Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA
MA
TR
TR
N
N
ĐỀ
ĐỀ
KI
KI
M
M
TRA
TRA
CU
CU
I
I
H
H
C
C
K
K
Ì
Ì
II
II
N
N
Ă
Ă
M
M
H
H
C
C
2017
2017
-
-
2018
2018
M
M
Ô
Ô
N:
N:
C
C
ô
ô
ng
ng
ngh
ngh
L
L
p:
p:
7
7
Chủ điểm
Biết
Hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TN
TL
1. Đại cương về
thuật chăn nuôi
- Nhiệm vụ ngành chăn
nuôi
- Sự sinh trưởng vật nuôi
- Vai trò ngành chăn nuôi
- yếu tố ảnh hưởng đến
sự sinh trưởng, phát dục
- Hấp thụ thức ăn VN
- Sản xuất thức ăn vật
nuôi
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4- C1,3,6,7
1
10%
1-C8
0,25
2,5%
1-C2
0,25
2,5%
7
5,5
55%
2. Quy trình sản xuất
bảo vệ môi trường
trong chăn nuôi
- Phương pháp chế biến
thức ăn
- Phân loại giống VN
- lai tạo giống
- nguyên nhân sinh ra
bệnh VN
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1-C10
0,25
2,5%
1- C11
0,25
2,5%
2-C9,12
0,5
5%
4
1
10%
3 Quy trình sản xuất
bảo vệ môi trường
nuôi thuỷ sản
- Chăm sóc tôm
- Phân loại thức ăn tôm,
- Biện pháp bảo vệ
môi trường thủy sản
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2-C4,5
0,5
5%
1-C15
1
10%
4
3,5
35%
Tổng: S câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5
1,25
12,5%
6
7
79%
4
1,75
17,5%
15
10
B. Nội dung đề kiểm tra:
I. Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1: Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi :
A. Cung cấp thịt,
trứng, sữa cho con
người
B. ng cường đầu tư
cho nghiên cứu quản
C. Cung cấp nhiên
liệu cho ngành công
nghiệp nhẹ
D. Cung cấp sức kéo
cho trồng trọt
Câu 2: Thức ăn nào sau đây loại giàu Protêin:
A. Rơm khô, c khô
B. Đậu ơng, khô lạc
C. Bột sắn, khoai lang
khô
D. Rau xanh
Câu 3: Sự sinh trưởng của vật nuôi là:
A. Sự tăng lên về khối
lượng
B. Sự tăng lên về kích
thước
C. Sự tăng lên về khối
lượng, kích thước
D. Sự thay đổi về chất
các bộ phận thể
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 4: Cho ăn thế nào hợp lí:
A. Vừa đủ no
B. Thật no
C. Đủ chất đủ
lượng thức ăn
D. ợng ít, chia
nhiều lần
Câu 5: Bón phân vào ao nuôi tôm tốt nhất o tháng:
A. 2 - 3
B. 5 - 6
C. 7 - 8
D. 8 - 11
Câu 6: 1. Vai trò của ngành chăn nuôi:
A. Cung cấp thịt,
trứng, sữa cho con
người
B. ng cường đầu tư
cho nghiên cứu quản
C. Cung cấp nhiên
liệu cho ngành công
nghiệp nhẹ
D. Cung cấp sức kéo
cho trồng trọt
câu 7:
NhiÖm cña ngµnh ch¨n nu«i lµ:
A. T¨ng nhanh vÒ
khèi lîng chÊt
lîng n phÈm ch¨n
nu«i.
B. Ph¸t triÓn ch¨n
nu«i toµn diÖn.
C. T¨ng nhanh ®Çu t
cho nghiªn cøu.
D. C b, c.
Câu 8: C¸c yÕu t¸c ®éng ®Õn sù sinh trëng ph¸t dôc cña t nu«i lµ:
A. . §Æc ®iÓm di
truyÒn
B. §iÒu kiÖn ngo¹i
c¶nh
C. YÕu m«i trêng
D. §Æc ®iÓm di truyÒn
®iÒu kiÖn ngo¹i
c¶nh
Câu 9: §Ó t¹o ra gièng lai ngêi ta:
A. . Chän ghÐp ®«i
con ®ùc con c¸i
cïng gièng
B. Chän ghÐp ®«i con
®ùc con c¸i kh¸c
gièng
C. Cho giao phèi ngÉu
nhiªn
D. C a, b, c
Câu 10: C¸c ph¬ng ph¸p chÕ biÕn thøc ¨n lµ:
A. . Ph¬ng ph¸p vËt
lÝ, ho¸ häc, vi sinh vËt
B. Ph¬ng ph¸p
häc, nhiÖt häc
C. Ph¬ng ph¸p ph¬i
kh«, ñ xanh
D. Ph¬ng ph¸p ñ
men, ñ tinh bét
Câu 11: Ph©n lo¹i gièng vËt nu«i theo:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. . §Þa
B. H×nh th¸i ngo¹i
h×nh
C. Híng s¶n xuÊt
D. C a, b, c
Câu 12: Nguyên nhân sinh ra bệnh vật nuôi:
A. . Chän läc hµng
lo¹t
B. KiÓm tra ng suÊt
C. Qu¶n gièng
D. C a, b
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 13: (4 điểm)
Thức ăn được thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào?
Câu 14: (2 điểm)
Phân biệt sự khác nhau của thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo của tôm ?
Câu 15: (1 điểm)
Nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường thu sản?

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Công nghệ lớp 7 dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Công nghệ lớp 7 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề cương ôn tập lớp 7 môn Sinh học

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 524
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 7 môn khác Xem thêm