Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội

Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh
Đề thi 4 trang
đề thi 110
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
Năm học 2018-2019
Môn: Toán Lớp: 10
Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Câu 1. Trong hệ tọa độ Oxy, cho
a (3; 4),
b (1; 2). Tìm tọa độ của
a +
b
A.
a +
b = (2; 2). B.
a +
b = (4; 6). C.
a +
b = (4; 6). D.
a +
b = (3; 8).
Câu 2. Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC A(3; 5), B(1; 2), C(5; 2). Tìm tọa độ trọng
tâm G của tam giác ABC
A. G(4; 0). B. G(
2; 3). C. G(3; 3). D. G(3; 4).
Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A AB = a, AC = a
3. Tính
BA.
BC.
A. a
2
. B. a
2
3. C. 2a
2
. D.
a
2
3
2
.
Câu 4. Cho A = [3; 5] B = (−∞; 2) (1; +). Khi đó A B
A. (−∞; 2) [1; +). B. (−∞; 2] (1; +).
C. [3; 2) (1; 5). D. [3; 2) (1; 5].
Câu 5. Trong hệ tọa độ Oxy, cho A(2; 3), B(4; 7). Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng
AB
A. I = (8; 21). B. I(2; 10). C. I(6; 4). D. I(3; 2).
Câu 6. Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua 2 điểm M(0; 2) N(2; 4). Tính a + b.
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 7. Cho tập hợp A = [1; +). Tập hợp C
R
A
A. (−∞; 1]. B. . C. R. D. (−∞; 1).
Câu 8. Tập hợp (2; 4) \ [2; 5] tập hợp nào sau đây?
A. (2; 4). B. (2; 2). C. (2; 2]. D. (2; 5].
Câu 9. Cho tam giác đều ABC cạnh a. Giá tr
AB
CA
bằng bao nhiêu?
A. a. B. a
3. C. 2a. D.
a
3
2
.
Câu 10. Trong hệ tọa độ Oxy, cho
a = (3; 4). Tính |
a |
A. |
a | = 5. B. |
a | = 7. C. |
a | = 3. D. |
a | = 4.
Câu 11. Hàm số y = |x| + |x 1| hàm số nào sau đây?
A. y =
2x + 1 nếu x 1
1 nếu 0 < x < 1
2x 1 nếu x 0
. B. y =
2x 1 nếu x 1
1 nếu 0 < x < 1
2x + 1 nếu x 0
.
C. y =
2x + 1 nếu x 1
2x 1 nếu x 1
. D. y =
2x 1 nếu x 1
2x + 1 nếu x 1
.
Câu 12.
Đồ thị sau đây của hàm số nào?
A. y = x
2
+ 3x 1. B. y = 2x
2
+ 3x 1.
C. y = 2x
2
3x + 1. D. y = x
2
3x + 1.
1
x
1
y
0
Trang 1/4 đề 110
Câu 13. Cho mệnh đề P :"Nếu a chia hết cho 5 t a chia hết cho 10". Tìm mệnh đề đảo
của mệnh đề P .
A. "Nếu a chia hết cho 10 thì a chia hết cho 5".
B. "Nếu a chia hết cho 10 thì a không chia hết cho 5".
C. "Nếu a chia hết cho 5 thì a không chia hết cho 10".
D. "Nếu a không chia hết cho 5 thì a chia hết cho 10".
Câu 14. bao nhiêu giá tr nguyên của tham số m thuộc đoạn [2018; 2018] để hàm số
y = (m 3)x + 2m đồng biến trên R?
A. 2016. B. 2017. C. 2018. D. 2015.
Câu 15. Trong tọa độ Oxy, cho A(1; 2) B(3; 1). Tọa độ của véc
BA
A. (2; 1). B. (2; 1). C. (4; 3). D. (4; 3).
Câu 16. Cho tam giác ABC điểm M thỏa mãn
MA + 2
MB =
CB. Mệnh đề nào sau
đây đúng?
A. T giácABMC hình bình hành. B. M trung điểm của cạnh AB.
C. M trọng tâm tam giác ABC. D. M trung điểm của cạnh AC.
Câu 17.
Đường thẳng hình bên đồ thị của hàm số nào?
A. y = 3 2x. B. y = 5x + 3.
C. y = 3 3x. D. y = x + 3.
1
x
3
y
0
Câu 18. Hàm số y = 2x
2
+ 16x 25 đồng biến trên khoảng
A. (−∞; 8). B. (−∞; 4). C. (6; +). D. (4; +).
Câu 19. Cho hình bình hành ABCD hai cạnh AB = 10, AD = 5,
\
BAD = 120
0
. Tính
AB.
AD
A. 25
3. B. 25. C. 25
3. D. 25.
Câu 20. Tìm tập xác định của hàm số y =
x
2
+ 1
x
2
+ 2x 3
A. D = R. B. D = (3; 1). C. D = {1; 3}. D. D = R \ {1; 3}.
Câu 21. Cho hàm số y = 2x
2
4x + 1, mệnh đề nào sau đây sai?
A. Đồ thị hàm số đỉnh I(1; 1). B. Đồ thị hàm số trục đối xứng x = 2.
C. Hàm số nghịch biến trên (−∞; 1). D. Hàm số đồng biến trên (1; +).
Câu 22. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề x R, x
2
+ x + 5 > 0”
A. x R, x
2
+ x + 5 < 0”. B. x R, x
2
+ x + 5 < 0”.
C. x R, x
2
+ x + 5 0”. D. x R, x
2
+ x + 5 0”.
Câu 23. Hàm số nào trong các hàm số sau hàm chẵn
A. y = 2x x
3
. B. y =
x
2
+ |x|
x
.
C. y =
3x + 1. D. y =
|x 1| + |x + 1|
x
2
.
Câu 24. Cho 2 khoảng A = (−∞; m) B(3; +). Tìm m để A B =
A. m 3. B. m 3. C. m > 3. D. m < 3.
Câu 25. Tìm giá tr thực của tham số m để đồ thị hàm số y = (m 1)x + 1 đi qua điểm
H(1; 2)
A. m = 2. B. m = 2. C. m = 0. D. m = 1.
Trang 2/4 đề 110
Câu 26. Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC M(1; 1), N(3; 2), P (0; 5) lần lượt
trung điểm các cạnh BC, CA AB của tam giác ABC. Tọa độ điểm A là:
A. A(2;
2). B. A(2; 2). C. A(5; 1). D. A(
5; 0).
Câu 27. Đường thẳng y = (m 1)x + 2m + 1 luôn đi qua điểm nào sau đây với mọi giá tr
của m?
A. (2; 1). B. (2; 3). C. (2; 3). D. 2; 3.
Câu 28. bao nhiêu giá tr của tham số m để hàm số y = 2x
2
+ 3(m
2
4)x + 2018
hàm số chẵn?
A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 29. Trong hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(2; 4), B(1; 1), C(1; 5). Tìm tọa độ điểm D sao
cho ABCD hình bình hành
A. D(8; 0). B. D(0; 8). C. D(4; 4). D. D(4; 4).
Câu 30. Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC A(2; 1), B(3; 4), C(2; 5). Tìm tọa độ
tâm đường tròn ngoại tiếp ABC
A. I(2; 0). B. I(1; 1). C. I(1; 1). D. I(0; 2).
Câu 31. Tìm m để ba đường thẳng y = 2x 1, y = 3 2x y = (5 2m)x 2 đồng qui
A. m =
3
2
. B. m = 1. C. m = 1. D. m =
5
2
.
Câu 32. Tính tổng các nghiệm của phương trình |x
2
+ 3x 2| = 3x + 2
A. 0. B. 1. C. 1. D. 2.
Câu 33. bao nhiêu giá tr của m để phương trình mx + 2 = 2m
2
x + 4m vô nghiệm?
A. 1. B. Vô số. C. 0. D. 2.
Câu 34. Cho parabol (P ) : y = ax
2
+ bx + c. Biết rằng đồ thị (P ) đi qua 3 điểm A(0; 3),
B(1; 6), C(1; 2), tính abc
A. 6. B. 1. C. 1. D. 6.
Câu 35. Với những giá tr nào của tham số m thì parabol y = x
2
+ 2(m 1)x + m
2
3 cắt
trục hoành tại hai điểm phân biệt?
A. m < 2. B. m = 2. C. m 2. D. m 2.
Câu 36. Cho A = (−∞; 2) B = [2m + 1; +). Tìm m để A B = R
A. m <
3
2
. B. m >
3
2
. C. m
3
2
. D. m
3
2
.
Câu 37. Tìm m để đường thẳng y = x + m cắt đồ thị (P ) : y = x
2
+ 2x + 3 tại hai điểm
A, B sao cho AB =
10
A. m = 1. B. m = 2. C. m = 0. D. m = 1.
Câu 38. Xác định các giá tr của m sao cho đường thẳng y = (m
2
5m + 3)x 2m + 1 song
song với đường thẳng y = x 1
A. m = 1. B. m = 1; m = 4. C. m = 1; m = 4. D. m = 4.
Câu 39. Lập phương trình đường thẳng đi qua đỉnh của Parabol (P ) : y = x
2
+ 3x
cắt trục tung tại điểm tung độ bằng
5
2
A. y =
9
16
x
5
2
. B. y =
19
6
x
5
2
. C. y =
16
9
x
5
2
. D. y =
6
19
x
5
2
.
Câu 40. Cho tam giác ABC, điểm M, N thỏa mãn
MA 2
MB =
0 và
3NA + 2
NC =
0 .
Giả sử
MN = x
AB + y
AC, tính x + y
A.
4
5
. B.
8
5
. C.
4
5
. D.
8
5
.
Trang 3/4 đề 110

Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
11 4.198
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm