Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

1
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GI
ỮA
HỌC KỲ I , NĂM HỌC 2018 - 2019
BỘ MÔN: TOÁN MÔN TOÁN, KHỐI 11
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.
I. Phần Đại số và Giải tích:
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
1. Hàm số lượng giác
- Tập xác định của hàm số.
- Tính chất tuần hoàn, sự biến thiên, tính chẵn -lẻ của hàm số.
- GTNN,GTLNcủa hàm số.
2. Phương trình lượng giác
- Phương trình lượng giác cơ bản .
- Một số phương trình lượng giác đơn giản.
II. Phần Hình học:
Chương 1: Hình học không gian.
1. Giao tuyến của hai mặt phẳng, giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, thiết diện của hình
chóp cắt bởi một mặt phẳng. Ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng qui.
2. Hai đường thẳng song song.
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG .
PHẦN 1. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Chương I: Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác
Câu 1. Tập xác định của hàm số
cot
1 cos
x
y
x
là:
A.
\ /
R k k Z
B.
\ 2 /
R k k Z
C.
\ /
2
R k k Z
D.
\ /
2
k
R k Z
Câu 2. Tập xác định của hàm số
1 1
sinx cos
y
x
là:
A.
\ /
R k k Z
B.
\ 2 /
R k k Z
C.
\ /
2
R k k Z
D.
\ /
2
k
R k Z
Câu 3. Tập xác định của hàm số
cot( ) tan( )
4 4
y x x
A.
\ /
R k k Z
B.
\ 2 /
R k k Z
C.
\ /
4 2
k
R k Z
D.
\ /
2
k
R k Z
Câu 4. Tập xác định của hàm số
2
1 cos
1 sin
x
y
x
A.
\ 2 /
2
B.
R
C.
\ /
2
R k k Z
D.
\ k 2 ; k /
2
R k Z
Câu 5. Hàm số
2
sin cosy x x
là hàm số:
A. Chẵn B. Lẻ C.Vừa chẵn vừa lẻ D.Không chẵn không lẻ
Câu 6. Hàm số
2 3
siny x x
là hàm số:
A. Chẵn B. Lẻ C.Vừa chẵn vừa lẻ D.Không chẵn không lẻ
Câu 7. Hàm số nào sau đây không có tính chẵn, lẻ ?
A.
2
cos cos( )
2
y x x
B.
2
sin cosy x x
C.
sin cosy x x
D.
siny x x
2
Câu 8. Chu kì tuần hoàn của hàm số
cos
2
x
y
là :
A.
2
B.
4
C.
D.
2
Câu 9. Chu kì tuần hoàn của hàm số
tan
2
x
y
là :
A.
2
B.
4
C.
D.
2
Câu 10. Hàm số
1 2 sin2x
y
đạt giá trị nhỏ nhất tại x ?
A.
2
x k
B.
4 2
k
x
C.
x k
D.
2
k
x
Câu 11. Tập giá trị của hàm số
2
2 1 sin 2y x
là:
A.
[1;2]
B.
[0;2]
C.
[1;3]
D.
[2;3]
Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2 sinxcosx
y
là:
A.
5
2
B.
3
2
C.
2
3
D.Một số khác
Câu 13. Giá trị lớn nhất của hàm số
3sinx 4cosy x
là:
A.
5
B.
7
C.
4
D.Một số khác
Câu 14. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
7 2cos( )
4
y x
lần lượt là:
A.
2 à 7v
B.
2 à 2v
C.
5 à 9v
D.
4 à 7v
Câu 15. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
4 sin 3 1
y x
lần lượt là:
A.
2 à 2v
B.
2 à 4v
C.
4 2 à 8v
D.
4 2 1 à 7v
Câu 16. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
sin 4sin 5y x x
là:
A.
20
B.
8
C.
0
D.
9
Câu 17. Giá trị lớn nhất của hàm số
2
1 2cos cosy x x
là:
A.
2
B.
5
C.
0
D.
3
Câu 18. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
2sinx+cosx+1
sinx 2cos 3
y
x
là:
A.
1
2
2
B.
1
2
2
C.
2
1
2
D.
2
1
2
Câu 19. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng
( ; )
2
A.
siny x
B.
cosy x
C.
tany x
D.
coty x
Câu 20. Đồ thị hàm số
tan 2y x
đi qua điểm ?
A.
(0;0)
B.
( ; 1)
4
C.
3
( ; 1)
4
D.
( ; 1)
4
Câu 21. Số nghiệm của phương trình
sin cos 1x x
trên khoảng
0;
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 22. Nghiệm của phương trình
2
2cos 3sin 3 0
x x
với
(0; )
2
x
là:
A.
3
x
B.
4
x
C.
6
x
D.
5
6
x
3
Câu 23. Nghiệm của phương trình lượng giác:
2
cos cos 0
x x
thỏa điều kiện
0 x
là:
A.
2
x
B.
0
x
C.
x
D.
2
x
Câu 24. Nghiệm x
00
180;0 của phương trình sin2x + sin4x = sin6x là:
A. 30
0
, 60
0
B. 40
0
, 60
0
C. 45
0
, 75
0
, 135
0
D. 60
0
, 90
0
, 120
0
Câu 25. Các nghiệm thuộc khoảng
0;
2
của phương trình
3 3
3
sin .cos3 cos .sin3
8
x x x x
là:
A.
5
,
6 6
B.
5
,
8 8
C.
5
,
12 12
D.
5
,
24 24
Câu 26. Với giá trị nào của m thì phương trình cos2x + cosx + m + 1 = 0 có nghiệm
2
3
;
2
x
A.
0 1
m
B.
01
m
C.
1
1
4
m
D.
1
1
8
m
Câu 27. Số nghiệm của phương trình
2
cos2 sin 2cos 1 0
x x x
thuộc đoạn
[0;4 ]
là:
A.
1
B.
3
C.
2
D.
4
Câu 28. Tổng các nghiệm của phương trình
2
sin (2 ) 3sin(2 ) 2 0
4 4
x x
trong khoảng
(0;2 )
là:
A.
11
8
B.
7
4
C.
3
8
D.
4
Câu 29. Cho phương trình:
sin 3 cos3 3 cos 2
sin
1 2sin 2 5
x x x
x
x
. Tổng các nghiệm của phương trình thuộc
khoảng
0;2
là:
A.
2
B.
C.
3
2
D.
2
Câu 30. Điều kiện để phương trình
3sin cos 5
x m x
vô nghiệm là:
A.
4
4
m
m
B.
4
m
C.
4
m
D.
4 4
m
Câu 31. Tìm m để phương trình
5cos sin 1
x m x m
có nghiệm
A.
13
m
B.
24
m
C.
12
m
D.
24
m
Câu 32. Tìm m để phương trình
2 2
sin 4sin cos 2 cos 0
x x x m x
có nghiệm
A.
2
m
B.
2
m
C.
4
m
D.
4
m
Câu 33. Tìm m để phương trình
2
sin 2 cos
2
m
x x
có nghiệm
A.
1 5
1 5
m
m
B.
1 2 1 2
m
C.
1 3 1 3
m D.
1 5 1 5
m
Câu 34. Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
A. sin x + 3 = 0 B.
2
2cos cos 1 0
x x
C. tan x + 3 = 0 D. 3sin x – 2 = 0
Câu 35. Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm:
A.
3sin 2
x
B.
1 1
cos4
4 2
x
C.
2sin 3cos 1x x
D.
2
cot cot 5 0
x x
Câu 36. Nghiệm dương bé nhất của phương trình:
2
2sin 5sin 3 0
x x
là:
A.
6
x
B.
2
x
C.
3
2
x
D.
5
6
x
Câu 37. Giải phương trình:
tan 3cotx x
có nghiệm là:

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Toán 11, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 894
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm