Đề cương ôn tập lớp 7 môn Sinh học

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
M«n: Sinh häc Líp: 7
-------------------------------------------------------------
Chän ®¸nh dÊu vµo 1 ph¬ng ¸n ®óng nhÊt.
C©u1: ThÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vÒ:
a. Loµi c. Lèi ng m«i trêng sèng
b. nh d¹ng, kÝch thíc thÓ d. C a,b,c ®Òu ®óng
C©u 2: §éng vËt ph©n ë:
a. i trêng níc c. i trêng trªn kh«ng
b. M«i trêng c¹n d. C a,b,c ®Òu ®óng
C©u 3: Nguyªn nh©n khiÕn ®éng vËt nhiÖt ®íi phong phó ®a d¹ng:
a. NhiÖt ®é Êm ¸p c. i trêng sèng ®a d¹ng
b. Thøc ¨n phong phó d. C a,b,c ®Òu ®óng
C©u 4: Chim c¸nh côt thÝch nghi ®îc víi khÝ hËu gi¸ l¹nh v×:
a. tÝch luü dµy, l«ng rËm c. Chóng sèng thµnh bÇy, ®µn rÊt ®«ng
b. TËp nh ch¨m sãc trøng con chu ®¸o d. C a, b ®Òu ®óng
C©u5: §éng vËt sèng ë m«i trêng níc:
a. Qu¹ s¸m c. Ngçng trêi
b. B¸o gÊm d. C¸ sÊu
C©u 6: §éng vËt gièng thùc vËt ë chç nµo:
a. Cã cÊu o o c. c t¹o chÊt h÷u
b. Cã thµnh xenlul«z¬ d. Kh«ng thÇn kinh vµ gi¸c quan
C©u 7: §éng vËt kh¸c thùc vËt
a. TÕ bµo kh«ng thµnh xenlul«z¬ c. Cã thÇn kinh gi¸c quan
b. ChØ dông chÊt h÷u c¬ s½n d. C a,b,c ®Òu ®óng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C©u 8: §Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt:
a. Cã kh¶ n¨ng di chuyÓn c. dìng
b. Cã thÇn kinh gi¸c quan d. C a,b,c ®Òu ®óng
C©u 9: §éng vËt kh«ng thuéc ngµnh ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng:
a. Ong c. Bím
b. C¸ d. T«m
C©u 10: §éng vËt kh«ng thuéc ngµnh ®éng vËt x¬ng sèng:
a. Ch©u chÊu c. Bå c©u
b. Thá d.
Õ
ch
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
®Ò kiÓm tra tnkq TuÇn 2
M«n: Sinh häc Líp: 7
-----------------------------------------------
Chän vµ ®¸nh dÊu vµo 1ph¬ng ¸n ®óng nhÊt.
C©u 1: Trïng giµy h×nh d¹ng:
a. §èi xøng c. h×nh khèi nh chiÕc giÇy
b. Kh«ng ®èi xøng d. C b,c ®Òu ®óng
C©u 2: Trïng giµy di chuyÓn
a. Th¼ng tiÕn c. L«ng b¬i, võa tiÕn võa xoay
c. B¬i do d. C a,b,c ®Òu ®óng
C©u 3: Trïng roi di chuyÓn:
a. §Çu ®i tríc c. Roi xo¸y vµo níc, võa tiÕn võa xoay
b. §u«i ®i tríc d. Th¼ng tiÕn
C©u 4: Sinh s¶n cña trïng roi xanh theo c¸ch:
a. Ph©n ®«i thÓ theo chiÒu däc c. Sinh s¶n tiÕp hîp
b. Ph©n ®«i thÓ theo chiÒu ngang d. Sinh s¶n h÷u tÝnh
C©u 5: Trïng roi mµu xanh c©y do:
a. u s¾c cña ®iÓm m¾t c. Sù trong suèt cña mµng bµo
b. Mµu s¾c a h¹t diÖp lôc d. C b, c ®Òu ®óng
C©u 6: Trïng roi xanh tiÕn phÝa ¸nh ng nhê:
a. diÖp lôc c. §iÓm m¾t
b. Roi d. C b, c ®Òu ®óng
C©u 7: Trïng roi gièng tÕ bµo thùc vËt:

Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 7

Đề cương ôn tập lớp 7 môn Sinh học được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 7 này bao gồm các dạng bài tập trọng tâm, các đề trắc nghiệm môn Sinh học dành cho các bạn học sinh lớp 7, giúp các bạn ôn tập lại lý thuyết và luyện tập các dạng bài khác nhau để chuẩn bị cho bài thi học kì II sắp diễn ra. Đồng thời đây là tài liệu hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi. Mời các thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tải về bản đầy đủ.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đánh giá bài viết
10 2.302
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh Học Xem thêm