Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hà Nội

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
Mã đề thi
132
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
Câu 1: Đường thẳng
1
2
y
cắt đồ thị của hàm số
cosy x
tại những điểm có hoành độ nào?
A.
π
π2 ,
6
x k k
B.
π
π
2
2 ,
3
x k k
C.
π
π2 ,
3
x k k
D.
π
π
2
,
3
x k k
Câu 2: Tìm
m
để phương trình
sin 2 3 cos 2 1m x x m
vô nghiệm?
A.
B.
C.
D.
Câu 3: Cho hình chóp
.S ABCD
, đáy
ABCD
hình bình hành. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng
( )SAB
( )SCD
là:
A. Đường thẳng qua
S
và song song với
BD
B. Đường thẳng qua
S
và song song với
AD
C. Đường thẳng qua
S
và song song với
AC
D. Đường thẳng qua
S
và song song với
AB
Câu 4: Từ tập
0;1;2;3;4
A lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?
A.
24
B.
36
C.
48
D.
60
Câu 5: Qua ba điểm không thẳng hàng xác định bao nhiêu mặt phẳng?
A.
1
B.
2
C.
4
D.
3
Câu 6: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?
A.
1, 10, -100, 1000
B.
10, 8, 6, 3
C.
2, 5, 8, 12, 15
D.
2, 6, 10, 14
Câu 7: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất một lần. Xác suất để số chấm xuất hiện nhỏ hơn ba là:
A.
1
2
B.
1
6
C.
1
3
D.
2
3
Câu 8: Cho phép tịnh tiến theo véc
v
biến đường thẳng
: 2019 2018 1 0d x y
thành chính nó.
Tọa độ của véc tơ
v
A.
2019; 2018
v
B.
2019;2018
v
C.
2018;2019
v
D.
2018;2019
v
Câu 9: Một người gọi điện thoại nhưng quên hai chữ số cuối chỉ nhớ hai chữ số đó phân biệt. Người
đó bấm ngẫu nhiên hai số cuối. Xác suất để người đó gọi đúng số là:
A.
1
90
B.
13
90
C.
53
90
D.
83
90
Câu 10: Tập nghiệm của phương trình
2 3
4
x x
C C x
A.
5
B.
0
C.
5;5
D.
5;0;5
Câu 11: Hệ số của
10 19
x y
trong khai triển
29
2
x y
A.
19 10
29
2
C
B.
19 10
29
2
C
C.
10
29
C
D.
10
29
C
Câu 12: Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình?
A. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng B. Phép tịnh tiến
C. Phép đồng nhất D. Phép quay
Câu 13: Phương trình
cos 2 cos 0x x
có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng
π π;
A.
4
B.
1
C.
3
D.
2
Câu 14: Phương trình
2 2
4 sin 6 3 sin cos 2 cos 4x x x x
có tập nghiệm nào?
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
A.
π π
π π; 2 ,
2 6
k k k
B.
π π
π π; ,
2 6
k k k
C.
π π
π π; ,
2 3
k k k
D.
π π
π π2 ; ,
2 3
k k k
Câu 15: Lớp 11A
20
học sinh nam
25
học sinh nữ. bao nhiêu cách chọn ra một học sinh làm
lớp trưởng?
A.
20
B.
45
C.
25
D.
500
Câu 16: Cho đường thẳng
d
đi qua hai điểm
α
, ( ), ( )A B A B
. Khẳng định nào đúng?
A.
α( )d
B.
α
( ) d
C.
α( )d
D.
α( )d
Câu 17: Số các số nguyên dương gồm năm chữ số khác không và đôi một khác nhau?
A.
5
10
A
B.
5
10
C
C.
5
9
A
D.
5
9
C
Câu 18: Dãy số nào trong các dãy số sau là dãy số giảm?
A.
8, 6, 4, 2
B.
1, 2, 7, 8
C.
3, 8, 9, 10
D.
*
2 ( )
n
u n n
Câu 19: Một dãy số
( )
n
u
được tính theo quy luật
3 4 5
1 2 3
2 , 2.3 , 3.4 ,...
u u u Số hạng tổng quát
của dãy số theo quy luật trên là:
A.
1
( 1)
n
n
u n n
B.
3
( 2)
n
n
u n n
C.
2
( 1)
n
n
u n n
D.
2
( 1)
n
n
u n n
Câu 20: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?
A.
2
cos .siny x x
B.
1 siny x
C.
5
siny x
D.
tany x x
Câu 21: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Hai đường thẳng cắt nhau thì có duy nhất một điểm chung
B. Hai đường thẳng không đồng phẳng thì chéo nhau
C. Trong không gian, hai đường thẳng song song nếu chúng không có điểm chung
D. Ba đường thẳng không đồng phẳng và đôi một cắt nhau thì đồng quy
Câu 22: Tập xác định của hàm số
1
sin2
y
x
là tập nào?
A.
π\ 2 ,D k k
B.
π
\ ,
2
D k k
C.
π
π\ ,
2
D k k
D.
π\ ,D k k
Câu 23: Tìm số nghiệm trong đoạn
π0;3
của phương trình
3
sin 2
2
x
A.
8
B.
6
C.
2
D.
5
Câu 24: Nghiệm của phương trình
0
3
cot(2 30 )
3
x
A.
0 0
30 90 ,x k k
B.
0 0
75 90 ,x k k
C.
0 0
45 90 ,x k k
D.
0 0
75 90 ,x k k
Câu 25: Cho hình chóp
.S ABCD
, đáy
ABCD
các cặp cạnh đối không song song. Gọi
E
giao
điểm của
AC
BD
,
F
là giao điểm của
AB
CD
. Khẳng định nào đúng?
A.
( ) ( )SAB SCD SF
B.
( ) ( )SAD SCB SF
C.
( ) ( )SAB SCD SE
D.
( ) ( )SAD SBC SE
Câu 26: Cho hình chóp
.S ABCD
, đáy
ABCD
là hình bình hành tâm
O
, gọi
I
là trung điểm của
SO
.
Mặt phẳng
( )IAB
cắt hình chóp
.S ABCD
theo thiết diện là hình gi?
A. Hình thang B. Hình bình hành C. Tam giác D. Ngũ giác
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 27: Phép tịnh tiến theo véc tơ
2;1
v
biến điểm
1;2
M thành điểm
'M
có tọa độ là
A.
' 3; 1
M
B.
' 2;2
M C.
' 3;1
M D.
' 1;3
M
Câu 28: Dãy số nào trong các dãy số sau là dãy số tăng?
A.
1, 2, 5, 9
B.
2, 3, 4, 5
C.
7, 8, 10, 9
D.
50, 40, 30, 20
Câu 29: Số cách xếp bốn người ngồi vào một hàng ngang có bốn ghế là:
A.
16
B.
4
C.
8
D.
24
Câu 30: Cho
ΔABC
trọng tâm
G
. Gọi
', ', 'A B C
lần lượt trung điểm
, ,BC CA AB
. Phép vị tự
tâm
G
biến
ΔABC
thành
Δ ' ' 'A B C
có tỉ số
k
bằng bao nhiêu?
A.
0,5k
B.
0,5k
C.
2k
D.
2k
Câu 31: Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?
A. Phép vị tự biến tam giác thành tam giác đồng dạng
B. Phép vị tự tỉ số
2k
biến tam giác có diện tích bằng
2
thành tam giác có diện tích bằng
4
C. Phép vị tự tỉ số
1k
là một phép dời hình
D. Phép vị tự biến tỉ số
k
biến đường tròn bán kính
R
thành đường tròn bán kính
k R
Câu 32: Cho cấp số cộng
1, 8, 15, 22, 29,...
. Công sai của cấp số cộng này là:
A.
9
B.
8
C.
7
D.
10
Câu 33: Cho cấp số nhân
1, -3, 9, -27, 81,...
. Công bội của cấp số nhân này là:
A.
2
B.
3
C.
3
D.
1
Câu 34: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Tất cả các mặt của hình hộp đều là hình bình hành
B. Tất cả các cạnh bên kéo dài của một hình chóp cụt đồng quy
C. Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song thì hai giao tuyến đó song song
D. Hai mặt phẳng có hai điểm chung
, ( )A B A B
thì chúng có một đường thẳng chung
AB
duy nhất
Câu 35: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?
A.
2, 6, 10, 14
B.
10, 8, 6, 3
C.
2, 5, 8, 12, 15
D.
1, 10, -100, 1000
Câu 36: Cho tứ diện
ABCD
24AB AC AD
,
15BC CD DB
. Trên cạnh
AB
lấy
điểm
P
sao cho
PA xPB
. Với giá trị nào của
x
thì mặt phẳng
( )
qua
P
song song với
AC
BD
cắt tứ diện
ABCD
theo thiết diện là một hình thoi?
A.
1,6
B.
1,5
C.
1
D.
5
8
Câu 37: Trong mặt phẳng
Oxy
cho đường tròn
2 2
( ) : 2 4 4 0C x y x y
đường thẳng
: 2 0d x y
. Xét phép đồng dạng được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm
O
, góc
0
30
phép vị tự tâm
(3;4)I
, tỉ số
2k
biến đường tròn
( )C
thành đường tròn
( ')C
, đường thẳng
d
thành đường thẳng
'd
. Khẳng định nào đúng?
A. Đường thẳng
'd
và đường tròn
( ')C
không có điểm chung
B. Đường thẳng
'd
cắt
( ')C
tại hai điểm có khoảng cách bằng
3 2
C. Đường thẳng
'd
cắt
( ')C
tại hai điểm có khoảng cách bằng
6
D. Đường thẳng
'd
và đường tròn
( ')C
có duy nhất một điểm chung
Câu 38: Cho hình lập phương
. ' ' ' 'ABCD A B C D
cạnh
a
. Một mặt phẳng chứa
'AC
song song với
BD
cắt hình lập phương theo một thiết diện có diện tích bằng bao nhiêu?
A.
2
6
2
a B.
2
6a
C.
2
3
2
a D.
2
2
2
a
Câu 39: Phương trình
2
sin 1 cos cos 0
x x x m
đúng
5
nghiệm thuộc
π0;2
khi chỉ
khi
;m a b
. Khi đó tổng
a b
là số nào?

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hà Nội. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.363
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm