Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Đề thi thử môn tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh thường xuất hiện trong đề thi chính thức giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Odd one out:

1. a. big b. small c. old d. well
2. a. flower b. look c. tree d. garden
3. a. town b. city c. country d. house
4. a. travel b. bike c. bus d. car
5. a. get b. leave c. school d. start

Choose the correct answer:

1. ……… did you go on holiday?

A. What

B. Where

C. Which

D. How many

2. She went to Hoi An Ancient ………

A. city

B. village

C. town

D. island

3. Where ……… you last summer?

A. are

B. was

C. were

D. is

4. Where _______you visit when you were in Ha Long?

a. do

b. did

c. will

d. is

5. Did you_______any photographs there?

a. take

b. takes

c. took

d. taking.

6. What did you eat last night? I _______ fish, rice and soup.

a. eat

b. eats

c. ate

d. eating

7. Her birthday is .......... Friday, August 20th.

a. at

b. on

c. in

8. .......... you have a test tomorrow morning?

a. Will

b. Do

c. Are

9. Will he be free tomorrow? - ...........

a. No, he won’t

b. No, he doesn’t

c. No. he isn’t.

10. We will .......... our old friends next Sunday .

a . to meet

b. meet

c. meeting .

Give the correct form of the verbs in brackets

1. Hoa................................a student in this school last year. (be)

2. Last summer, they ............................ to Nha Trang. (go)

3. Nga, Lan and Mai ........................lunch together at the school yesterday. (have)

4. Dung didn’t .......................... any noodles. (have)

5. Before I moved here, I ............................in the country. (live)

Đáp án: 1. was; 2. went; 3 had; 4. have; 5. lived

Read the passage and complete the statements below:

Her name is Lan. She lives in a house in the city. Near her house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. She is a student. She studies at Le Quy Don School. Her house is far from her school so she often goes to school by bike. She goes to school in the afternoon. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a river.

1. Lan lives in a house __________________________

2. Near her house, there is __________________________

3. She studies at __________________________

4. She often goes to school by __________________________

5. Behind the school, there is __________________________

Đáp án

1. In the city

2. A supermarket, a bank, a post office and a clinic

3. Le Quy Don School

4. Bike

5. A river

Trên đây là Đề ôn thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 2.730
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm