Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh

Trang 1/3 - Mã đề thi 178
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1
TỔ TOÁN
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán - Lp 10 – Gia kì 1
ĐỀ CHÍNH THỨC Thi gian: 45 phút (Không k thi gian phát đề)
Mã đề thi
178
Họ và tên:………………………………….Lớ
p
:…………….......……..………
Câu 1. Cho hai điểm
,
A
B
phân biệt cố định, với
I
trung điểm của .AB Tìm tp hợp các điểm
M
thỏa
mãn đẳng thức
.
M
AMB MAMB+=-
   
A. Đường tròn tâm
,
I
đường kính
.
2
AB
B. Đường tròn đường kính
.AB
C. Đường trung trực của đoạn thẳng
.AB D. Đường trung trực đoạn thẳng .IA
Câu 2. Cho tam giác
ABC , với
,,
M
NP
lần lượt là trung điểm của
,,
B
CCA AB
. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
0.MN NP PM++ =
  
B.
.
P
BMC MP+=
 
C.
0.AB BC AC++ =

D.
0.AP BM CN++=

Câu 3. TXĐ của hàm số
35
4
1
x
y
x

;ab
với
,ab
là các số thực. Tính tổng
ab
?
A.
8ab
B.
10ab
C.
8ab
D.
10ab
Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?
A. Nếu
x
y= thì
...tx ty=
B. Nếu
x
y>
thì
33
.
x
y>
C. Nếu số nguyên
n
có tổng các chữ số bằng
9
thì số tự nhiên
n
chia hết cho
3.
D. Nếu
x
y>
thì
22
.
x
y>
Câu 5. Cho tam giác
A
BC . Gọi
,
M
N
là các điểm thỏa mãn 0MA MB
 
, 23 0NA NC

BC k BP
 
.
Tìm
k
để ba điểm
,,
M
NP
thẳng hàng.
A.
2
3
k
B.
3
5
k
C.
1
3
k
D.
3k
Câu 6. Gọi
O là tâm hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây sai?
A.
.
A
BAD DB-=
  
B.
.BC BA DC DA-= -
  
C.
.OA OB CD-=
 
D.
.OB OC OD OA-=-
 
Câu 7. TXĐ của hàm số
1
9
25
yx
x

là:
A.
5
;9
2
D


B.
5
;9
2



C.
5
;9
2


D.
5
;9
2
D



Câu 8.
Cho tập
()
()
()
{
}
22
412730.xxxXx x--=+Î=-
Tính tổng S các phần tử của tập .X
A.
9
.
2
S = B. 5.S = C.
6.S =
D.
4.S =
Câu 9.
Cho parabol (P) có phương trình
2
24yx x=-+
. Tìm điểm mà parabol đi qua.
A.
(4 ;2)Q
B.
(3;1)N -
C.
(4; 0)P
D.
(3;19)M -
Câu 10. Cho hai điểm
A
B
phân biệt. Điều kiện cần và đủ để
I
là trung điểm
A
B
là:
A.
.
I
AIB=

B.
.
I
AIB=-

C.
.
A
IBI=

D. .IA IB=
Câu 11.
Cho tập hợp
(]( )
;2 6; .X =-¥ Ç- +¥
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
(]
6;2 .X =-
B.
(
)
6; .X =- +¥
C.
()
;.X =-¥+¥
D.
(]
;2 .X =-¥
Câu 12.
Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A.
Không được làm việc riêng trong giờ học! B. Đi ngủ đi!
Trang 2/3 - Mã đề thi 178
C. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. D. Bạn học trường nào?
Câu 13.
Cho 2 tập hợp
(
)
(
)
7; 3 , 4; 5AB=- =-
. Chọn khẳng định đúng ?
A.
7; 4AB B.
4\ 7;AB C.
4\ 7;AB D.
4;3AB
Câu 14.
Chọn khẳng định đúng ?
A.
Hàm số
yfx
được gọi là nghịch biến trên
K
nếu:
12 1 2 1 2
;,
x
x Kx x fx fx
B.
Hàm số
yfx
được gọi là đồng biến trên K nếu:
12 1 2 1 2
;,
x
x Kx x fx fx
C.
Hàm số
yfx
được gọi là đồng biến trên K nếu:
121212
;,
x
x Kx x fx fx
D.
Hàm số
yfx
được gọi là đồng biến trên K nếu:
12 1 2 1 2
;,
x
x Kx x fx fx
Câu 15.
Tìm
m
để hàm s
2
22 3yx x m giá trị nhỏ nhất trên đoạn
2;5
bằng
3
A.
0m
B.
9m 
C.
1m
D.
3m 
Câu 16.
Cho hai tập hợp
,
M
N
thỏa mãn
M
NÌ . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
.
M
NNÇ= B. \.
M
NN= C. .
M
NMÇ= D. \.
M
NM=
Câu 17.
Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn ?
A.
2
1
yx
x

B.
42
21
x
y
xx

C.
3
1
4
y
x
D.

2018 2018
21 21yx x
Câu 18.
Tìm hàm số bậc hai có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.
A.
2
45yx x=-+
. B.
2
45yx x=--
. C.
2
43yx x=- + -
. D.
2
21yx x=-+
.
Câu 19. Cho hình chữ nhật ABCD và số thực
0.k >
Tìm tp hp các đim
M
thỏa mãn đẳng thức
.
M
AMBMCMD k+++ =
   
A. Một đường thẳng. B. Một đường tròn. C. Một điểm. D. Một đoạn thẳng.
Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của b để hàm số
2
2( 6) 4yx b x=+ + +
đồng biến trên khoảng (6 ; ) .
A. 0b ³ . B.
12b =-
. C. 12b ³- . D. 9b ³- .
Câu 21. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số
2
2 2017yxx=- - +
.
A. (1; )-+¥. B. (2; )-+¥. C. (;1) - . D. (;0) .
Câu 22. TXĐ của hàm số

2
2
3
x
y
x
là:
A.
;3
B.
3; 
C.
3\R
D.
R
Câu 23.
Cho hai tập

1; 3 ; ; 3ABaa
. Với giá trị nào của a thì
A B
.
A.
3
4
a
a

.
B.
3
4
a
a

.
C.
3
4
a
a

.
D.
3
4
a
a

.
Câu 24.
Cho parabol (P) có phương trình
2
324yx x=-+
. Trục đối xứng của parabol là đường thẳng:
A.
1
3
x =
. B.
2
3
x =
. C.
2
3
x
-
=
. D.
1
3
x =-
.
Câu 25. Từ 10 điểm phân biệt, lập được tất cả bao nhiêu vecto khác vecto- không có điểm đầu, điểm cuối là 2
trong 10 điểm đã cho ?
A. 99 B. 90 C. 45 D. 100
Trang 3/3 - Mã đề thi 178
------------- HẾT -------------

Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm