Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 10 năm 2018 - 2019 trường Yên Dũng 3 - Bắc Giang lần 1

1/4 - Mã đề 102
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3
ĐỀ THI THỬ LẦN 1
ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN Khối lớp 10
Thời gian làm bài : 90 phút(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 điểm)
Câu 1. Cho phươngtrình
2
2 32 10xx m + + +=
. Giá trị
m
để phương trình có bốn nghiệm phân
biệt là:
A.
5
2
2
m<<
. B.
1
2
2
m<<
.
C.
1
2
2
m<<
5
2
m =
.
D.
03
m<<
.
Câu 2. Tam giác
ABC
vuông tại
, 2A AB AC
= =
. Độ dài vectơ
4
AB AC
 
bằng:
A.
17
. B.
2 17
. C.
5
. D.
2 15
.
Câu 3. Trên đường thẳng
MN
lấy điểm
P
sao cho
3MN MP=
 
. Điểm
P
được xác định đúng trong
hình vẽ nào sau đây:
A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 4. D. Hình 3.
Câu 4. Cho hai tập hợp
[ ] [ ]
; 2 , 2 1; 2 3 .A mm B m m A B= + = + ≠∅
khi
A.
3m ≥−
. B.
33m
−< <
. C.
3m <
. D.
33
m−≤
.
Câu 5. Cho bốn điểm
,,,ABC D
phân biệt. Bốn điểm đó tạo thành hình bình hành
ABCD
khi:
A.
.
AD CB=
 
B.
.AB AC AD+=
  
C.
.CB DA=
 
D.
.AB CD=
 
Câu 6. Cho hai điểm
( )
1; 0A
( )
0; 2B
. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng
AB
là:
A.
1
;2
2



. B.
( )
1; 1
. C.
1
;1
2



. D.
1
1;
2



.
Câu 7. Cho mệnh đề
2
:" , 7 0"A x Rx x∀∈ + <
. Mệnh đề phủ định của A là:
A.
2
, 70x Rx x∃∈ +
. B.
2
, 70x Rx x∃∈ +
.
C.
2
, 70x Rx x∃∈ +
. D.
2
, 70
x Rx x∀∈ + >
.
Câu 8. Cho các điểm
( ) (
) ( )
2;1 , 4;0 , 2;3A BC
. Tìm điểm
M
biết rằng
32CM AC AB+=
  
Mã đề 102
2/4 - Mã đề 102
A.
( )
5; 2M
. B.
( )
5; 2M
. C.
( )
2; 5M
. D.
( )
2;5M
.
Câu 9. Cho đoạn thẳng
AB
độ dài bằng
a
. Một điểm
M
di động sao cho
MA MB MA MB+=
   
. Gi
H
là hình chiếu của đim
M
lên
AB
. Tính độ dài lớn nhất của
MH
?
A.
3
2
a
. B.
2
a
. C.
a
. D.
2
a
.
Câu 10.
Cho bốn điểm
,,,ABC D
phân biệt. Khi đó vectơ
u AD CD CB DB
= +−
   
là:
A.
u AC=

. B.
u AD=

. C.
u CD=

. D.
0u =

.
Câu 11. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
A.
2
1y xx= +
. B.
3
1
yx
= +
. C.
yx= + x
. D.
1
y = +
x
.
u 12. Lớp 10A 7 HS giỏi Toán, 5 HS giỏi Lý, 6 HS gii Hoá; 3 HS gii c Toán Lý, 4 HS
giỏi c Toán Hoá, 2 HS giỏi c Hoá; 1 HS gii c 3 môn Toán , Lý, Hoá . Số HS gii ít nht
một môn (Toán , Lý , Hoá) của lớp 10A là:
A.
9
. B.
10
. C.
28
. D.
18
.
Câu 13. Cho ba lực
123
,,F MA F MB F MC= = =
    
cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng
yên. Cho biết cường độ của
12
,FF

đều bằng
1 0 0
N
0
60AMB∠=
. Khi đó cường độ lực của
3
F

là:
A.
50 3 .N
B.
25 3 .N
C.
50 2 .N
D.
100 3 .
N
Câu 14. Nếu hàm số
2
y ax bx c+= +
có đồ th như sau thì dấu các hệ s của nó là:
A.
0; 0; 0abc>><
. B.
0; 0; 0abc
>>>
.
C.
0; 0; 0abc><>
. D.
0; 0; 0abc><<
.
Câu 15. Tập
( 2;3) \ (1; 4)
bằng tập nào sau đây:
A.
(
]
2;1
. B.
( )
2;1
. C.
[
]
2;1
. D.
.
Câu 16. Cho A =
{ | 7}x Rx ≤−
, B =
{ | 10}x Rx >−
. Khi đó
AB
bằng :
3/4 - Mã đề 102
A.
. B.
( 10; 7)−−
. C.
(;)−∞ +∞
. D.
( 10; 7]−−
.
Câu 17. Cho hàm số
2
y ax bx c
= ++
. ĐTHS có đỉnh
( )
1; 4I
và đi qua
( )
3; 0A
. Khi đó các hệ s
,,abc
lần lượt là:
A.
3, 1, 2
. B.
1, 2, 3
. C.
2, 1, 3
. D.
2, 3, 1
.
Câu 18. Cho tập hợp
{ }
2
3 20S x Rx x= +=
. Hãy chọn kết quả đúng:
A.
{ }
1; 0S =
. B.
{ }
1; 2S
=
. C.
{ }
1; 1S =
. D.
{ }
0; 2S =
.
Câu 19. Cho mệnh đề chứa biến
( )
2
:" 15 "
Px x x
+≤
vi
x
là số thc. Mệnh đề nào sau đây là đúng:
A.
(
)
5P
. B.
(
)
4P
. C.
(
)
0
P
. D.
( )
3P
.
Câu 20. Cho các s thc
,, ,mnpq
tha mãn
mnpq<< <
. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định
sau:
A.
( )
( )
(
)
; ;;mp nq np
∩=
. B.
( ) ( ) ( )
;;;mp nq mq∪=
.
C.
( )
( )
;\;np mq =
. D.
( ) ( ) ( )
;;;mp nq mq∩=
.
Câu 21. Điểm nào trong các điểm sau đây không thuộc đồ thị hàm số
2
3
1
x
y
x
+
=
+
?
A.
1
2;
5
B



. B.
(1; 1)A
. C.
(0; 3)C
. D.
( )
1; 2D
.
Câu 22. Cho t giác
ABCD
, gọi
O
là giao điểm hai đường chéo
,
AC BD
. Gi
,'GG
lần lượt là trng
tâm tam giác
,OAB OCD
. Khi đó vectơ
'GG

bằng:
A.
( )
1
.
3
AC BD+
 
B.
(
)
3.AC BD+
 
C.
( )
1
.
2
AC BD+
 
D.
( )
2
3
AC BD+
 
.
Câu 23. Cho tập
[ ] [ ]
1;1 , 1; 3
A Bm m= =−+
. Tập các giá trị của
m
để
AB
là ?
A.
[ ]
2;0m∈−
. B.
[ ]
0; 2m
. C.
( )
;2m −∞
. D.
( )
0;m +∞
.
Câu 24. Hàm s nào sau đây nghịch biến trên tập số thc
?
A.
2
2yx=−+
. B.
2
yx
=
. C.
23
yx=−+
. D.
23yx=
.
Câu 25. Cho
{1, 2,3, 4,5}, {2,3,4,5,6}AB= =
.Khi đó
AB
bằng :
A.
{1, 6}
. B.
{2,3,4,5}
. C. Cả ba đều sai. D.
{1, 2,3, 4,5,6}
.
Câu 26. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Đà Nẵng là thủ đô của nước Vit Nam.
B. S 14 là số nguyên tố.
C. Việt Nam là nước thuộc Châu Á.
D. Tất cả các s nguyên tố đều là số lẻ.
Câu 27. Cho hai đa thức
( ) ( )
,f x gx
. Xét các tập hợp
( )
{ | 0}A x fx=∈=
,
( )
{ | 0}B x gx=∈=
,
( ) ( )
22
{ | 0}C x f x gx= +=
. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 10 năm 2018 - 2019 trường Yên Dũng 3 - Bắc Giang lần 1. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm