Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam

Trang 1/7 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM
TRƯ
ỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HÒA
ĐỀ KIỂM TRA HẾT KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
Môn : Toán Lớp : 11
Thời
gian làm bài: 90 phút.
(50 câu trắc nghiệm)
:
Mã đề thi 132
Họ,
tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu
1: Cho hình chóp
ABC
DS.
đáy hình bình hành tâm
O
.Giao tuyến của hai mặt phẳng
)(SAD
)(SBC
là:
A. Đường thẳng
đi qua
S
song song với
.AD
B. Đư
ờng thẳng đi qua
S
song song với
.AC
C. Đường thẳ
ng
SO
D. Đường
thẳng đi qua
S
và song
song với
AB
.
Câu
2: Đồ thị hàm số
xy cot
là đ
ồ thị nào sau đây?
A.
`
-2π
-3π/2 -π/2 π/2 π 3π/2
-1
1
x
y
0
`
-3
π/2 -π/2 π/2 π 3π/2
-1
1
x
y
π/4
-π/
4
B. _
C.
`
-2π -3π/2 -π/2 π/2 π 3π/2
-1
1
x
y
0
D.
`
-2π
-3π/2 -π/2 π/2 π 3π/2
-1
1
x
y
π/4
/4
0
Câu
3: Phương trình
sin 3cos 2
x x
nghiệm là:
A.
2
6
kx
. B.
2
6
kx
C.
kx
6
D.
2
6
5
kx
Câu
4: Trong mặt phẳng cho
2019
điểm phân biệt. Hỏi tất cả bao nhiêu vec-tơ khác vec-tơ không
mà có điểm đầu và điểm cuối thuộc
2019
điểm t
rên?
A.
!2017!.2
!2019
B.
!2019
C.
!2017
D.
!2019
Câu
5:
Ch
o phương trình:
01)
6
2sin(
x
, ng
hiệm của phương trình là:
A.
kkx ,2
6
B.
kkx ,
6
C.
kkx ,
6
D.
kkx ,2
3
Câu
6: . Cho đa giác đều 12 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 12 đỉnh của đa giác. Xác suất để 3 đỉnh
được chọn tạo thành tam giác đều là:
A.
1
14
P
B.
1
220
P
C.
1
4
P
D.
1
55
P
Trang 2/7 - Mã đề thi 132
C
âu 7: Phép vị tự tâm
O
tỉ s
k
(
0
k
)
biến mỗi điểm
M
th
ành điểm
M
s
ao cho
A.
OMkOM .'
. B.
OMkOM '
. C.
OMkOM .'
. D.
'OMkOM
.
C
âu 8: Cho lục giác đều
ABCDEF
tâm
O
(như hình vẽ). Phép tịnh tiến theo
véctơ
BC
biến
hình thoi
ABOF
th
ành hình thoi nào sau đây?
A
.
OBC
D
B.
OAFE
C.
ODEF
D.
OC
DE
Câu 9: Cho tứ diện
ABCD
. Gọi
NM ,
lần lượt là trung điểm của các cạnh
BCAD,
;
G
l
à trọng tâm tam giác
BC
D
.T
ìm giao điểm
K
của
đường thẳng
M
G
v
à mặt phẳng
)(A
BC
.
A.
ACMGK
B.
ABMGK
C.
BCMGK
D.
ANMGK
Câu 10: Cho hai hình nh hành
AB
CD
A
BEF
nằm trên hai mặt phẳng
phân biệt . Gọi
NM ,
lầ
n lượt thuộc đoạn
B
FAC,
sao
cho
BF
BN
AC
AM
(
Tham khảo hình vẽ). Đường
thẳng
MN
s
ong song với mặt phẳng nào sau đây?
A
.
AD
F
B.
D
CF
C.
AD
E
D.
BCE
A
B
C
D
F
E
M
N
C
âu 11: Cho hai mặt phẳng
)(
v
à
song
song với nhau. Xét hai đường thẳng
a
;
b
.T
ìm
mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A
.
a
ch
éo
b
B. Chưa
thể kết luận gì về
a
v
à
b
C.
ba /
/
D.
a
cắt
b
C
âu 12: Cho hình chóp
AB
CDS.
đáy hình thang đáy lớn AD. Gọi G trọng tâm tam giác
SCD
.
T
hiết diện của hình chóp
AB
CDS.
khi cắt bởi mp
)(A
BG
là:
A
. Một
tam giác. B. Một tứ giác C. Một ngũ giác
D. Một
lục giác
Câu 13: Tìm giá trị lớn nhất
M
,
giá trị nhỏ nhất
m
củ
a hàm số sau
4
2sin.31
2
xy
A
.
1;31 mM
, B.
1;2
mM
C.
31;31 mM
. D.
31;1 mM
C
âu 14: Tổ 1 lớp 11A 6 nam 7 nữ , tổ 2 có 5nam , 8 nữ. Chọn ngẫu nhiên mỗi tổ một học sinh. Xác
suất để 2 học sinh được chọn đều là nữ là:
A.
39
28
B.
16
9
15
C.
5
6
.
1
69
D.
16
9
30
C
âu 15: Trong hệ trục tọa độ
O
xy
,
Cho
3;3
v
v
à đường tròn
921:)(
22
yxC
.
Tìm phương
trình đường tròn
'C
ảnh của
C
qu
a phép tịnh tiến
v
T
.
A
.
'C
:
2
2
4
1 9
x
y
B.
'C
:
952
22
yx
C
.
'C
:
2
2
4
1 9
x
y
D.
'C
:
314
22
yx
C
âu 16: Cho phương trình
2
3
cos 2cos 5 0
x
x
.
Nghiệm của phương trình là
O
A
B
D
E
F
C
Trang 3/7 - Mã đề thi 132
A.
2k
B.
2
2
k
C.
2k
D.
k
C
âu 17: Trong c¸c mÖnh ®Ò sau, mÖnh ®Ò nµo sai?
A
. NÕu
hai mÆt ph¼ng ph©n biÖt cïng song song víi mÆt ph¼ng thø ba th× chóng song song víi nhau.
B. NÕu hai mÆt ph¼ng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng cũng
song song với đường thẳng đó.
C
. NÕu
hai mÆt ph¼ng ph©n biÖt cã mét ®iÓm chung th× chóng cßn cã v« sè ®iÓm chung kh¸c n÷a.
D
. NÕu
hai ®êng th¼ng ph©n biÖt cïng song song víi mét mÆt ph¼ng th× song song víi nhau.
Câu 18: Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm ?
A.
03)
3
3sin(3
x
. B.
s
in3 3cos3 4
x
x
.
C
.
033cos2
x
. D.
32tan
x
.
C
âu 19: Tìm m để hàm số
mxxxxy 2cos4sin3sin6cos8
2
có tập xác định là R
A
.
2
35
m
B.
35
m
C.
2
1
m
D.
2
3
m
C
âu 20: Trong mặt phẳng
)(P
cho hình bình nh
AB
CD
.
Gọi
DtCzByAx ,,,
lầ
n lượt các đường
thẳng song song với nhau đi qua
DCBA ,,,
nằm về cùng một phía của mặt phẳng
)(P
đồng thời
không nằm trong mặt phẳng
)(P
.
Một mặt phẳng
)(
lần
lượt cắt
D
tCzByAx ,,,
lần
lượt tại
',',',' DCBA
biết
;2,5' cmB
B
cmC
C 6,8'
;
cmD
D 8,7'
.
Tính
'.AA
A.
cmAA 6'
B.
cmA
A 6,21'
C.
cmAA 2.11'
D.
cmA
A 4,4'
C
âu 21: Một lớp học gồm 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Cô giáo chọn ngẫu nhiên 6 học sinh để
đi lao động. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 6 học sinh từ lớp ấy sao cho trong đó có ít nhất 5 học sinh nam ?
A. 65065. B. 271320. C. 54264. D. 55814400.
Câu 22: Cho hình chóp
ABCDS.
đáy hình thang đáy lớn AD. Gọi
M
l
à trung điểm cạnh
SA
. Gọi
N
là giao điểm của
SD
v
à mp
)(BCM
.
Khi đó khẳng định nào sau đây là sai?
A
.
BCMN /
/
B.
./
/ ADMN
C.
N
l
à trung điểm của
SD
. D.
MN
cắt
.AD
C
âu 23: Kí hiệu
k
n
C
số các tổ hợp chập
k
của
n
phần
tử (
),;1 Nnknk
.
Khi đó
k
n
C
bằng
A
.
)!(!
!
knk
n
B.
)!(!
!
knk
n
C.
)!(!
!
knn
k
D.
)!(
!
kn
n
C
âu 24: Trong các hàm số sau đâu là hàm số lẻ?
A
.
2
y =
sinx.cos x + tanx
B.
2
2c
os
x
x
y
C.
xxy sin
D.
xy
2
cot
C
âu 25: Cho hình chóp
S
ABCD
.
,
đáy
A
BCD
tứ giác các cạnh đối diện không song song .Lấy
điểm
M
thuộc miền trong tam giác
SCD
.Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
A
BM
(
)
SCD(
)
.
A.
MISCDABM
với
.C
DABI
B.
MKSCDABM
với
DCMAK
.
C
.
M
ESCDABM
với
SCMBE
. D.
M
FSCDABM
với
SDMAF
.
C
âu 26: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho
)2;0(,)4;3(
NM
.
Phép vị tự tâm I(-3;4) tỷ số -2
biến điểm
M
thành
'M
v
à điểm
N
t
hành
'N
.
Khi đó độ dài đoạn
'
'
M
N
bằng
bao nhiêu?
A.
56 . B.
132 . C.
13 . D.
12
.
C
âu 27: Phương trình
032ta
n)36(tan3
2
xx
có ng
hiệm là:
A.
2)2arctan(
2
6
kx
kx
B.
kx
kx
)2arctan(
3

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam. Nội dung tài liệu gồm 50 hỏi câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài thi trong thời gian 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 445
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm