Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2019-2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ NỘI AMSTERDAM
TỔ TOÁN – TIN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 11
Năm học: 2019 2020
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề 072
A Trắc nghiệm (4 điểm): Chọn đáp án đúng (Học sinh ghi đáp án đúng vào giấy làm bài kiểm tra)
Câu 1. Tập xác định của hàm số
1
sin2
y
x
là:
A.
\,
2



k
k
B.
\,
42




k
k

C.
\,
2




kk
D.
\,kk
Câu 2. Trong các phép biến hình sau, phép biến hình nào không là một phép dời hình?
A. Thực hiện liên tiếp hai phép quay.
B. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục.
C. Thực hiện liên tiếp hai phép vị tự có cùng tâm và tỷ số vị tự là 2 s đối nhau.
D. Thực hiện liên tiếp hai phép vị tự có cùng tâm và tỷ số vị tự là 2 s nghịch đảo của nhau.
Câu 3. Một lớp 11 có 30 học sinh, gồm 15 nam và 15 nữ. Có bao nhiêu cách xếp các học sinh thành hai
hàng, một hàng nam và một hàng nữ trong lúc tập thể dục giữa giờ?
A. 30! B.
15
30
A
C. 2(15!)
2
D.
Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi A' ảnh của A(1; 3) qua phép vị tự tâm O, tỷ số k = 2. Tọa
độ điểm A' là:
A. (2; 6) B. (2; 6) C. (2; 6) D. (2; 6)
Câu 5. Cho 19 điểm phân biệt
1 2 3 19
, , ,...,A A A A
trong đó 5 điểm
1 2 3 4 5
, , , ,A A A A A
thẳng hàng, ngoài
ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 19 điểm trên?
A. 959 B. 969 C. 364 D. 374
Câu 6. Trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức
11
2
3
x
x



(với x 0), hệ số của số hạng chứa
x
7
:
A.
7
11
C
B.
77
11
3 C
C.
5
11
C
D. 3
5
5
11
C
Câu 7. Nghiệm của phương trình
21
1
5
x
xx
AC

là:
A. x = 5 B. x = 3 C. x = 4 D. Vô nghiệm
Câu 8. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác
nhau và chia hết cho 5?
A. 112 số B. 78 số C. 42 số D. 84 số
Câu 9. Mệnh đề nào trong các mệnh đề sausai?
A.
0 1 2
0 ... 1
n
n
n n n n
C C C C  
B.
0 1 2
2 ...
nn
n n n n
C C C C
C.
0 1 2
1 2 4 ... 2
n
n
n n n n
C C C C  
D.
0 1 2
3 2 4 ... 2
n n n
n n n n
C C C C
Câu 10. Cho A, B hai biến cố độc lập của phép thử T. Xác suất xảy ra biến cố A 0,5 xác suất
xảy ra biến cố B 0,25. Xác suất để xảy ra biến cố A B là:
A. 0,25 B. 0,125 C. 0,75 D. 0,375
Câu 11. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng?
A. Nếu hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng thì hai đường thẳng đó chéo nhau
B. Hai đường thẳng chéo nhau khi chúng không có điểm chung.
C. Hai đường thẳng song song khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.
D. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau.
Câu 12. Cho tứ diện S.ABCD đáy ABCD hình thang AB // CD. Gọi M, N P lần ợt là trung
điểm của SA, BC AD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (MNP) là
A. Đường thẳng qua S và song song với AB B. Đường thẳng qua N và song song với SC.
C. Đường thẳng qua M và song song với AB D. Đường thẳng MN
ĐỀ CHÍNH THỨC
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 13. Cho 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100, chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 tấm thẻ. Xác suất để
chọn được 3 tấm thẻ có tổng các số ghi trên thẻ là số chia hết cho 2 là:
A.
5
6
B.
1
2
C.
3
4
D.
49
198
Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật tâm O, điểm M nằm trên cạnh SB sao
cho SB = 4SM . Giao điểm của đường thẳng SD mặt phẳng (ACM) nằm trên đường thẳng nào sau
đây:
A. OM B. AM C. CM D. AC
Câu 15. Cho hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau, đáy ABCD hình vuông, AB = 20cm. Gọi
M là điểm nằm trên cạnh SA sao cho
2
3
SM
SA
. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M, song song với hai đường
thẳng AB AC. Mặt phẳng (P) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện một hình tứ giác diện tích
bằng:
A.
2
80
9
cm
B.
2
400
9
cm
C.
2
800
9
cm
D.
2
1600
9
cm
Câu 16. Phương trình (cosx 1)(sin
2
x + sinx + m) = 0 đúng 6 nghiệm thuộc [0; 2] khi chỉ khi
;m a b
. Khi đó tổng a + b là số nào?
A. 0,5 B. 0,25 C. 0,25 D. 0,5
B Tự luận (6 điểm):
Bài 1. (1,0 điểm)
Giải phương trình:
22
3cos sin2 3sin 1 x x x
.
Bài 2. (1,5 điểm)
a) Cho
2
0 1 2
( 2) ...
nn
n
x a a x a x a x
. Tìm n đa
5
: a
6
= 12 : 7.
b) Trong một hộp 10 viên bi màu xanh 8 viên bi màu đỏ. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 viên bi (lấy
xong không trả lại vào hộp), sau đó bạn An lấy tiếp 1 viên bi nữa. Tính xác suất để hai bạn lấy được bi
cùng màu.
Bài 3. (3,5 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD.
a) Chứng minh rằng: MN song song với mặt phẳng (SBC), (SAD).
b) Gọi P là trung điểm SA. Chứng minh rằng: SB, SC song song với mặt phẳng (MNP).
c) Gọi G
1
, G
2
lần lượt là trọng tâm tam giác ABC, SBC. Chứng minh rằng: đường thẳng G
1
G
2
song song
với mặt phẳng (SAC).
d) Dựng thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (PNG
2
).
–––––––– HẾT ––––––––
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ NỘI AMSTERDAM
TỔ TOÁN – TIN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 11
Năm học: 2019 2020
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề 358
A Trắc nghiệm (4 điểm): Chọn đáp án đúng (Học sinh ghi đáp án đúng vào giấy làm bài kiểm tra)
Câu 1. Nghiệm của phương trình
21
1
5
x
xx
AC

là:
A. x = 5 B. x = 4 C. x = 3 D. Vô nghiệm
Câu 2. Tập xác định của hàm số
1
sin2
y
x
là:
A.
\,kk
B.
\,
2




kk
C.
\,
42




k
k

D.
\,
2



k
k
Câu 3. Một lớp 11 có 30 học sinh, gồm 15 nam và 15 nữ. Có bao nhiêu cách xếp các học sinh thành hai
hàng, một hàng nam và một hàng nữ trong lúc tập thể dục giữa giờ?
A. 30! B. 2(15!)
2
C.
D.
15
30
A
Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi A' ảnh của A(1; 3) qua phép vị tự m O, tỷ số k = –2. Tọa
độ điểm A' là:
A. (2; 6) B. (2; 6) C. (2; 6) D. (2; 6)
Câu 5. Trong các phép biến hình sau, phép biến hình nào không là một phép dời hình?
A. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục.
B. Thực hiện liên tiếp hai phép quay.
C. Thực hiện liên tiếp hai phép vị tự có cùng tâm và tỷ số vị tự là 2 số nghịch đảo của nhau.
D. Thực hiện liên tiếp hai phép vị tự có cùng tâm và tỷ số vị tự là 2 số đối nhau.
Câu 6. Trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức
11
2
3
x
x



(với x 0), hệ số của số hạng chứa
x
7
là:
A.
77
11
3 C
B.
5
11
C
C. 3
5
5
11
C
D.
7
11
C
Câu 7. Mệnh đề nào trong các mệnh đề sausai?
A.
0 1 2
0 ... 1
n
n
n n n n
C C C C
B.
0 1 2
1 2 4 ... 2
n
n
n n n n
C C C C  
C.
0 1 2
2 ...
nn
n n n n
C C C C
D.
0 1 2
3 2 4 ... 2
n n n
n n n n
C C C C
Câu 8. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác
nhau và chia hết cho 5?
A. 112 số B. 84 số C. 78 số D. 42 số
Câu 9. Cho 19 điểm phân biệt
1 2 3 19
, , ,...,A A A A
trong đó 5 điểm
1 2 3 4 5
, , , ,A A A A A
thẳng hàng, ngoài
ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 19 điểm trên?
A. 969 B. 959 C. 374 D. 364
Câu 10. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng?
A. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau.
B. Nếu hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng thì hai đường thẳng đó chéo nhau
C. Hai đường thẳng chéo nhau khi chúng không có điểm chung.
D. Hai đường thẳng song song khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.
Câu 11. Cho tứ diện S.ABCD đáy ABCD hình thang AB // CD. Gọi M, N P lần ợt là trung
điểm của SA, BC AD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (MNP) là
A. Đường thẳng MN B. Đường thẳng qua S và song song với AB
C. Đường thẳng qua N và song song với SC. D. Đường thẳng qua M và song song với AB
Câu 12. Phương trình (cosx 1)(sin
2
x + sinx + m) = 0 đúng 6 nghiệm thuộc [0; 2] khi chỉ khi
;m a b
. Khi đó tổng a + b là số nào?
A. 0,5 B. 0,5 C. 0,25 D. 0,25
ĐỀ CHÍNH THỨC
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2019

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 16 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2019-2020, mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm