Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có file nghe năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Question 1.Listen and tick

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có file nghe năm 2019 - 2020

Question 2.Listen and number

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có file nghe năm 2019 - 2020

Question 3: Listen and match

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có file nghe năm 2019 - 2020

Question 4 : Listen and circle. (1 pt)

1. a. I’m very well. b. I’m fine. c. I’m well.
2. a. English b. Japanese c. Vietnamese
3. a. Monday b. Tuesday c. Sunday
4. a. Nguyen Trai Street b. Nguyen Hue Street c. Nguyen Du Street
5. a. reading b. swimming c. cooking

Question 5: Listen and complete (1pt)

Peter: What (1) ___ is it today, Tom?

Tom: It’s Monday

Peter: Do you have (2) ________ today?

Tom: Yes, I do.

Peter: What (3) ________ do you have today?

Tom: I have Vietnamese, Maths and (4) ________.

Peter: Oh, we’re (5) ________ for school!

Tom: Let’s run

Part II/ Reading and Writing (15 minutes)

Question 6 : Read and complete (1pt)

My name is Nga. I go to school from Monday to Friday. I have Vietnamese and Maths every day. I have English on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays. On Wednesdays and Thursdays, I have Science. I have PE on Mondays and Wednesdays. I have Music on Tuesdays and Art on Friday.

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

1

3

Vietnamese

Vietnamese

9

Maths

Maths

5

7

Maths

English

4

Science

English

10

2

Music

6

8

English

Question 7: Look at the pictures and the letters. Write the right words (1 pt)

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có file nghe năm 2019 - 2020

Question 8 : Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box(1pt)

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có file nghe năm 2019 - 2020

Question 9 : Reorder the words(1pt)

1. is/birthday /when/ your

_____________________________________

2.what/doing/she/is

_____________________________________

3. subjects/do/have/what/today/you

_____________________________________

4. I/Australia/from/ am

_____________________________________

5./piano/I/played/the/yesterday

_____________________________________

6. are/you/where/from

_____________________________________

7./am/playing/guitar/I/the

_____________________________________

8. meet/to/you/nice

_____________________________________

9. swim/you/can

_____________________________________

10. class/4B/am/I/in

_____________________________________

ĐÁP ÁN

Question 1.Listen and tick

1 - c; 2 - b; 3 - c

Question 2.Listen and number

1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c

Question 3: Listen and match

One - a; Two - b; Three - e; Four - c; Five - d

Question 4 : Listen and circle. (1 pt)

1 - a; 2 - b; 3 - a; 4 - c; 5 - b

Question 5: Listen and complete (1pt)

1 - day; 2 - Maths; 3 -subjects; 4 - English; 5 - late

Question 6 : Read and complete (1pt)

1 - Vietnamese

2 - English

3 - English

4 - Music

5 - Maths

6 - Science

7 - Maths

8 - Science

9 - Vietnamese

10 - Art

Question 7: Look at the pictures and the letters. Write the right words (1 pt)

1 - Japan

2 - afternoon

3 - cook

4 - skipping

Question 8 : Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box(1pt)

1 - X; 2 - V; 3 - X; 4 - V

Question 9 : Reorder the words(1pt)

1 - When is your birthday?

2 - What is she doing?

3 - What subjects do you have today?

4 - I am from Australia.

5 - I played the piano yesterday.

6 - Where are you from?

7 - I am playing the piano.

8 - Nice to meet you.

9 - You can swim

10 - I am in class 4B.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 1.697
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm