Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Skills 1 Unit 10 lớp 7 Energy Sources

Soạn Anh 7 Unit 10 Skills 1 (SGK Tiếng Anh 7 mới) được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các bài tập trong SGK Tiếng Anh 7 mới phần Skills 1 Unit 10 lớp 7: Energy Sources

Nhằm giúp các em học sinh học tốt môn Tiếng Anh 7, VnDoc.com giới thiệu chuyên mục Soạn Anh 7 mới bao gồm các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe và hướng dẫn dịch giúp các em hiểu bài nhanh và dễ dàng hơn.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- get some more information about ENERGY SOURCES

- talk about their advantages and disadvantages .

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "Sources of energy"

- Grammar: The future continuous & The future simple passive

II. Unit 10 lớp 7 Skills 1 sách Global Success

1. Work in pair. Discuss the following questions

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Unit 10 lớp 7 Skills 1 sách Global Success

Gợi ý đáp án

1. They are hydro energy and energy from coal.

2. We will use solar energy and wind energy.

2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to complete the sentences.

(Ông Lâm đang giảng bài về các nguồn năng lượng. Đọc văn bản và chọn phương án tốt nhất (A, B hoặc C) để hoàn thành các câu.)

Unit 10 lớp 7 Skills 1 sách Global Success

Gợi ý đáp án

1. B

2. A

3. C

4. A

3. Read the text again and answer the questions

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

Unit 10 lớp 7 Skills 1 sách Global Success

Gợi ý đáp án

1. There are two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources.

(Có hai nguồn năng lượng. Chúng là những nguồn không thể tái tạo và những nguồn có thể tái tạo.)

2. Non-renewable sources are coal, oil and natural gas.

(Các nguồn không thể tái tạo là than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.)

3. Renewable sources are available, clean and safe to use. But they are expensive to produce.

(Nguồn tái tạo có sẵn, sạch sẽ và an toàn để sử dụng. Nhưng chúng đắt tiền để sản xuất.)

4. In the future we will rely more on renewable energy sources.

(Trong tương lai, chúng tôi sẽ dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng tái tạo.)

Speaking

4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận và phân loại các từ hoặc cụm từ sau đây vào cột thích hợp)

Unit 10 lớp 7 Skills 1 sách Global Success

Gợi ý đáp án

Advantages

Disadvantages

easy to use

cheap

available

safe to use

good for the environment

run out

limited

expensive

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về ưu điểm và nhược điểm của các nguồn năng lượng khác nhau.)

Gợi ý đáp án

A: What are the advantages of energy from coal?

(Ưu điểm của năng lượng từ than đá là gì?)

B: It's cheap and easy to use.

(Nó rẻ và dễ sử dụng.)

A: What are its disadvantages?

(Nhược điểm của nó là gì?)

B: It's limited and not good for the environment.

(Nó hạn chế và không tốt cho môi trường.)

Xem chi tiết tại: Unit 10 lớp 7 Skills 1 sách Global Success MỚI

III. Soạn giải Skills 1 tiếng Anh Unit 10 lớp 7 Sources of energy chương trình cũ

Task 1. Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau)

Hướng dẫn giải:

1. water, coal, oil, gas, biogas.

2. Nuclear, wind , solar.

Hướng dẫn dịch

1. Những nguồn năng lượng chính ở Việt Nam là gì?

2. Loại nguồn năng lượng nào sẽ được sử dụng trong tương lai?

Task 2. Read the text below and check your ideas. (Đọc bài văn bên dưới và kiểm tra những ý kiến của em)

Hướng dẫn dịch

Kính thưa các vị khách quý, hôm nay tôi muốn nói với các bạn về năng lượng tái sinh được và năng lượng không tái sinh được.

Năng lượng hóa thạch là năng lượng không tái sinh được. Chúng bao gồm: dầu, than đá, khí đốt tự nhiên. Chúng có thể được sử dụng để tạo ra năng lượng, tạo ra điện hay vận hành các cỗ máy lớn. Thật là không may, chúng lại độc hại cho môi trường. Việt Nam vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các nguồn năng lượng không tái sinh được, tuy vậy năng lượng nước cũng đang ngày càng được sử dụng nhiều.

Thủy điện và hạt nhân có thế tạo ra rất nhiều năng lượng. Chúng rất dồi dào và có thể tái phục hồi. Tuy nhiên, thủy điện có hạn chế bởi vì các đập nước không thể xây dựng ở một số vùng. Năng lượng hạt nhân có thể cung đủ điện cho nhu cầu của toàn thế giới nhưng nó lại rất nguy hiểm.

Mặt trời và gió là những nguồn năng lượng thay thế. Gió làm quay các tua-bin và tạo ra điện. Năng lượng mặt trời có thế chuyển hóa thành điện. Nó có thể được sử dụng để làm nóng hoặc làm mát nhà của chúng ta. Mặc dù có một số bất tiện, những nguồn năng lượng thay thế này có thể mang đến rất nhiều điện an toàn và sạch. Chúng sẽ trở nên ngày càng được xem trọng ở Việt Nam trong tương lai.

Task 3. a. Match the verbs with the nouns. (Nối những động từ với danh từ)

Hướng dẫn giải:

1 - c

create energy: tạo ra năng lượng

2 - a

drive machinery: chạy máy móc

3 - e

generate electricity: phát điện

4 - b

turn turbines: quay tua bin

5 - d

heat houses: sưởi ấm nhà

b. Answer the questions (Trả lời các câu hỏi)

Hướng dẫn giải:

1. Two. They are renewable and non-renewable.

(Hai. Chúng là loại phục hồi và không thể phục hồi được.)

2. Hydro power is limited because dams can not be built in certain areas. Nuclear power is dangerous.

( Thủy điện bị giới hạn bởi vì các đập không thể được xây ở vài khu vực. Điện hạt nhân thì nguy hiểm.)

3. Because they are natural sources of energy and we use them instead of non-renewable sources.

(Bởi vì chúng là những nguồn năng lượng tự nhiên và chúng ta sử dụng chúng thay vì năng lượng không thể phục hồi.)

4. We use non-renewable sources of energy the most but we are increasingly using hydro power.

(Chúng ta sử dụng năng lượng không thể phục hồi là nhiều nhất nhưng chúng ta đang sử dụng thủy điện ngày càng nhiều.)

5. He thinks Vietnam will use the wind and the sun as alternative sources of energy in the future.

(Ông ấy nghĩ Việt Nam sẽ sử dụng gió và mặt trời là những nguồn năng lượng thay thế trong tương lai).

Task 4. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of each type of energy sources. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về thuận lợi và bất lợi của mỗi loại năng lượng)

A: What type of energy is oil? (Dầu là loại năng lượng nào?)

B: It is a non-renewable source of energy, because it can't be easily be replaced. (Đó là một nguồn năng lượng không thể tái sinh, bởi vì nó không dễ dàng được thay thế)

A: What are its advantages and disadvantages? (Đâu là những ưu điểm và nhược điêm cùa nó?)

B: It can be used to power machinery, but it also pollutes the environment. (Nó có thể được sử dụng để vận hành máy móc, nhưng nó làm ô nhiễm môi trường.)

Task 5. Talk about the advantages and disadvantages of each type of energy sources. (Nói về ưu và nhược điểm của mỗi loại năng lượng)

Gợi ý 1

Solar energy captured by solar panels is a limitless form of energy, as the earth is bombarded with extreme amounts of solar energy every day, according to the National Renewable Energy Laboratory. It's also clean, producing no carbon dioxide, and is very low-maintenance, since solar panels have no moving parts.

Hướng dẫn dịch

Theo Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia, năng lượng mặt trời được thu nhận bởi các tấm pin mặt trời là một dạng năng lượng vô hạn, vì trái đất bị bắn phá bằng lượng năng lượng mặt trời cực lớn mỗi ngày. Nó cũng sạch, không tạo ra carbon dioxide và bảo trì rất thấp, vì các tấm pin mặt trời không có bộ phận chuyển động.

Gợi ý 2

Hydro power is a renewable source of energy because it comes from water. It is cheap and plentiful. Unfortunately, dams can only be built in certain areas.

Hướng dẫn dịch

Năng lượng nước là nguồn năng lượng có thể phục hồi bởi vì nó được tạo ra từ nước. Nó rẻ và rất dồi dào. Nhưng không may là các đập nước chỉ có thể xây ở một vài khu vực nhất định.

Gợi ý 3

Wind power is a renewable source of energy because it is free. It comes from wind. It's abundant. Unfortunately it isn't always available and it isn't cheap.

Hướng dẫn dịch

Năng lượng gió là nguồn năng lượng có thể phục hồi bởi vì nó không tốn chi phí. Nó đến từ gió và nó rất dồi dào. Tuy vậy nó không luôn sẵn có và nó không rẻ.

Gợi ý 4

Solar power is a renewable source of energy because it comes from the sun. It's abundant, clean and safe. Unfortunately it isn't cheap.

Hướng dẫn dịch

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng có thể phục hồi bởi vì nó đến từ mặt trời. Nó rất dồi dào, sạch và an toàn. Nhưng đáng tiếc là nó không rẻ.

Gợi ý 5

Coal and natural gas is a non-renewable source of energy because it can be used up. If s very cheap but it's polluting. It's not friendly to the environment

Hướng dẫn dịch

Than đá và các khí gas tự nhiên là nguồn năng lượng không thể phục hồi bới vì nó có thể bị sử dụng cạn kiệt. Nó rất rẻ nhưng gây ô nhiễm. Nó không thân thiện với môi trường.

Gợi ý 6

Biogas is a renewable source of energy because it comes from the waste of cattles and animals. It's plentiful and safe but it's not easy to use.

Hướng dẫn dịch

Khí đốt sinh học là nguồn năng lượng có thể phục hồi bởi vì nó đến từ chất thải của gia súc và động vật. Nó rất nhiều và an toàn nhưng nó không dễ sử dụng.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh 7 Unit 10: Skills 1. Mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
19 6.848
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hieu Giang
  Hieu Giang

  hay


  Thích Phản hồi 26/02/22
  • 7/4 Trần Thị Ngọc Châu
   7/4 Trần Thị Ngọc Châu

   Task 3 phần b

   Câu 1 đáp án bằng tiếng anh đâu????

   Thích Phản hồi 28/03/22

   Lớp 7

   Xem thêm