Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

LISTENING

Part 1: Question 1- 4 Listen and circle. There is an example:

Example :(0) My favourite food is ………..

a. chicken

b. orange juice

1. Linda is……….

a. playing the piano

b. flying a kite

2.We have Science on…………..

a. Tuesdays and Thursdays

b. Thursdays and Friday

3. Tom’s drawing a…………………..

a. puppet

b. table

4. They can…………………..

a. dance

b. skate

Part 2: Question 5 -7: Listen and match. There is an example.

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

Part 3: Question 8-12: Listen and tick. There is an example.

0. What’s his name?

a. Mary

b. Linda

c. Jack V

8. Does he get up early?

a. Yes, he is

b. No, he isn’t

c. Don’t talk

9. What did he do in the morning?

a. He cleaned his room.

b. He did his homework.

c. He watched TV

10. What did he do in the afternoon?

a. He went to the zoo.

b. He helped his mother.

c. He worked in the garden.

11. When did he do homework?

a. in the morning.

b. in the afternoon.

c. in the evening.

12. What did he do in the evening?

a. He chatted online with his friend Mai.

b. He chatted online with his friend Nam.

c. He chatted online with his friend Linda.

READING

Part 1: Questions 1-3 Look, read and write. There is an example.

Art; orange juice; Friday; planes; tall;

0/ It’s a kind of drink. orange juice

1/ It’s a day after Thursday. ________________

2/ You can draw a picture in this subject ________________

3/ You make it by paper. _________________

Part 2: Questions 4-7 Read and complete .There is an example.

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

Hi. My name is Jim. I study at Binh Minh Primary School. I go to school from Monday to Friday. I have (0) Vietnamese and Maths every day. I have English on Mondays, Tuesdays, Thursdays and (4)…………….. I have (5)…………….on Wednesdays, Thursdays and Fridays. I have PE on Mondays and (6)……………. I have Music on (7)…………….. I like it very much.

Part 3: Questions 8-10 Read and tick V true (T) or false (F). There is an example.

Hello. My name is Nguyen Quoc Anh. I’m from Ha Noi. I study at Hoa Mai Primary School. It’s in Tay Son Street, Dong Da District, Ha Noi. It is a big school. I am in Class 4B with Minh and Quang. We are good friends. I love my school and friends.

0/ Quoc Anh is from Hue. F

8/ His school is a small school in Tay Son Street.

9/ He is in Class 4C.

10/ Minh and Quang are his good friends.

WRITING

Part 1: Question 1 - 4: Write about you

Hi, my name is (1)……………………………………………………………

I am from (2)…………………………………………………………………

The name of my school is (3)…………………………………………………

My favourite subject is (4)……………………………………………………

I am in Class (0) ……………….4/3……………………….

Part 2:Question 5-10. Reorder the words. There is an example.

(0) What’s/ phone number?/ your

What’s your phone number?

5. they/doing/are/what

………………………………?

6. paper/Tony/making/Tim/and/are/planes

……………………………………………………………………………………….

7. you/piano/play/did/yesterday evening/the

……………………………………………………….……………………………..?

8. in/is/my/Nguyen Van/Road/school

……………………………………………………………………………………..

9. nationality/what/are/you?

………………………………….

10. you/like/songs/to/English/do/listening

……………………………………………………………………………………?

ĐÁP ÁN

READING

Part 1: Questions 1-3 Look, read and write.

1. Friday; 2. Art; 3. planes;

Part 2: Questions 4-7 Read and complete.

4. Fridays; 5. Vietnamese; 6. Wednesdays; 7. Tuesdays;

Part 3: Questions 8-10 Read and tick V T or F.

7. F; 9. F; 10. T;

WRITING

Part 1 :Question 1 – 4 Write about you.

Học sinh tự trả lời về bản thân.

Gợi ý:

Hi, my name is (1)Le.

I am from (2) Thai Binh.

The name of my school is (3) Le Quy Don.

My favourite subject is (4) English.

Part 2:Question 5-10. Reorder the words.

5. What are they doing?

6. Tim and Tony are making paper planes.

7. Did you play the piano yesterday evening?

8. My school is in Nguyen Van Road.

9. What nationality are you?

10. Do you like listening to English songs?

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 1.575
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm