Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

1 395

Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 1

Nằm trong thư viện đề thi giữa kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020, đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 Unit 1 - 5 giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

PART I: LISTENING (NGHE) (4 POINTS)

Question 1: Listen and put a tick (V) in the box A or B. (1 point)

Example:

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Question 2: Listen and number. (1 point)

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Question 3: Listen and draw lines. (1 point)

Example:

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Question 4: Listen and complete (1 point)

seven

eight

down

up

nine

cupboard

ruler

1. Vinh is eight

2. Is this a chair? – No, it isn’t. It’s a ____________.(desk)

3. Thao is ____________years old. (7)

4. What’s this? – It’s a ____________.(cupboard)

5. Teacher says “ hands ____________”, please.

PART II: READING (ĐỌC) (2 POINTS)

Question 5: Read and draw lines (1 point)

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Question 6: Look and read. Put the (V) or cross (X) in the box. (1 point)

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

PART III: WRITING (VIẾT) (2 POINTS)

Question 7: Order the letters to make complete words. (1 point)

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Question 8: Order the words to make complete sentences. (1point)

1. How/ are/ you/ old/?

How old are you?

2. your/ name/ What/ is/ ?

________________________________________________________

3. this/ Is/ picture / a/ ?

_________________________________________________________

4. she/ is/ mother/ Tom’s.

_________________________________________________________

5. It/ an/ eraser/is ?

_________________________________________________________

PART IV: SPEAKING (NÓI) (2 POINTS)

1. Getting to know each other: (1 point)

- What’s your name?

- How do you spell your name? - It’s ________.

- How are you today?

- How old are you?

- What’s your favorite color? - I like ________.

2. Look and say: (1 point)

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

ĐÁP ÁN

 

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Question 1

B

A

A

B

Question 2

D

A

E

C

Question 3

pretty

handsome

old

young

Question 4

father

eraser

balloons

purple

Question 5

Kim is nine

Be quiet

Hands up

Sit down

Question 6

V

X

V

X

Question 7

ruler

woman

door

sing

Question 8:

2. What is your name?

3. Is this a picture?

4. She is Tom’s mother.

5. What is your favorite color?

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.  

Đánh giá bài viết
1 395
Đề thi giữa kì 1 lớp 3 Xem thêm