Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Phương Trung có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Phương Trung có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô và các bạn trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học. Bên cạnh đó cũng là một trong những bước đệm kiến thức quan trọng cho kì thi học kì 2 sắp tới. Mời thầy cô cùng các bạn vào tham khảo.

Phuong Trung Lower Secondary School

TEST OF ENGLISH

Time allowed: 15 minutes

Student’s full name: …………………………………………….

Class 7A1

Marks

Teacher’s comments

   

1. Rewrite the sentences, using the word(s) given so that the second sentences have similar meanings to the original ones:

1a. He works much. He feels tired.

-> The more …………………………………………………

1b. Her office is twice as big as mine. (half)

-> My office …………………………………………………

2a. Circle the correct pronunciation of “ed” in “ironed”:

A. /id/

B. /d/

C. /t/

D. /z/

2b. Circle the correct pronunciation of “ng” in “finger”:

A. /n/

B. /ŋ/

C. /ŋg/

D. /g/

3. Choose the best answer:

3a. You ....................stay at home when you are sick.

A. had better        B. should        C. mustn't           D. A and B

3b. He was only ten, but he ate twice........................his father did.

A. as much as      B. more that      C. much than         D. as much than

4. There is an errorin each of these sentences. Circle A, B, C, or D denoting the mistake and then correct it.

 

4a. Long is (A) always (B) scared in (C) seeing (D) the dentist.

4b. Minh told (A) Lan to not (B) stay up late any more because it was (C) harmful to (D) her health.

5a. Supply the correct verb form:

Why Mr. Brown (not/ watch) ______________ the football match on T.V last night?

5b. Choose one suitable preposition to complete the sentence:

Laura swims very well. She swims ________ a fish. (as/ like)

-----------

Mời các bạn tiếp tục luyện tập tiếng Anh lớp 7 với Bài tập tiếng Anh lớp 7 có đáp án để nắm bắt được kho từ mới cũng như ngữ pháp tiếng Anh chọn lọc nhằm nâng cao hiệu quả môn học nói chung và đạt kết quả tốt trong các kì thi học kì quan trọng. Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
7 1.846
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm