Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Tân Phong - Bạc Liêu lần 1

Trang 1/2 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT TÂN PHONG
TỔ TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 01 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN 10
Thi gian làm bài: 90 phút;
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:.........................................................................Số báo danh...............................
PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1:
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hai vectơ không bằng nhau thì độ dài của chúng không bằng nhau.
B.
Hai vectơ không bằng nhau thì chúng không cùng phương.
C. Hai vectơ bằng nhau thì có giá trùng nhau hoặc song song nhau.
D. Hai vectơ có độ dài không bằng nhau thì không cùng hướng.
Câu 2:
Xác định số phần tử của tập hợp
| 4, 2018Xn nn 
.
A. 503. B. 506. C. 505 . D. 504 .
Câu 3:
Cho hình chữ nhật
A
BCD
, 3
A
BaADa. Độ dài của vec
CB CD
 
là:
A. 3a . B. 2a . C. 3a . D.
2
3
a
.
Câu 4: Cho hình bình hành
A
BCD
. Hãy tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?
A.
A
DCB
 
.
B.
A
DCB
 
. C.
A
BDC

. D.
A
BCD

.
Câu 5: Cho 4 điểm A, B, C, O bất kì. Đẳng thức nào sau đây đúng?
A. OA OB BA

. B. OA CA CO

. C.
A
BACBC
  
. D.
A
BOBOA
 
.
Câu 6: Cho 6 điểm
,,,,,
BCDEF
. Tổng véc tơ :
A
BCDEF

bằng
A.
A
FCEDB
 
. B.
A
ECBDF

. C.
A
DCF EB
 
. D.
A
EBCDF
  
.
Câu 7: Cho ba lc
123
,,FMAF MBFMC
    
cùng tác động vào một vật tại điểm
M
và vt
đứng yên. Cho biết cường độ của
12
, FF
 
đu bng 3IA IB

góc 3CI CA CB
 
. Khi đó
cường độ lực của
1
3
2
CI CB CA
 
là:
A.
1
3
2
CI CA CB
 
. B. 3CI CB CA
 
. C. 50 3 N . D.
A
BAC
 
.
Câu 8: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng:
A.
2
": 0".xx B. 2 là số vô tỉ.
C.
2
,4x 1 0x D.
*
,( 1)nNnn là số lẻ.
Câu 9: Cho tập hợp
/5Ax x . Tập hợp B nào sau đây là tập hợp con của tập hợp A:
A.
0, 1, 2, 3, 4, 5B . B.
5;5B  .
C.
22
|1 230Bx x x x D.
;5B  .
Câu 10: Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) biểu diễn tập hợp nào?
Trang 2/2 - Mã đề thi 132
A.

;1 4; 
B.
;1 4; 
C.
;1 4; 
D.
;1 4; 
Câu 11: Cho biết
;1 1;m   
. Khi đó giá trị m là:
A. 1m  . B. 2m . C. 0m . D. 2m .
Câu 12: Xét mệnh đề
2
P:" : 4 0"xRx x . Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là:
A.
2
P:" : 4 0"xRx x
.
B.
2
P:" : 4 0"xRx x .
C.
2
P:" : 4 0"xRx x
.
D.
2
P:" : 4 0"xRx x
.
Câu 13: Cho tập hợp
2
|160Ax x . Tập hợp A viết theo dạng liệt kê là:
A.
4A
. B.
16A
. C.
4, 4A 
. D. (4;4)A  .
Câu 14: Lp 10C có 35 hc sinh làm bài kim tra Toán. Đ bài gm có 3 bài toán. Sau khi
kiểm tra, giáo viên tổng hợp được kết quả như sau: 20 em giải được bài toán thứ nhất, 14
em giải được bài toán thứ hai, 10 em giải được bài toán thứ ba, 5 em gii đưc bài toán th
hai và thứ ba, 2 em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai, 6 em làm được bài toán thứ nhất
th ba, ch có 1 hc sinh đt đim 10 vì đã gii đưc c 3 bài. Hi lp hc đó có bao nhiêu
học sinh không giải được bài toán nào?
A. 3 B. 6 C. 7 D. 5
Câu 15: Trong số 200 học sinh có 50% số người biết chơi bóng chuyền, 65% s ngưi biết
chơi bóng bàn,
15% không biết chơi môn o trong hai môn thể thao đó. Số học sinh biết
chơi đồng thời cả hain thể thao nói trên là:
A. 60. B. 35. C. 45. D. 85.
Câu 16: Cho 4 điểm M, N, P, Q bất kỳ. Tổng
x
MN PQ NP QN

bằng:
A.
0x
. B.
x
MP

. C.
x
PQ

. D.
x
MN

.
Câu 17: Cho hai tp hp
X
,
Y
thỏa mãn
\7;15XY và
1; 2XY . Xác định số phần
tử là số nguyên của
X .
A. 2 . B. 5. C. 3 . D. 4 .
Câu 18: Cho
4;9;16; 25 , 3;7;9; 25AB. Tập hợp
A
B là:
A.
9; 25
B.
4;16
C.
3; 25
D.
3; 4; 7; 9;16; 25
Câu 19: Cho
|3 5,B |1 8Ax x x x 
C|27xx .
Gọi
|Dx axb , biết DABC. Giá trị của a, b:
A. 2, 5.ab B. 2, 5.ab C. 2, 5.ab D. 2, 5.ab
Câu 20: Cho
3; 7 , 4;AB
. Tập hợp
A
B là:
A.
3;. B.
4;7 . C.
4;7 . D.
3;.
PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Cho hai tập hợp
| 3 2 , 1; 0; 1; 2; 3; 4Ax x B
a. Xác định
,.
A
BA B
b. Chứng minh rằng:
\\\
A
BAB AB BA.
Câu 2: (0,5 điểm) Cho
{|2 5},{|4}AxR x BxRx  . Xác định ,
A
BA B.
Câu 3: (0,5 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 2a. Tính
B
CBD
 
.
Câu 4: (1,0 điểm) Cho 4 điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng:
A
DCB ABDC
 
.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Tân Phong - Bạc Liêu lần 1. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.333
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm