Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 số 3

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu tiếng Anh THCS - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh THCS và nhóm: Tài liệu ôn tập lớp 6 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 6 các môn năm 2020 - 2021.

Bài tập lớp 5 lên lớp 6 môn tiếng Anh

Nằm trong bộ tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm, đề luyện hè lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Odd one out

1. A. one B. five C. second D. nine
2. A. my B. your C. his D. she
3. A. geography B. housework C. history D. math
4. A. farmer B. driver C. flower D. teacher
5. A. it B. in C. on D. at
6. A. morning B. thanks C. evening D. afternoon
7. A. fifteen B. fourteen C. night D.three
8. A. am B. old C. are D. is
9. A. bye B. hi C. hello D. good morning
10. A. apple B. Teacher C. Table D. ruler

II/ Choose the best option A, B, C or D to complete each sentence

1. Is there a yard behind her house? No, there…………………

A. is

B. are

C. isn’t

D. aren’t

2. How ………classrooms are there in your school?

A. many

B. much

C. number

D. about

3. My brother …………… his car on Sundays.

A. wash

B. washes

C. washing

D. to wash

4. The toystore is……….. the bookstore and the drugstore.

A. on

B. in

C. of

D. between

5. What ……….. Minh and Hung doing in the garden?

A. is

B. are

C. do

D. does

6. He …….. his face.

A. wash

B. washing

C. to wash

D. washes

7. What ….. she do?

A. do

B. is

C. does

D. are

8. They are ……

A. bench

B. stool

C. armchairs

D. ruler

9. We live …….. Hanoi.

A. in

B. at

C. on

D. to

10. we are …….soccer.

A. play

B. playing

C. to play

D. plays

III/ Make questions for the underlined words

1. Miss Trang feels tired.

2. You can go to the supermarket to buy beef.

3. Her favorite food is fried rice.

4. Our friends are playing in the school yard.

5. Tan is studying in his room.

6. It’s ten to five.

7. Mr Nam goes to work by car every day.

8. Linh is listening to music at the moment.

9. Her brother is an engineer.

10. Lan has history on Thursday.

ĐÁP ÁN

I. Odd one out

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

6 - B; 7 - C; 8 - B; 9 - A; 10 - B;

II/ Choose the best option A, B, C or D to complete each sentence

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - B;

6 - D; 7 - C; 8 - C; 9 - A; 10 - B;

III/ Make questions for the underlined words

1 - How does Miss Trang feel?

2 - Where can I go to buy beef?

3 - What is her favorite food?

4 - Where are your friends playing?

5 - What is Tan doing in his room?

6 - What time is it?

7 - How does Mr Nam go to work every day?

8 - What is Linh doing at the moment?

9 - What is her brother job?

10 - When does Lan have history?

Download đề thi & đáp án tại: Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 6 các môn học khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 481
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm