Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Trang 1/4 - Mã đề 101
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
TỔ TOÁN - TIN
KIỂM TRA GIỮA KÌ I TOÁN 12
NĂM HỌC 2020 - 2021
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . . . .
Mã đề thi
101
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (Thời gian: 40p)
(Học sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm)
Câu 1. Khối lăng trụ thể tích bằng
V
diện tích đáy bằng
S
thì chiều cao bằng
h
được tính theo công
thức nào sau đây?
A.
3V
h
S
=
. B.
V
h
S
=
. C.
. D.
2V
h
S
=
.
Câu 2. Thể tích
V
của khối chóp có diện tích đáy bằng
( )
2
25 m
và chiều cao bằng
( )
3 m
A.
( )
3
75 m
. B.
( )
2
25 m
. C.
( )
2
75 m
. D.
( )
3
25 m
.
Câu 3. Cho hàm số bậc ba
( )
32
y f x ax bx cx d= = + ++
đồ thị như hình bên.
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm
A.
1.x =
B.
4.x =
C.
1.x =
D.
0.x =
Câu 4. Cho hàm số
( )
42
25fx x x=−+ +
. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số lần lượt bằng
A. 6 và -1. B. 1 và 0. C. 1 và -1. D. 6 và 5.
Câu 5. Đồ thị của hàm số
18
2
x
y
x
=
+
có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là
A.
8y =
. B. . C.
8y =
. D.
8y =
.
Câu 6. Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên
?
A.
32
23 5y x xx= + −+
. B.
21
3
x
y
x
=
+
. C.
32
21yx x x=−+
. D.
2yx= +
.
Câu 7. Cho hàm số
()y fx=
có đạo hàm
'( ) 3fx x=−+
. Trên
[ ]
0;1
hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm
A.
2x =
. B.
1x =
. C.
0x =
. D.
3x =
.
Câu 8. Hình đa diện sau đây có bao nhiêu mặt?
A.
5
. B.
6
. C.
3
. D.
4
.
Câu 9. Cho hàm số
(x)yf=
có bảng biến thiên như hình vẽ dưới
Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
;0−∞
. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
2; +∞
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
0;2
. D. Trên khoảng
( )
2;+∞
hàm số đồng biến.
2x =
2x =
1y =
2x =
2x =
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/4 - Mã đề 101
Câu 10. Cho hàm số
21
2
x
y
x
=
+
đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) tại điểm hoành độ
3x =
phương
trình là
A.
5 8.yx=−−
B.
5 22yx=−−
. C.
5 22yx= +
. D.
58yx= +
.
Câu 11. Cho hàm số
y fx
lim 0
x
fx

0
lim
x
fx

. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là
khẳng định đúng?
A. Hàm số đã cho có tập xác định là
.
B. Đồ thị của hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.
C. Trục hoành và trục tung là hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho.
D. Đồ thị hàm số đã cho chỉ có một tiệm cận là đường thẳng
0y
.
Câu 12. Cho hàm số

2
3 2020yx x
có đồ thị
.C
Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A.
C
cắt trục hoành tại một điểm. B.
C
không cắt trục hoành.
C.
C
cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt. D.
C
cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.
Câu 13. Đường cong trong hình bên đồ thị của một hàm số
trong bốn hàm số được cho ở bốn phương án
, , , ABCD
dưới
đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
1
3
x
y
x
=
+
. B.
3
32yxx=−+ +
.
C.
3
32yx x=−+
. D.
42
25yx x=−+
.
Câu 14. Cho hàm số
( )
y fx=
c định trên nửa khoảng
3
;
2

+∞

bảng biến thiên dưới đây:
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số giá trị nhỏ nhất bằng
3
2
. B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng
0
.
C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng
2
7
. D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
1
.
3
Câu 15. Cho hình hộp chữ nhật
.ABCD A B C D
′′
; 3; 5AB a AD a AA a
= = =
. Thể tích khối hộp đã cho
tính theo
a
A.
3
3a
. B.
3
15a
. C.
3
15
3
a
. D.
3
5a
.
Câu 16. Cho hàm số
( )
y fx=
có đồ thị (C) như hình vẽ sau
Số nghiệm của phương trình
( )
10fx+=
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
x
y
o
x
y
-2
-1
-1
O
1
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/4 - Mã đề 101
Câu 17. Trong các khối đa diện đều sau đây, khối đa diện nào loại
{ }
3; 4
?
A. Khối
20
mặt đều. B. Tứ diện đều. C. Khối bát diện đều. D. Khối lập phương.
Câu 18. Cho hàm số
2
10
100
x
y
x
có đồ thị
( )
C
. Tổng số đường tiệm cận của đồ thị
( )
C
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.
Câu 19. Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
B
,
AB a=
,
5AC a=
,
( )
SA ABC
3=SA a
. Thể tích khối chóp
.S ABC
bằng
A.
3
5
3
a
. B.
3
3a
. C.
3
3
2
a
. D.
3
3
3
a
.
Câu 20. Hàm số
()y fx=
liên tục trên
và đạo hàm
2
' '( ) 3 6 3y fx x x= = +−
. Giá trị lớn nhất của hàm
số trên [0; 3] là
A.
(0)f
B.
(1)f
C.
(2)f
D.
(3)f
Câu 21. Cho hàm số
( )
=y fx
liên tục trên
và có bảng xét dấu của
( )
fx
như sau:
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
B. Hàm số đã cho không có cực trị.
C. Hàm số đã cho có ba điểm cực trị.
D. Hàm số đã cho có một điểm cực đại và có một điểm cực tiểu.
Câu 22. Cho hàm số
42
y ax bx c=++
có bảng biến thiên như hình vẽ sau
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A.
0; 0 ; 0ab c<> >
B.
0; 0 ; 0ab c>< <
C.
0 ; 0; 0abc><>
D.
0; 0 ; 0ab c<><
Câu 23. Cho hàm số
21
1
x
y
x
+
=
+
đồ thị
( )
C
đường thẳng
:dy x m= +
. Tập các giá trị của tham sm để
d
cắt
( )
C
tại hai điểm phân biệt
;AB
A.
( )
;1m −∞
. B.
( )
5;+∞
. C.
( ) ( )
;1 5;m −∞ +∞
. D.
( )
1; 5m
.
Câu 24. Cho khối lăng trụ đều
.ABC A B C
′′
, biết
AB a=
7AB a
=
. Thể tích
V
của khối lăng trụ đã cho
A.
3
33
4
a
V =
. B.
3
3
3
a
V =
. C.
3
32
4
a
V =
. D.
3
3
4
a
V =
.
x
−∞
1
2
6
+∞
( )
fx
+
0
0
+
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 28 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 299
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm