Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT An Mỹ - Bình Dương

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT An Mỹ -
Bình Dương
Câu 1. Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên trong việc
thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950)?
A. nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
B. Nhân dân Liên tinh thần tự lực, tự cường.
C. Liên có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.
D. Liên sự hợp tác hiệu quả với các nước Đông Âu.
Câu 2. Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mỹ, nền kinh tế của
các nước y Âu
A. phát triển nhanh chóng. B. cơ bản sự tăng trưởng.
C. phát triển chậm chạp. D. bản được được phục hồi.
Câu 3. Sự phát triển tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia một
trong những biểu hiện của xu thế nào dưới đây?
A. Hợp tác đấu tranh. B. Toàn cầu hóa
C. Hòa hoãn tạm thời. D. Đa phương hóa.
Câu 4. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai Đông Dương (1919-1929),
thực dân Pháp đầu
vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?
A. Thương nghiệp. B. Công nghiệp. C. Thủ công nghiệp. D. Nông nghiệp.
Câu 5. Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện Việt Nam?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đảng, Đông
Dương Cộng sản liên đoàn.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng
sản liên đoàn.
C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đảng, Đông
Dương Cộng sản đảng.
D. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản
đảng.
Câu 6. Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào
dân chủ 1936-1939
A. đòi tự do, dân chủ, cơm áo hòa bình. B. đòi độc lập dân tộc tự do dân
chủ.
C. đánh đổ đế quốc để giành độc lập tự do. D. giành độc lập dân tộc ruộng
đất cho nông n.
Câu 7. Khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến” trong
phong trào ch mạng 1930-1931 thể hiện mục tiêu đấu tranh về
A. hội. B. văn hóa. C. chính trị. D. kinh tế.
Câu 8. Một trong những thuận lợi của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng
Tám năm 1945 gì?
A. Quân Trung Hoa Dân quốc vào miền Bắc giải giáp quân Nhật.
B. Chính phủ Việt Nam đã nắm giữ được Ngân hàng Đông Dương.
C. Quân Anh vào miền Nam giải giáp quân Nhật.
D. Nhân dân giành được quyền làm chủ đất nước.
Câu 9. Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản
Việt Nam chủ trương
hình thành chế kinh tế nào?
A. Tập trung. B. Thị trường. C. Bao cấp. D. Kế hoạch hóa.
Câu 10. Một trong những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc Đông
Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất gì?
A. Phong trào sự lãnh đạo của giai cấp sản.
B. sự liên minh giữa giai cấp sản với sản.
C. sự liên minh giữa giai cấp sản với phong kiến.
D. Phong trào do giai cấp sản lãnh đạo hình thành.
Câu 11. Điểm chung về hành động m lược của thực dân Pháp trong hai lần
đánh chiếm Nội các tỉnh Bắc lần thứ nhất (1873), lần thứ hai (1882)
gì?
A. Gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Nội, sau đó cho quân nổ súng xâm lược.
B. Sử dụng các th đoạn chính trị, sau đó cho quân nổ súng xâm lược.
C. Không tôn trọng những điều khoản đã kết với triều đình Huế.
D. Sử dụng sức mạnh quân sự ép triều đình Huế phải đầu hàng.
Câu 12. Đâu đóng góp lớn nhất của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các
phu yêu nước đương thời cho cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam
đầu thế kỷ XX?
A. Khởi xướng phong trào giải phóng dân tộc mang tính yêu nước cách
mạng.
B. Phát động thêm nhiều hình thức đấu tranh mới: bạo động, cải cách, thành
lập.
C. Xác định mục tiêu đấu tranh mới giành độc lập sau đó xây dựng chế độ
bản.
D. Chuyển biến tưởng yêu nước của nhân dân từ lập trường phong kiến sang
bản.
Câu 13. Một trong những quan chính của Liên hợp quốc được quy định
trong Hiến chương (năm1945) là
A. Tổ chức Y tế Thế giới. B. Tòa án Quốc tế.
C. Tổ chức Giáo dục, Khoa học n hóa. D. Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Câu 14. Trong những năm 1936 - 1939, nhìn chung nền kinh tế Việt Nam
A. phục hồi phát triển. B. phát triển nhanh chóng.
C. khủng hoảng, suy thoái. D. phát triển xen kẽ khủng hoàng.
Câu 15. Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông
Việt Nam những năm 1950-1953
A. “phục vụ nhân dân”. B. “dân tộc hóa”.
C. “phục vụ kháng chiến”. D. “đại chúng hóa”.
Câu 16. Từ năm 1965 đến năm 1968, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào
miền Nam Việt Nam?
A. Việt Nam a chiến tranh. B. Đông Dương hóa chiến tranh.
C. Chiến tranh đặc biệt. D. Chiến tranh cục bộ.
Câu 17. Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của
Nhật Bản
A. chú trọng phát triển quan hệ với các nước khu vực Đông Bắc Á.
B. tăng cường quan hệ với các ớc Đông Nam Á, tổ chức ASEAN.
C. không còn chú trọng hợp tác với Mỹ các nước Tây Âu.
D. chỉ coi trọng quan hệ với các nước y Âu Hàn Quốc.
Câu 18. Đánh giá nào dưới đây là đúng về mối quan hệ giữa cách mạng ba
nước Đông ơng (1930-1939)?
A. Đoàn kết dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản.
B. S liên kết thiếu chặt ch với nhau về lực lượng ch mạng.
C. Có sự phối hợp một số phong trào đấu tranh tiêu biểu.
D. Riêng lẻ không s thống nhất trong hành động.
Câu 19. sao triều đình nhà Nguyễn với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?
A. Triều đình hoảng sợ trước hỏa lực của Pháp.
B.Triều đình mơ hồ ảo tưởng vào con đường thương thuyết.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT An Mỹ - Bình Dương, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT An Mỹ - Bình Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 582
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm