Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Đô Lương 2 - Nghệ An

Trang 1/4 - đề thi 506
SỞ GDĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
đề: 506
Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên t sinh:........................................................Số báo danh:....................Phòng thi:..............
Câu 1: nh thc đấu tranh trong cuc ch mạng tháng Hai m 1917 Nga khi nga
A. từng phần
B. biểu tình thị uy
C. trang tự vệ
D. chuyển từ tổng i công chính trị sang khởi nghĩa trang
Câu 2: Tôn Trung Sơn lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng
A. phong kiến B. dân chủ sản C. sản D. trung lập
Câu 3: Cho các dữ kiện sau:
1. Phát xít Đức tấn công Liên
2. Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ
3. Khối Đồng minh chống phát xít hình thành
4. Phát xít Nhật đầu hàng Liên Xô Đồng minh không điều kiện. CTTG thứ 2 kết thúc.
Sắp xếp theo thứ tự thời gian các sự kiện diễn ra trong chiến tranh thế giới thứ 2.
A. 3,2,1,4 B. 2,1,3,4 C. 1,2,3,4. D. 1,3,2,4
Câu 4: Nhà yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX cầu viện sự giúp đỡ của Nhật Bản
A. Nguyễn Ái Quốc B. Huỳnh Thúc Kháng
C. Phan Bội Châu D. Phan Châu Trinh
Câu 5: Nguyên nhân chủ yếu khiến phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ sản Việt Nam
(1925 - 1930) thất bại
A. khuynh hướng sản phát triển mạnh, ngày càng chiếm ưu thế.
B. không được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ.
C. thực dân Pháp còn mạnh, khí hiện đại, đàn áp khốc liệt.
D. giai cấp sản dân tộc còn non yếu, chưa đủ khả năng lãnh đạo cách mạng.
Câu 6: Chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng ra toàn thế giới sau sự kiện nào?
A. Nhật Bản tấn công Trân Châu cảng (12/1941)
B. Nhật Bản tấn công các nước Đông Nam Á bành trướng Thái Bình Dương
C. Nhật Bản xâm lược các nước Đông Dương (9/1940)
D. Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc
Câu 7: Kẻ thù ch yếu của phong trào giải phóng dân tộc châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai
A. chế độ độc tài thân Mĩ. B. chủ nghĩa thực dân cũ.
C. chủ nghĩa thực dân mới. D. chủ nghĩa phát xít.
Câu 8: tưởng cốt lõi xuyên suốt của Đảng trong công cuộc đổi mới Việt Nam là:
A. Độc lập dân tộc gắn liền với ch nghĩa hội.
B. Tiến lên xây dựng chủ nghĩa hội.
C. Hòa bình, độc lập thống nhất.
D. Đc lp ch quyền, toàn vẹn nh th.
Câu 9: Sau Hiệp định Giơnevơ (1954), thay Pháp dựng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm Miền Nam
nhằm thực hiện âm mưu
A. chia cắt Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.
B. chia cắt Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự Đông Dương, Đông
Nam Á.
C. biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự Đông Dương, Đông Nam Á.
D. biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.
Trang 2/4 - đề thi 506
Câu 10: Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XX, ba nước y Âu đứng các vị trí 3, 4, 5 trong nền công
nghiệp thế giới bản
A. Anh, Pháp, Đức. B. Pháp, Đức, Anh. C. Đức, Anh, Pháp . D. Anh, Đức, Pháp.
Câu 11: Sau Hiệp định Pari (1973), chính quyền Sài Gòn tiếp tục thực hiện chiến lược chiến tranh nào
miền Nam Việt Nam?
A. “Chiến tranh đơn phương”. B. “Chiến tranh đặc biệt”.
C. “Chiến tranh cục bộ”. D. “Việt Nam hóa chiến tranh”.
Câu 12: Sự kiện nào dưới đây chứng t phong trào công nhân Việt Nam đã đấu tranh hoàn toàn tự giác?
A. Tổ chức Công hội được thành lập (1920).
B. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8 - 1925).
C. Phong trào sản hóa (năm 1928).
D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930).
Câu 13: Những nước nào Đông Nam Á tuyên bố giành độc lập vào năm 1945?
A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào B. Campuchia, Việt Nam, Lào
C. Inđônêxia , Xingapo, Brunây . D. Inđônêxia , Xingapo, Malaixia
Câu 14: Điểm mới trong âm mưu của thể hiện chiến lược Chiến tranh cục bộ” so với chiến lược
“Chiến tranh đặc biệt”
A. mở rộng chiến tranh xâm lược o.
B. mở rộng chiến tranh m c Cam-pu-chia.
C. mở rộng chiến tranh phá hoại Miền Bắc.
D. mở rộng chiến tranh ra toàn Đông ơng.
Câu 15: Âm mưu của khi m cuộc nh quân Giann Xiti đánh o n cứ Dương Minh Châu (Bắc y
Ninh) nhằm
A. nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
B. mở rộng “Âp chiến lược”.
C. tiêu diệt quân chủ lực quan đầu não của ta.
D. giành lại thế chủ động trên chiến trường.
Câu 16: Điểm chung trong kế hoạch - ve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi m 1950 kế hoạch
Nava năm 1953 là
A. nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
B. âm mưu tiếp tục thống trị u dài Việt Nam.
C. giành thế ch động trên chiến trường.
D. đánh vào quan đầu não kháng chiến của ta.
Câu 17: thực hiện “Kế hoạch Mác san” (6/1947) nhằm mục đích gì?
A. Tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên các nước Đông Âu.
B. Tập hợp c nước Tây Âu vào liên minh kinh tế chống Liên các nước Đông Âu.
C. Thực hiện cam kết của đối với đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai
D. Tập hợp các nước Đông Âu vào liên minh quân sự chống Liên các nước Tây Âu.
Câu 18: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương
A. khởi nghĩa Yên Thế B. khởi nghĩa Bãi Sậy
C. khởi nghĩa Hương Khê D. khởi nghĩa Ba Đình
Câu 19: Hai hệ thống phòng ngự Pháp thiết lập Việt Nam năm 1950
A. hệ thống phòng ngự đồng bằng Bắc Bộ Trung du
B. hệ thống phòng ngự trên đường số 4 hành lang Đông - Tây (Hải Phòng - Nội - Hòa Bình - Sơn
La)
C. hệ thống phòng ngự trên đường số 4 đồng bằng Bắc bộ.
D. phòng tuyến boong ke” “vành đai trắng” xung quanh Trung du đồng bằng Bắc bộ.
Câu 20: Đảng xác định nhiệm vụ chiến lược của cuộc cách mạng sản dân quyền Đông Dương những năm
1936 - 1939 ?
A. Đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.
B. Chống đế quốc chống phong kiến.
C. Chống phong kiến chống đế quốc.
D. Đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, cơm áo hòa bình.
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải hậu quả của Chiến tranh lạnh?
Trang 3/4 - đề thi 506
A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng
B. Mối quan hệ đồng minh chống phát t bị phá vỡ.
C. Chi phí một khối lượng lớn về tiền của.
D. Sự đối lập về mục tiêu giữa Liên Mỹ.
Câu 22: Hạn chế của Luận cương chính trị (10 - 1930) so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2 -
1930) gì?
A. nặng về đấu tranh giai cấp, động lực của cách mạng công - nông.
B. chưa vạch ra đường lối cụ thể của cách mạng Việt Nam.
C. chưa thấy được vị trí, vai trò của giai cấp công nhân.
D. đánh giá không đúng khả năng cách mạng của đại địa chủ phong kiến.
Câu 23: Đặc trưng nổi bật của trật t 2 cực Ianta
A. Sự đối đầu giữa Liên
B. Cuộc “chiến tranh lạnh” do phát động
C. Nhiều cuộc chiến tranh cục bộ nổ ra
D. Thế giới bị chia thành 2 phe - TBCN XHCN
Câu 24: Mối quan hệ giữa hai khẩu hiệu “Độc lâp dân tộc Ruộng đất cho dân cày” được giải quyết
như thế nào trong thời 1939 - 1945?
A. Tiếp tục thực hiện hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc Ruộng đất cho dân cày”.
B. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
C. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng giải phóng dân tộc.
D. Chỉ thực hiện khẩu hiệu cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 25: Việt Nam giải phóng quân ra đời (5/1945) đó sự hợp nhất của các tổ chức nào?
A. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ.
B. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.
C. Việt Nam Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên.
D. Việt Nam Cứu quốc quân Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Câu 26: Điểm mới của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941 so
với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939
A. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.
B. thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi chống đế quốc.
C. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc phong kiến.
D. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.
Câu 27: Kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng khởi là
A. Lực lượng trang được hình thành phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo.
B. Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của mĩ, làm thất bại hoàn toàn chiến tranh đơn
phương của chúng, đã tác động mạnh m lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
C. Sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 - 12 - 1960)
D. Ủy ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo.
Câu 28: Đâu không kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947?
A. quan đầu não kháng chiến của ta được bảo vệ an toàn.
B. Buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
C. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6000 tên.
D. Bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.
Câu 29: Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm
A. tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc o.
B. tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng ba nước Đông Dương.
C. tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới Việt - Trung, mở rộng củng cố
căn cứ địa Việt Bắc.
D. giành thắng lợi quyết định về quân sự để tạo điều kiện thuận lợi trong đàm phán ngoại giao.
Câu 30: Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam
A. để lại i học kinh nghiệm về phương pháp đấu tranh.
B. chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
C. nước Nga điều kiện giúp đỡ ta về vật chất tinh thần.
D. vạch ra kẻ thù chính cho cách mạng Việt Nam.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Đô Lương 2 - Nghệ An, nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 trường THPT Đô Lương 2 - Nghệ An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 783
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm