Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá (Lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
    
      
   
  
Thời gian làm bài: 50 phút
  Thành công lớn nhất của Mỹ trong chính sách đối ngoại thời chiến tranh lạnh gì?
 Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH Liên Đông Âu
 Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống
 Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới
 Thiết lập chế độ thực dân mới nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới
  Cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ Việt Nam Pháp được tổ chức tại Phoongtenơblô
(Pháp) từ ngày 6-6-1946 không thu được kết quả vì:
 Pháp lập chính phủ Nam tự trị, âm mưu tách Nam Bộ khỏi Việt Nam
 Pháp những khiêu khích, chuẩn bị chiến tranh
 Pháp đẩy mạnh xâm lược trang Nam Bộ Việt Nam
 Pháp không công nhận mềm độc lập thống nhất của Việt Nam
  do nào dưới đây khẳng định Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời sự chuẩn bị tất yếu tính quyết
định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam
 đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, tuy t chức chưa chặt chẻ nhưng đội ngũ đảng viên kiên
trung tận tụy cho sự nghiệp của Đảng
 Ngay khi mới ra đời, Đảng đã được công nhận một bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản
 Ngay khi mới ra đời, Đảng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ trực tiếp từ Đảng Cộng sản Liên
 Cách mạng Việt Nam đã đường lối đúng đắn, sáng tạo, tổ chức chặt chẻ lãnh đạo, đội ngũ đảng viên
kiên trung tận tụy cho sự nghiệp của Đảng
  Tại sao lại khẳng định từ sau chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 đến chến thắng Biên giới thu
đông năm 1950 một bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp
 Do ta giành được quyền chủ động trên chiến trường
 Đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp
 Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi
 Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta
  Việt Nam thể rút ra bài học kinh nghiệm quý báu nào tự sụp đổ hình CNXH Liên c
nước Đông Âu?
 Không cần thiết phải tiến hành cải tổ trước những biến động của tình hình thế giới
 trở thành đồng minh của tăng cường giao lưu hợp tác với các nước về mọi mặt
 Cần tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về mọi mặt, nhất về n hóa
 Kiên định con đường Chủ nghĩa hội sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
  Điểm giống nhau bản về tình thế của Pháp khi tiến hành hoạch Rơve, kế hoạch Đờ Lát đơ
Tátxinhi kế hoạch Nava trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam gì?
 Pháp tiếp tục giữ vững thế chiến lược tấn công
 Pháp đã bị thất bại trong các kế hoạch quân sự trước đó
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 Pháp được giúp đỡ, lực lượng rất mạnh
 Pháp lâm vào thế bị động, phòng thủ trên toàn chiến trường Đông Dương
  Thắng lợi lớn nhất ta đã đạt được qua hiệp định Giơnevơ
 Các nước cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, khí nước ngoài vào Việt Nam
 Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả ớc
 Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, chuyển giao quân sự
 Được các nước tham dự Hội nghị công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
  Nội dung quyết định để Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của
một Đại hội thành lập Đảng là
 Phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ
 Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam
 Thông qua Chính ơng vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng
 Bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng thư
  Nhận định nào đúng nhất về vai trò của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thưc dân Pháp
(1946-1954) của nhân dân Việt Nam
 Hậu phương đã cung cấp sức người, sức của cho quân ta mở các chiến dịch quyết định, giành thắng lợi,
thúc đẩy cuộc kháng chiến đi lên
 Hậu phương đã đêm lại quyền lợi cho nhân dân, động viên khích lệ các chiến sĩ ngoài chiến trường
 Hậu phương đáp ứng nhu cầu cung cấp cho kháng chiến ngày càng lớn về vật chất tinh thần, nhân tố
thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến tranh
 Hậu phương vững mạnh là nền móng để xây dựng nền kinh tế của một nhà nước mới, hoàn thành nhiệm
vụ kháng chiến, kiến quốc
  Để tương xứng với vị trí siêu cường kinh tế, hiện nay Nhật Bản đang nổ lực vươn lên trở thành siêu
cường về:
 khoa học trụ  chính trị
 quân sự  khoa học thuật
  Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam giai đoạn 1919-1930 là:
 Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, hội dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu
tranh theo khuynh hướng cách mạng sản Việt Nam
 Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng ch mạng sản khuynh hướng cách mạng
dân chủ sản nhằm thực hiện mục tiêu số một là giải phóng dân tộc
 Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào sản, tiêu sản phong trào công nhân Việt Nam
 Cuộc đấu tranh giành quyền cai trị Việt Nam giữa thục dân Pháp vương triều Nguyễn diễn ra mạnh
mẽ, quyết liệt
  Tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1945 ta đã loại khỏi vòng chiến đấu
 16000 địch, trong đó 1 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ khí, phương tiện chiến tranh
 16200 địch, trong đó 1 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ khí, phương tiện chiến tranh
 16200 địch, trong đó 2 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ khí, phương tiện chiến tranh
 16020 địch, trong đó 2 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ khí, phương tiện chiến tranh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ triển khai chiến lược toàn cầu nhằm mục đích
 Làm chủ thế giới  Chi phối các nước bản đồng minh
 Xóa bỏ CNXH trên thế giới  Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc
  Sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN
 Hội nghị Băng Cốc ngày 8-8-1967
 Hội nghị Băng Cốc Thái Lan năm 1999
 Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 2 năm 1976
 Hội nghị cấp cao Bali tháng 2 năm 1976
  Nguyên nhân nào bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931
 Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933
 Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái
 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng rộng rãi khắp cả
nước
 Địa chủ phong kiến cấu kết cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột nhân dân
  Đâu không phải ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954
chiến dịch lịch sữ Điện Biên Phủ 1954
 Đập tan hoàn toàn kế hoạc Nava của Pháp Mỹ
 Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp
 Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương
 Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Rơve
  Sau cách mạng tháng 8, để giải quyết căn bản nạn đói tính chất lâu dài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
kêu gọi
 Thành lập “Hũ gạo cứu đói”, t chức “ngày đồng tâm”
 “Tấc đất tấc vàng”, “không một tấc đất bỏ hoang”
 “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”
 Bãi bỏ các thứ thuế của chế độ cũ, giảm 25%
  Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng được Đảng ta xác định trong thời 1936-1939 là gì?
 Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập
 Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày
 Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, dòi tự chủ dân chủ, cơm áo,
hòa bình
 Chống phát xít chống phong kiến
  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông ơng (11/1939) xác định cách nhiệm
vụ cách mạng Đông Dương gì?
 Nhiệm vụ giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp lên hàng đầu
 Chống chủ nghĩa phát xít chống chiến tranh
 Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu cấp bách
 Chống phong kiến chống đế quốc

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.461
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm