Đề kiểm tra 15 phút lần 1 môn tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Anh 9 lần 1 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lần 1 học kì 1 lớp 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I. Choose the best answer to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

1. A. naked B. worked C. needed D. invited

2. A. umbrella B. music C. funny D. punctual

II. Choose the best answer to indicate the word differs from the other three in the position of primary stress.

3. A. graduate B. fabulous C. embroider D. negative

4. A. developmental B. multicultural C. university D. international

III. Choose the best answer to complete the following sentence.

5. The last exhibition was not _______ this one.

A. as interesting

B. so interesting as

C. most interesting

D. more interesting

6. He couldn’t sleep last night _______ his neighbor played music so loudly.

A. although

B. so that

C. while

D. because

7. She hasn’t _______ up her mind yet.

A. found

B. made

C. gone

D. stood

8. I wish my parents could put themselves in my _______ .

A. situation

B. feelings

C. shoes

D. heart

IV. Supply the correct form of the word in the bracket.

9. A famous artisan carved this table ____________________ .(beautiful)

10. Ho Chi Minh City is the _________________ city in my country. (large)

V. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the original sentence, using the words in the bracket.

11. My students have to try harder so that they can pass the final exam. (so as to)

…………………………………………………………………………………………………

12. The doctor advised my father to stop smoking. (give up)

……………………………………………………………………………………

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 9 lần 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 861
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Tiếng Anh Xem thêm