Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Trang 1/3 - Mã đề thi 111
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI-
TỔ TOÁN
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: TOÁN 11
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:.................................................................. SBD:...............Lớp:……..
Mã đề
111
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 ĐIỂM)
(Chú ý: thời gian làm bài trắc nghiệm 45 phút và giám thị phát đề trắc nghiệm sau khi
học sinh làm đề tự luận 45 phút)
Học sinh điền đáp án vào bảng sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
25
Câu 1. giáo chủ nhiệm ghi tên của
15
học sinh vào
15
tờ giấy để vào trong một hộp kín.
giáo chủ nhiệm lấy ngẫu nhiên 4 tờ giấy trong hộp để chọn ra
4
học sinh đi trại hè. Hỏi giáo chủ
nhiệm có bao nhiêu cách chọn:
A.
32760
. B.
4!
. C.
1365
. D.
15!
.
Câu 2. Cho hai tập hợp
,{},,A a b c d
;
,{},B c d e
. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A.
3n B
. B.
7()n AB
. C.
4n A
. D.
2()n AB
.
Câu 3. Phương trình
2
cos
2
x 
có tập nghiệm là:
A.
;
3
kk



. B.
;
4
kk



.
C.
3
2;
4
kk



. D.
2;
3
kk



.
Câu 4. Trong mt phng Oxy, cho đưng tròn (C):
22
( 1) ( 3) 4xy
. Phép tnh tiến theo véc
(3;2)v
biến đường tròn (C) thành đường tròn có phương trình nào sau đây?
A.
22
(x 4) (y 1) 4
. B.
22
(x 1) (y 3) 4
.
C.
22
(x 2) (y 5) 4
. D.
22
(x 2) (y 5) 4
.
Câu 5. Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, mỗi bông hồng khác nhau từng
đôi một. Số cách lấy ra 3 bông hồng có đủ ba màu là:
A. 560. B. 310. C. 319. D. 3014.
Câu 6. Cho dãy số
n
u
với
1
n
n
u
n
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Năm số hạng đầu của dãy là :
6
5
;
5
5
;
4
3
;
3
2
;
2
1
.
B. y số
n
u
là dãy số tăng và bị chặn.
C. y số
n
u
là dãy số tăng.
D. 5 số số hạng đầu của dãy là :
6
5
;
5
4
;
4
3
;
3
2
;
2
1
.
Câu 7. Cho hình vuông tâm
O
. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm
O
góc quay
,
02


biến hình
vuông trên thành chính nó?
A. Hai. B. Một. C. Ba. D. Bốn.
Câu 8. Tính tổng
2 2 2 2
0 1 2
...
n
n n n n
C C C C
*
()n
ta được kết quả là:
A.
2
n
n
C
. B.
1
2
n
n
C
. C.
1
21
n
n
C
D.
2
2
n
n
C
.
Câu 9. Nếu phép vị tự tỉ số
0k
biến hai điểm
M
,
N
lần lượt thành hai điểm
M
N
thì
Trang 2/3 - Mã đề thi 111
A.

M N k MN

MN kMN
. B.
//

M N MN
1
2

M N MN
.
C.

M N kMN

M N k MN
. D.

M N kMN

MN kMN
.
Câu 10. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Phép tịnh tiến không bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
B. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
C. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho.
D. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
Câu 11. Cho y số các số hạng đầu là:
2;0;2;4;6;8;10;12;14;16...
. Số hạng tổng quát của y số
này có dạng?
A.
*
2 2 1 ,
n
u n n 
. B.
*
2,
n
u n n
.
C.
*
2 ( 1),
n
u n n 
. D.
*
2,
n
u n n
.
Câu 12.
5
người đến nghe một buổi hòa nhạc. Số cách xếp
5
người y vào một hàng
5
ghế
là:
A.
120
. B.
125
. C.
130
. D.
100
.
Câu 13. Cho phép biến hình F quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm
;
MM
M x y
ảnh điểm
' '; 'M x y
theo công thức
'2
:
'2
M
M
xx
F
yy
. Viết phương trình đường thẳng
'd
ảnh của đường thẳng
: 2 1 0d x y
qua phép biến hình F.
A.
': 2 0d x y
. B.
':2 2 0d x y
.
C.
': 2 2 0d x y
. D.
': 2 3 0d x y
.
Câu 14. Sau khi khai triển và rút gọn biểu thức
12 21
23
2
31
2f x x x
xx
thì
fx
có bao nhiêu
số hạng?
A.
30
. B.
29
.
C.
35
.
D.
32
.
Câu 15. Rút ra một bài từ bộ bài gồm
52
lá bài. Xác suất để rút được lá át hoặc lá K hoặc lá Q là:
A.
2197
1
. B.
13
3
. C.
13
1
. D.
64
1
.
Câu 16. Một hộp đựng
11
tấm thẻ được đánh số từ
1
đến
11
. Chọn ngẫu nhiên
6
tấm thẻ. Gọi
P
xác suất để tổng số ghi trên
6
tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó
P
bằng:
A.
100
231
. B.
1
2
. C.
118
231
. D.
10
231
Câu 17. Một tổ
7
nam
3
nữ. Chọn ngẫu nhiên
2
người. Tính xác suất sao cho
2
người được
chọn có ít nhất một nữ.
A.
8
15
. B.
2
15
. C.
1
15
. D.
7
15
.
Câu 18. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình
cos 1 0x
trên đoạn
0;4
A.
6
. B.
15
2
. C.
8
. D.
17
2
.
Câu 19. Cho khai triển
2
0 1 2
1 2 ...
n
n
n
x a a x a x a x
, trong đó
*
n
các hsố thỏa mãn hệ
thức
1
0
... 4096
22
n
n
a
a
a
. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển trên?
A.
1293600
. B.
792
. C.
126720
. D.
924
.
Câu 20. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn trên tập xác định của nó:
A.
sinyx
. B.
2
.sinxyx
. C.
cos
x
y
x
. D.
siny x x
.
Câu 21. Mệnh đề nào sau đây đúng?
Trang 3/3 - Mã đề thi 111
A. Hàm số
sinyx
tuần hoàn với chu k
T
.
B. m số
sinyx
là hàm số chẵn.
C. Hàm số
sinyx
đồng biến trên
0;
2



.
D. Đồ thị hàm số
sinyx
không cắt các trục tọa độ.
Câu 22. Điều kiện xác định của hàm số
tan 2
3
yx




là:
A.
,
62
k
xk

. B.
5
,
12
x k k
.
C.
,
2
x k k
. D.
5
,
12 2
x k k

.
Câu 23. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Hàm số
sinyx
đồng biến trên khoảng
0;
2



.
B. m số
tanyx
tuần hoàn với chu kì
2
.
C. Hàm số
cotyx
nghịch biến trên
R
.
D. Hàm số
cosyx
tuần hoàn với chu kì
.
Câu 24. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số
được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D
Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A. y=cos|x|. B. y=|cosx|. C.
10cosyx
. D. y=-cosx.
Câu 25. Học sinh
A
thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học lớp mình. Bảng gồm
10
nút,
mỗi nút được ghi số từ
0
đến
9
khônghai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn
3
nút liên tiếp khác nhau sao cho
3
số trên
3
nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng dần
tổng
10
. Học sinh
B
chỉ nhớ được dãy tăng. Tính xác suất để
B
mở được cửa phòng học
đó biết rằng nếu bấm sai
3
lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại (không cho mở nữa)
A.
671
3375
. B.
631
3375
. C.
1
15
. D.
1
5
.
------------- HẾT -------------

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 25 hỏi câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi bài tập, học sinh làm bài thi trong thời gian 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 608
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm