong hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhanh chóng vươn
lên thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiến tiến của thời đại?
A. Tầng lớp học sinh ,sinh viên , trí thức. B. Giai cấp công nhân .
C. Gai cấp nông dân . D. Tầng lớp tư sản dân tộc .
Câu 13: Hiệp ước nào đánh dấu nhà Nguyễn đã đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp?
A. Hiệp ước Hắc Măng. B. Hiệp ước Giáp Tuất.
C. Hiệp ước Nhâm Tuất. D. Hiệp ước Patơnốt.
Câu 14: Nửa cuối năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân hóa thành
A. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn.
B. Đông Dương cộng sản Liên đoàn, An Nam cộng sản đảng
C. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng.
D. Đông Dương cộng sản đảng, Tân Việt cách mạng đảng.
Câu 15: Thành tu khoa hc kĩ thut nào ca Liên Xô mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
A. Năm 1961, phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất.
B. Năm 1969, đưa người lên Mặt Trăng.
C. Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
D. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.
Câu 16: Đâu điểm khác biệt của “tư sản dân quyền cách mạng trong Cương lĩnh chính trị(2/1930) với
“cách mạng tư sản dân quyền trong Luận cương chính trị(10/1930)?
A. Gồm nhiệm vụ dân tộc và dân chủ. B. Nhiệm vụ dân chủ được đề cao.
C. Chỉ có nhiệm vụ giải phóng dân tộc. D. Chỉ có nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.
Câu 17: Sgiống nhau bản của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc(1978) với công cuộc đổi
mới(1986) ở Việt Nam là
A. tập trung phát triển khoa học kỉ thuật. B. tập trung phát triển thương mại quốc tế.
C. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. D. tập trung đổi mới về chính trị.
Câu 18: Chính phủ ta quyết định phát động quần chúng triệt để giảm cải cách ruộng đất (1953) do
nào dưới đây ?
A. Nhanh chóng khôi phục lại nông nghiệp.
B. Để bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân.
C. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất trong nông nghiệp.
D. Đáp ứng nhu cầu lương thực phục vụ cho chiến trường.
Câu 19: Điểm mới của Hội nghị tháng 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 Ban chấp hành Trung ương
Đảng Cộng Sản Đông Dương là gì?
A. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc, chống phong kiến.
B. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống phát xít.
C. Giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.
D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm thuế.
Câu 20: Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định phải nhanh chóng giải phóng miền Nam trong năm 1975
sau thắng lợi của chiến dịch nào?
A. Hồ Chí Minh. B. Đường 14 - Phước Long.
C. Tây Nguyên. D. Huế - Đà Nẳng.
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
Câu 21: Quyết định nào dưới đây tại Hội nghị Ianta (2-1945) đã tạo điều kiện cho Pháp trở lại xâm lược Đông
Dương?
A. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương.
B. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
C. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.
D. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng thế giới được
xác định trong Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) ?
A. giành độc lập dân tộc. B. giành dân chủ, bảo vệ hòa bình.
C. chống phát xít, chống chiến tranh. D. tự do, dân sinh dân chủ, cơm áo và hòa bình.
Câu 23: Cuộc khởi nghĩa nào không nằm trong phong trào Cần vương?
A. Khởi nghĩa Yên Thế. B. Khởi nghĩa Hương Khê.
C. Khởi nghĩa Ba Đình. D. Khởi nghĩa Bãi Sậy.
Câu 24: Sau khi bị thất bại trong kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh Gia Định năm 1859, thực dân Pháp
chuyển sang lối đánh nào?
A. “Đánh lâu dài” B. “Chinh phục từng gói nhỏ”
C. “Chinh phục từng địa phương” D. “ Đánh chắc, tiến chắc”
Câu 25: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là
A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. B. Cách mạng vô sản.
C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. D. Cách mạng văn hóa.
Câu 26: Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng a có đoạn: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự
do độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”. Đoạn trích trên khẳng định
A. quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.
B. quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.
C. quyết tâm bảo vệ chủ quyền của nhân dân Việt Nam.
D. chủ quyền của dân tộc ta trên phương diện pháp lý và thực tiễn.
Câu 27: Nhận định nào sau đây đánh giá đúng sự phát triển kinh tế Nhật Bản từ những năm 50 của thế kỷ
XX trở đi?
A. Sự phát triển thần kì. B. Sự phát to lớn.
C. Sự phát triển vượt bật. D. Sự phát triển nhảy vọt.
Câu 28: Đặc điểm nổi bật nhất trong phong trào kháng chiến của nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam kì là gì?
A. Phong trào đã lôi cuốn nhiều văn than, sĩ phu tham gia.
B. Phong trào do nông dân khởi xướng và lãnh đạo.
C. Phong trào sử dụng hình thức đấu tranh phong phú.
D. Phong trào kết hợp giữa chống Pháp với chống phong kiến tay sai.
Câu 29: Nội dung nào dưới đây trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện
tinh thần tránh đối đầu chiến tranh của Việt Nam?
A. “ Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.
B. “ Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng”.
C. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, ...”.
D. “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc”.
Câu 30: Câu nói nào sau đây thể hiện tình đoàn kết của nhân dân Cu Ba đối với nhân dân Việt Nam?
A. Vì Việt Nam nhân dân Cu Ba sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình.
B. Các đồng chí hãy phất cao lá cờ này tại sào huyệt Sài Gòn.
C. Vì Việt Nam nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả tính mạng của mình.
D. Vì Việt Nam nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.
Câu 31: Sự thất bại của phong trào yêu nước, chống Pháp cuối thế kỉ - đầu thế kỉ XX, đặt ra cho lịch sử Việt
Nam vấn đề cấp bách gì?
A. Phải đoàn kết toàn dân đấu tranh chống đế quốc và tay sai.
B. Phải kêu gọi sự ủng hộ của các lực lượng quốc tế.
C. Phải có một tổ chức tiên tiến với đường lối đúng đắn lãnh đạo.
D. Phải có phương pháp đấu tranh đúng đắn, phù hợp.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2), với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm