Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Hoàng Văn Thụ, Nam Định

SỞ GD& ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ MÔN: TOÁN 12
----------------o0o--------------- NĂM HỌC 2020 2021
Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể phát đề )
Câu 1. Với
,ab
hai số dương tùy ý thì
( )
32
log ab
có giá trị bằng biểu thức nào sau đây?
A.
1
3 log log
2
ab

+


B.
2log 3logab+
C.
1
3log log
2
ab+
D.
3log 2logab
+
Câu 2. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ đứng có diện tích đáy bằng
8
và chiều cao
bằng
12
.
A.
32V =
. B.
96V
=
. C.
68V =
. D.
64V =
.
Câu 3. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của
hàm số nào dưới đây?
A.
3
31yx x=−+
B.
42
1yx x
=−+
C.
21
1
x
y
x
+
=
+
D.
21
1
x
y
x
=
Câu 4. Vi S
xq
diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay bán kính đường tròn đáy r
đường sinh là l được cho bởi công thức nào sau đây:
A.
xq
S 2 rl
= π
B.
xq
S rl= π
. C.
2
xq
S rl
= π
D.
2
xq
S rl= π
Câu 5. Tìm giá tr lớn nhất của hàm số
42
2 15yx x
=−−
trên đoạn
[ ]
3; 2
.
A.
[ ]
3;2
max 54y
=
. B.
[ ]
3;2
max 7y
=
. C.
[ ]
3;2
max 48y
=
. D.
[ ]
3;2
max 16y
=
.
Câu 6. Cho khối hp ch nhật
.
′′′′
ABCD A B C D
các cạnh
=AB a
;
2=AD a
;
5
=AA a
. Th
tích của khối hộp đó là :
A.
3
10a
. B.
2
10a
. C.
3
10
3
a
. D.
3
10
2
a
.
Câu 7. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2020 2021
1
x
y
x
+
=
có phương trình là
A.
2020y =
B.
1x =
C.
2020x =
D.
2021y
=
Câu 8. Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Hàm s đạt cc tiểu tại đim o?
MÃ ĐỀ: 135
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
A.
3
y =
. B.
1
y =
. C.
1x =
. D.
1x =
.
Câu 9. Nếu
1
1
6
2
aa>
23
bb>
thì:
A.
1; 0 1ab
< <<
.
B.
1; 1
ab><
.
C.
0 1; 1ab
<< <
.
D.
1; 0 1ab
> <<
.
Câu 10. Cho hàmsố
()fx
có bảng biến thiên như sau
Tổng số tim cận ngang và tiệm cn đứng của đồ th hàm số đã cho là
A.
4
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 11. Cho hình trụ có bán kính đáy
5 cm
, chiều cao
4 cm
. Diện tích toàn phần của hình trụ này là
A.
2
96 ( )cm
π
. B.
2
92 ( )cm
π
. C.
2
40 ( )cm
π
. D.
2
90 ( )cm
π
.
Câu 12. Cho đồ thị hàm số
ax b
y
cx d
+
=
+
dạng như hình bên. Khẳng định
nào sau đây là đúng?
A.
0; 0.ad bc>>
B.
0; 0.ad bc
<>
C.
0; 0.ad bc><
D.
0; 0.ad bc<<
Câu 13. Cho hàm số
21
1
x
y
x
=
+
đồ thị
( )
C
đường thẳng
: 23dy x=
. Đường thằng
d
cắt
()C
tại hai điểm
A
B
. Tọa độ trung điểm của đoạn
AB
là:
A.
33
;
42
M



. B.
3
;6
2
M



. C.
3
;0
2
M



. D.
3
;0
4
M



.
Câu 14. Hàm số nào dưới đây đồ thị như trong hình
vẽ bên?
A.
2
x
y =
. B.
1
3
x
y

=


.
C.
1
3
logyx=
. D.
3
logyx=
.
Câu 15. Hàm số
( )
2
33
x
yx x e= −+
có đạo hàm là
A.
( )
23
x
xe
. B.
3
x
xe
. C.
( )
2 x
x xe
. D.
2 x
xe
.
Câu 16. Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau.
0
1
x
y
3
1
x
y
O
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số có hai điểm cực tiểu.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng
3
. D. Hàm số có giá trị cực đại bằng
0
.
Câu 17. Tìm tp xác định của hàm số .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 18. Cho khối nón
(
)
N
có bán kính đáy bằng
3
và diện tích xung quanh bằng
15
π
. Tính thể tích
V
của khối nón
( )
N
A.
12V
π
=
. B.
20
V
π
=
. C.
36V
π
=
. D.
60V
π
=
.
Câu 19. Cho đường cong
32
( ): 3Cyx x
=
. Viết phương trình tiếp tuyến ca
()C
tại đim thuc
()C
và có hoành độ
0
1
x =
.
A.
95
yx= +
. B.
95yx=−+
. C.
95yx=
. D.
95yx=−−
.
Câu 20. Cho hình trụ có chiu cao bằng 4. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi mt mặt phẳng qua trục,
thiết diện thu được có diện tích bằng 24. Diện tích toàn phần của hình trụ đã cho bằng
A.
24
π
B.
36
π
C.
42
π
D.
48
π
Câu 21. Ngưi ta gt một khối lập phương gỗ để lấy khối tám mt đều nội tiếp nó (tc là khối có các
đỉnh là các tâm ca các mặt khối lập phương). Biết các cạnh của khối lập phương bằng a. Hãy
tính thể tích của khối tám mặt đều đó.
A.
3
a
4
B.
3
a
6
C.
3
a
12
D.
3
a
8
Câu 22. Hàm số
( )
fx
bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên trên khoảng nào sau đây?
A.
( )
1; . +∞
B.
( )
2;0 .
C.
( )
; 2.−∞
D.
( )
;3 .−∞
Câu 23. Biết
23
log 5, log 5ab= =
. Khi đó giá trị của
6
log 5
được tính theo
,ab
:
D
( )
3
2
2
yxx
= −−
D
=
( )
0;D = +∞
( ) ( )
; 1 2;D = −∞ +∞
{ }
\ 1; 2D =
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Hoàng Văn Thụ, Nam Định

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Hoàng Văn Thụ, Nam Định vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Hoàng Văn Thụ, Nam Định để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Hoàng Văn Thụ, Nam Định, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 109
Sắp xếp theo
    Toán lớp 12 Xem thêm