Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Trang 1/3 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
ĐỀ KIỂM TRA GỮA KÌ
SINH 11 – 2017
Thời gian làm bài: 45phút;
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ..........
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Học sinh khi làm bài cần ghi rõ mã đề)
Câu 1: Cho các nhóm đặc điểm sau ở lá cây:
I. Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang.
II. Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2; mô giậu chứa nhiều lục lạp.
III. Hệ mạch dẫn (gân lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm quang hợp.
IV. Bề mặt lá có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí.
Các nhóm đặc điểm phù hợp với chức năng quang hợp ở lá là:
A. II, III, IV. B. I, II, III, IV. C. I, II, IV. D. I, II, III.
Câu 2: Năng suất kinh tế là:
A. 2/3 năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con
người của từng loài cây.
B. Một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế
đối với con người của từng loài cây.
C. Toàn bộ năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối
với con người của từng loài cây.
D. 1/2 năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con
người của từng loài cây.
Câu 3: Có bao nhiêu ý đúng khi nói về vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ?
(1) Nitơ không phải là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật.
(2) Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH
4
+
và N0
3
-
(3) Thiếu nitơ lá có màu vàng.
(4) Nitơ tham gia cấu tạo các phân tử prôtêin, cacbohiđrat, enzim, diệp lục.
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 4: Nhận định nào không đúng khi nói về sự ảnh hưởng của một số nhân tố tới sự thoát hơi
nước?
A. Điều kiện cung cấp nước và độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước.
B. Một số ion khoáng cũng ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước do nó điều tiết độ mở của khí khổng.
C. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng sẽ ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước.
D. Vào ban đêm, cây không thoát hơi nước vì khí khổng đóng lại khi không có ánh sáng.
Câu 5: Hệ sắc tố quang hợp ở thực vật bậc cao gồm:
A. Diệp lục a và diệp lục b B. Diệp lục và carôtenôit
C. CO
2
và nước D. CO
2
và ánh sáng
Câu 6: Khi trời nắng ta đứng dưới bóng cây cảm thấy mát hơn đứng dưới mái che bằng vật liệu
xây dựng là vì:
A. lá cây đóng mở khí khổng thường xuyên ngay cả khi ở trong bóng tối.
B. lá cây thoát hơi nước thường xuyên làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh tán lá.
C. lá cây đã làm cho không khí ẩm thường xuyên nhờ quá trình hút nước.
D. lá cây đã tạo ra sức hút nước trong cây.
C
C
â
â
u
u
7
7
:
:
Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo những con đường:
A. Gian bào và tế bào nội bì B. Gian bào và tế bào biểu
C. Gian bào và màng tế bào D. Gian bào và tế bào chất
Trang 2/3 - Mã đề thi 132
Câu 8: Quang hợp ở thực vật:
A. là quá trình tổng hợp được các hợp chất cacbonhyđrat và O
2
từ các chất vô cơ đơn giản xảy ra ở lá cây.
B. là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thu để tổng hợp các chất hữu
từ các chất vô cơ đơn giản (CO
2
).
C. là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thu để tổng hợp cacbonhyđrat
và giải phóng oxy từ cacbonic và nước.
D. là quá trình sử dụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhydrat và giải phóng
ôxy từ CO
2
và nước.
Câu 9: Nồng độ Ca
2+
trong cây là 0,5%, trong đất là 0,2%. Cây sẽ nhận Ca
2+
bằng cách nào?
A. Hấp thụ thụ động. B. Khuếch tán. C. Thẩm thấu. D. Hấp thụ chủ động.
Câu 10: Đặc điểm của con đường thoát nước qua bề mặt cutin là:
A. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh. B. Vận tốc lớn, không được điều chỉnh.
C. Vận tốc lớn, được điều chỉnh. D. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh.
Câu 11: Hô hấp sáng xảy ra qua 3 bào quan lần lượt là:
A. Perôxixôm lục lạp ti thể. B. Lục lạp Ti thể perôxixôm.
C. Lục lạp perôxixôm ti thể. D. Ti thể lục lạp perôxixôm.
Câu 12: Các dạng nitơ mà thực vật hấp thụ được là:
A. NO
3
-
và NH
4
+
. B. NH
4
+
và N
2.
C. NO
2
-
và NH
4
+
. D. NO
2
-
và NO
3
-
.
Câu 13: Khi đưa cây ra ngoài sáng, ... (1)... trong tế bào khí khổng tiến hành ... (2)... làm thay đổi
nồng độ CO
2
tiếp theo pH. Sự thay đổi này dẫn đến 1 kết quả hàm lượng đường tăng, làm
tăng ... (3)... trong tế bào. Hai tế bào ... (4) ... hút nước, trương nước và khí khổng mở.
Thứ tự 1, 2, 3, 4 đúng nhất là:
A. lục lạp, áp suất thẩm thấu, quang hợp, khí khổng. B. lục lạp, quang hợp, khí khổng, áp suất thẩm thấu.
C. lục lạp, quang hợp, áp suất thẩm thấu, khí khổng. D. quang hợp, áp suất thẩm thấu, khí khổng, lục lạp.
Câu 14: Quang hợp chỉ xảy ra tại miền ánh sáng nào?
A. Lục và tím B. Lục lam và đỏ C. Xanh và lục D. Xanh tím và đỏ
Câu 15: Cho các kết luận sau:
(1) Không gây độc hại đối với cây trồng, vật nuôi.
(2) Không độc nông phẩm và ô nhiễm môi trường.
(3) Cung cấp các nguyên tố khoáng với hàm lượng rất lớn mà cây khó hấp thụ được hết.
(4) Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi.
Kết luận không đúng khi nói về hậu quả khi bón liều lượng phân bón hóa học cao quá mức cần thiết cho
cây là: A. (1), (2). B. (1), (2), (4) C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3).
Câu 16: Một trong các biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế xảy ra quá trình chuyển hóa nitrat
thành nitơ phân tử là:
A. Giữ độ ẩm vừa phải và thường xuyên cho đất B. Bón phân vi lượng thích hợp
C. Làm đất kĩ, đất tơi xốp và thoáng D. Khử chua cho đất
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1 (3 điểm). Lập bảng so sánh những điểm khác nhau trong pha tối ở 3 nhóm thực vật C
3
, C
4
và thực
vật CAM về các tiêu chí sau: chất nhận CO
2
đầu tiên, sản phẩm cố định CO
2
đầu tiên, nơi diễn ra, hô hấp
sáng, năng suất sinh học.
Câu 2 (2,5 điểm). Vai trò của quá trình hô hấp đối với cơ thể thực vật? Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so
với hô hấp kị khí?
Câu 3 (0,5 điểm). Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu ngày sẽ chết ?
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Trang 3/3 - Mã đề thi 132
-----------------------------------------------

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Sinh học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm, 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.129
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 11 Xem thêm