Đề thi giữa học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Trang 1/6 - Mã đề 001
TRƯ
ỜNG THPT THỊ X
à QU
ẢNG TRỊ
TỔ TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN - LỚP 12
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
ề có 6 trang)
Họ và tên: ............................................................... Lớp : ...................
Câu 1: Hình chiếu của điểm
(2; 3;1)
M
lên trục
Oz
A.
0;0;1
I
. B.
1;0;0
I
. C.
2;0;0
I . D.
0; 3;0
I .
Câu 2: Trong không gian
Oxyz
, cho hai
2;1; 3 , ( 4;5;1)
A B
. Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng
AB
có phương trình
A.
3 2 2 0
x y z
. B.
3 2 2 7 0
x y z
.
C.
3 2 2 7 0
x y z
. D.
3 2 2 7 0
x y z
.
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình
1 3
3
log 1 log 11 2 0
x x
là:
A.
1;4
S . B.
11
3;
2
S
. C.
;4
S  . D.
1;4
S .
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
: 2 4 6 2 0
S x y z x y z
. Bán kính
của mặt cầu đã cho bằng
A.
2 3
. B.
5
. C.
3
. D.
4
.
Câu 5: Tích phân
3
0
cos d
I x x
bằng
A.
3
2
B.
1
2
C.
3
2
D.
1
2
Câu 6: Bất phương trình
2 4
x
có tập nghiệm là :
A.
0;2
T . B. T
. C.
2;T

. D.
;2
T  .
Câu 7: Tính
2
1
2 d
I x x
. Chọn kết quả đúng:
A.
6
I
. B.
3
I
. C.
6
I
. D.
3
I
.
Câu 8: Biết
;
S a b
là tập nghiệm của bất phương trình
3.9 10.3 3 0
x x
. Tìm
T b a
.
A.
2
T
. B.
8
3
T
. C.
10
3
T
. D.
1
T
.
Câu 9: Trong các khẳng định sau, khẳng đinh nào sai?
A. 0d
x C
. B.
1
d ln
x x C
x
. C. d
x x C
. D. e d e
x x
x C
.
Mã đề 001
Trang 2/6 - Mã đề 001
Câu 10: Tìm nguyên hàm của hàm s
2
x
y
?
A.
2 d ln 2.2
x x
x C
. B.
2
2 d
ln 2
x
x
x C
. C.
2
2 d
1
x
x
x C
x
. D.
2 d 2
x x
x C
.
Câu 11: Tìm
ln
x
dx
x
có kết quả là:
A.
2
1
ln
2
x C
B. ln ln
x C
C.
2
ln 1
2
x
x C
D.
2
ln
2
x
C
.
Câu 12: Cho tích phân
e
1
3ln 1
d
x
I x
x
. Nếu đặt
ln
t x
thì
A.
e
1
3 1
d .
t
I t
t
B.
1
0
3 1
d .
e
t
t
I t
C.
1
0
3 1 d .
I t t
D.
e
1
3 1 d .
I t t
Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình
2
log 1 3
x
là:
A.
10;
. B.
1;9
. C.
1;10
. D.
9;
.
Câu 14: Phương trình mặt cầu
S
đi qua
2;4; 3 ; 6;9;6 , ( 3;5;9)
A B C
và có tâm thuộc mặt
phẳng
Oyz
A.
2 2 2
4 10 13 0
x y z y z
. B.
2 2 2
14 6 9 0
x y z y z
.
C.
2 2 2
12 2 1 0
x y z y z
. D.
2 2 2
2 4 4 0
x y z y z
.
Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho ba vectơ
3;4;2
a
,
5;0;3
b
,
1;2; 4
c
. Tìm tọa độ của vectơ 3 2
u a b c
.
A.
2;10;16
u
. B.
2;10; 16
u
. C.
1;5;8
u
. D.
2; 10;16
u
.
Câu 16: Tìm nguyên hàm
2 15
2 ( 7) d
x x x
A.
16
2
1
7
2
x C
. B.
16
2
1
7
16
x x C
.
C.
16
2
1
7
16
x C
. D.
16
2
1
7
16
x C
.
Câu 17: Din chnh phng giới hạn bi parabol
2
y x
và đường thẳng
y 3x 2
là:
A.
1
.
3
B.
1
.
6
C.
1
.
4
D.
1
.
5
Câu 18: Tính tích phân
5
4
1 ln 3 d
I x x x
?
A.
19
10ln 2
4
. B.
19
10ln 2
4
. C.
10ln2
. D.
19
10ln 2
4
.
Câu 19: Nguyên hàm
1
d
2 3
I x
x
bằng:
Trang 3/6 - Mã đề 001
A.
1
ln 2 3 .
2
x C
B.
1
ln 2 3 .
2
x C
C.
ln 2 3 .
x C
D.
ln 2 3 .
x C
Câu 20: Tích phân
4
0
1
d
2 1
x
x
bằng
A.
2
. B.
3
. C.
5
. D.
2
.
Câu 21: Cho mặt cầu
S
tâm
(1;2; 4)
I
và có thể tích bằng
36
. Phương trình của mặt cầu
S
A.
2 2 2
1 2 4 9
x y z
. B.
2 2 2
1 2 4 9
x y z
.
C.
2 2 2
1 2 4 3
x y z
. D.
2 2 2
1 2 4 9
x y z
.
Câu 22: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:
3
; 4 ; 2; 2
y x y x x x
là:
A. 5. B. 4. C. 1. D. 8.
Câu 23: Tìm nguyên hàm của hàm s
sin 2
f x x
A.
d cos 2
f x x x C
. B.
1
d cos 2
2
f x x x C
.
C.
1
d cos 2
2
f x x x C
. D.
d cos 2
f x x x C
.
Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai vectơ
a
b
thõa mãn
2 3, 3
a b
0
( , ) 30
a b
. Độ dài của
3 2
a b
bằng
A.
54
. B.
6
. C.
9
. D.
54
.
Câu 25: Trong không gian
Oxyz
, cho hai vectơ
1;2 ;
u m m
4; 1;2
v m
. Tìm các
giá trị của
m
để
u
vuông góc với
v
.
A.
1
m
. B.
2
m
. C.
1
m
. D.
1, 2
m m
.
Câu 26: Cho
1
0
( )d
f x x a
,
1
2
( )d
f x x b
. Khi đó
2
0
( )d
f x x
bằng:
A.
a b
. B.
b a
. C.
a b
. D.
a b
.
Câu 27: Có bao nhiêu số thực
b
thuộc khoảng
;3
sao cho
4cos 2 1
b
xdx
?
A. 4. B. 6. C. 8. D. 2.
Câu 28: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng nào dưới đây chứa trục
Oy
?
A.
3
y
. B.
3
x z
. C.
3 0
x z
. D.
0
y
.
Câu 29: Giải bất phương trình
2
log(3 1) log(4 ).
x x
A.
1
3
x
hoặc
1.
x
B.
1
1.
3
x
C.
1
0
3
x
hoặc
1.
x
D.
0 1.
x
Câu 30: Cho hàm số
y f x
liên tục trên đoạn
;
a b
. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 12 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị nằm trong bộ đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị . Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 10
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm