Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
(Đề thi 04 trang)
KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 2 NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
đề 501
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không nguyên nhân xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ sản
Việt Nam đầu thế kỉ XX?
A. Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc.
B. Sự thất bại của phong trào yêu nước theo ngọn cờ phong kiến.
C. Ảnh hưởng tưởng dân chủ sản từ bên ngoài vào Việt Nam.
D. Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp Việt Nam.
Câu 2: Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã phát động cao trào kháng Nhật cứu nước của
nhân dân Việt Nam năm 1945?
A. “Quân lệnh s 1” của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc (8-1945).
B. Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng (8-1945).
C. Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau hành động của chúng ta” (3-1945).
D. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941).
Câu 3: T năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam gặp phải khó khăn mới nào?
A. Pháp ngày ng lâm vào tình thế khó khăn, phải nhận viện trợ từ Mĩ.
B. Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước.
C. Cuộc chiến tranh m lược Đông ơng của Pháp được quốc tế hóa.
D. Trung Quốc công nhận đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam (18-1-1950).
Câu 4: Kẻ thù chính của nhân dân các nước Đông Nam Á ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai
(1939-1945) kết thúc
A. chủ nghĩa thực n cũ. B. chế độ phân biệt chủng tộc.
C. chủ nghĩa thực n mới. D. giai cấp địa chủ phong kiến.
Câu 5: Mĩ trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới trong giai đoạn nào dưới đây?
A. Từ năm 1991 đến cuối thế kỉ XX.
B. Thập niên 50 60 của thế kỉ XX.
C. Thập niên 70 80 của thế kỉ XX.
D. Khoảng 20 m đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 6: Đặc điểm của phong trào dân chủ 1936 1939 Việt Nam
A. quy rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú.
B. quy rộng lớn, tính chất quyết liệt, triệt để.
C. lần đầu tiên giai cấp công nông đoàn kết đấu tranh.
D. phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Câu 7: Bản chất các chiến lược chiến tranh của đế quốc tiến hành miền Nam Việt Nam (1954
1975) là
A. chủ nghĩa thực n cũ. B. chủ nghĩa thực dân mới.
C. đồng minh chống Cộng. D. khai hóa văn minh.
Câu 8: Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Pháp thoát khỏi nguy bị quân Đức tiêu diệt năm
1914 do
A. quân Anh giúp đỡ quân Pháp mở mặt trận phía Tây.
B. quân Pháp khí mới.
C. nhân dân Pháp nổi dậy chống lại quân Đức.
D. quân Nga tấn công Đức Đông Phổ.
Câu 9: Năm 1912, Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức cách mạng nào của Việt Nam?
A. Tâm tâm xã. B. Việt Nam Quang phục hội.
C. Hội Duy tân. D. Hội Phục Việt.
Đ洠 CHNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10: Sự kiện Pháp rút khỏi đảo Cát Bà (Hải Phòng) tháng 5 m 1956 chứng t
A. miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng.
B. cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam đã hoàn thành.
C. đất nước Việt Nam đã hoàn toàn giải phóng.
D. miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng.
Câu 11: Tên nước “Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam” ra đời trong thời điểm lịch sử nào?
A. Hội nghị lần th 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng (9-1975).
B. họp đầu tiên Quốc hội khóa I (3-1946).
C. họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7-1976).
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12-1976).
Câu 12: Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh không điều kiện trong Chiến tranh thế giới thứ hai
(1939 1945) sau thất bại trận nào?
A. Trận En A-la-men. B. Trận Béc-lin. C. Trận Mát-xcơ-va. D. Trận Xta-lin-grát.
Câu 13: Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành thuộc địa của
thực dân Pháp?
A. Hiệp ước Giáp Tuất (1874). B. Hiệp ước Hác măng (1883).
C. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862). D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884).
Câu 14: Cuộc cách mạng khoa học thuật hiện đại diễn ra theo trình tự nào dưới đây?
A. Khoa học thuật sản xuất. B. thuật khoa học sản xuất.
C. Sản xuất thuật khoa học. D. Sản xuất khoa học thuật.
Câu 15: quan nào dưới đây không trực thuộc Liên hợp quốc?
A. Tòa án Quốc tế. B. Ủy ban châu Âu.
C. Hội đồng Bảo an. D. Ban T kí.
Câu 16: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930) sản phẩm kết hợp của những nhân tố nào?
A. Chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào u nước, phong trào công nhân.
B. tưởng Hồ C Minh, phong trào công nhân, phong trào yêu nước.
C. Phong trào công nhân, chủ nghĩa Mác Lênin, tưởng H Chí Minh.
D. Chủ nghĩa Mác - nin, phong trào yêu nước, tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 17: Phong trào thi đua của phụ nữ miền Bắc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống cứu nước
(1954 1975) phong trào
A. “Sóng duyên hải”. B. “Ba sẵn sàng”.
C. “Chắc tay súng, vững tay cày”. D. “Ba đảm đang”.
Câu 18: Phong trào đấu tranh của giai cấp sản dân tộc Việt Nam trong thời 1919 - 1925
A. thành lập Hội Phục Việt. B. lập nhà xuất bản Nam Đồng thư xã.
C. thành lập Đảng Thanh niên. D. “chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa”.
Câu 19: Phong trào đấu tranh đầu tiên chống đế quốc của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến
đầu thế kỉ XX
A. khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc. B. phong trào Nghĩa Hòa đoàn.
C. phong trào Ngũ tứ. D. cuộc Duy tân Mậu Tuất.
Câu 20: Từ sau thất bại nào trong chiến tranh m lược Việt Nam buộc Pháp thực hiện chính sách “lấy
chiến tranh nuôi chiến tranh”?
A. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). B. Chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947).
C. Chiến dịch Biên Giới thu đông (1950). D. Cuc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 1954.
Câu 21: Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925) đánh dấu bước tiến mới của phong trào công
nhân Việt Nam
A. buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách.
B. lực lượng tham gia đông đảo.
C. công nhân đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế.
D. chủ nghĩa Mác nin được thực hành trong thực tiễn.
Câu 22: Cách mạng tháng Mười Nga (1917) để lại bài học kinh nghiệm sâu sắc cho cách mạng sản thế
giới
A. xây dựng lực lượng. B. phương pháp đấu tranh.
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. hình thức đấu tranh. D. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Câu 23: Nhận định nào dưới đây đúng đầy đủ về ý nghĩa của Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam
(12-1986)?
A. Chuẩn bị những tiền đề cần thiết để Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới.
B. Khắc phục khủng hoảng đưa đất nước phát triển theo con đường hội chủ nghĩa.
C. Mở ra một bước ngoặt trên con đường quá độ lên chủ nghĩa hội.
D. Tạo tiền đề phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Câu 24: Bài học chủ yếu rút ra từ sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cho cách mạng
Việt Nam cuối thế kỉ XIX gì?
A. Đoàn kết toàn n đánh giặc. B. Đường lối kháng chiến đúng đắn.
C. Cầu viện sự giúp đỡ từ bên ngoài. D. Đấu tranh trang kết hợp ngoại giao.
Câu 25: Cuộc đấu tranh ngoại giao của nhà Nguyễn (1858-1884) Việt Nam đặc điểm
A. cương quyết giữ độc lập. B. sách lược “hòa để tiến”.
C. nhân nhượng nguyên tắc. D. thương thuyết để chuộc đất.
Câu 26: Mối quan hệ của cách mạng hai miền Nam - Bắc Việt Nam thời 1954-1975
A. độc lập với nhau. B. mật thiết, gắn tác động lẫn nhau.
C. song song với nhau. D. hợp tác với nhau.
Câu 27: Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công Mậu Thân (1968) tạo ra bước ngoặt trong cuộc kháng chiến
chống của nhân dân Việt Nam
A. lần đầu tiên quân dân Miền Nam giành được thế chủ động trên chiến trường Miền Nam.
B. phải tuyên bố “Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam.
C. phải thay đổi chiến lược chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam.
D. buộc phải đàm phán để bàn về kết thúc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Câu 28: “T ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim”.
“Mặt trời chân lí” trong những câu thơ trên của nhà thơ Tố Hữu được hiểu văn kiện nào?
A. “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chủ Tịch (1945).
B. “Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương” (1930).
C. “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943).
D. “Sơ thảo những Luận cương của nin về vấn đề dân tộc thuộc địa” (1920).
Câu 29: Điểm giống nhau bản giữa cách mạng Trung Quốc ch mạng Ấn Độ thời 1919 - 1939
A. phương pháp đấu tranh trang. B. khuynh hướng cách mạng sản.
C. lực lượng tham gia đông đảo. D. lãnh đạo giai cấp sản.
Câu 30: Cách mạng tháng Hai (1917) Nga cách mạng n Hợi (1911) Trung Quốc giống nhau
bản về
A. phương pháp đấu tranh trang. B. tính chất dân chủ sản kiểu mới.
C. lãnh đạo giai cấp sản. D. phương hướng tiến lên chủ nghĩa Cộng sản.
Câu 31: Mâu thuẫn Đông - Tây tác động trực tiếp đến cách mạng Việt Nam trong khoảng thời gian o
dưới đây?
A. 1946 - 1954. B. 1954-1975.
C. 1950 - 1975. D. 1914 - 1918.
Câu 32: Năm 1995, bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam do chủ yếu nào dưới đây ?
A. Phù hợp với chiến lược “Cam kết mở rộng” của tổng thống B.Clintơn.
B. Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.
C. Do cuộc đấu tranh của nhân n tiến bộ trên thế giới.
D. Phù hợp với xu thế hòa bình, hợp tác trên thế giới.
Câu 33: Đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau năm 1978 điểm mới so với trước?
A. Nền dân ch nhân dân. B. Con đường hội chủ nghĩa.
C. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. D. Thực hiện cải cách mở cửa.
Câu 34: Thời của cuc Tổng khởi nga tháng m m 1945 Vit Nam tồn tại trong khong thời gian
t khi
A. Nhật đảo chính Pháp Đông ơng đến khi Nhật đầu ng quân Đồng minh.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, nội dung tài liệu đã được VnDoc tổng hợp gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.560
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm