Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học Sở GD&ĐT Bình Phước năm học 2019-2020

Trang 1/3 - Mã đề 357
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn: Hóa Học 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(32 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận)
(Đề gồm có 03 trang)
Mã đề 357
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
Cho biết: H= 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16;
Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si=28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu
= 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137; Cr=52; I=127
I. TRẮC NGHỆM (32 câu 8 điểm)
Câu 1: Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br
2
thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m
đã dùng là
A. 3,72 gam. B. 1,86 gam. C. 0,93 gam. D. 2,79 gam.
Câu 2: Đốt cháy 34,32 gam chất o X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 96,8 gam CO
2
36,72 gam nước. Mặt khác 0,12 mol X m mấtu tối đa V ml dung dịch Br
2
1M. Giá tr
của V là
A. 360 ml. B. 480 ml. C. 240 ml. D. 120 ml.
Câu 3: Thủy phân 44 gam hỗn hợp T gồm 2 este cùng công thức phân tử C
4
H
8
O
2
bằng
dung dịch KOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ng thu được hỗn hợp ancol Y chất
rắn khan Z. Đun ng Y với H
2
SO
4
đặc 140
0
C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết
các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z
A. 42,2 gam. B. 53,2 gam. C. 50,0 gam. D. 34,2 gam.
Câu 4: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dung dịch AgNO
3
trong
NH
3
. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 18,0. B. 9,0. C. 8,1. D. 4,5.
Câu 5: Axit axetic và metyl axetat đều tác dụng được với
A. dung dịch NaOH. B. dung dịch H
2
SO
4
loãng.
C. dung dịch NaHCO
3
. D. dung dịch NaCl.
Câu 6: Este HCOOCH
3
phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm
hữu cơ là
A. CH
3
ONa và HCOONa. B. HCOONa và CH
3
OH.
C. CH
3
COONa và CH
3
OH. D. HCOOH và CH
3
ONa.
Câu 7: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu
A. nâu đỏ. B. hồng. C. vàng. D. xanh tím.
Câu 8: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Poli stiren. B. Poli (etylen-terephtalat).
C. Poli (vinyl clorua). D. Poli etilen.
Câu 9: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với
dung dịch HCl là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 10: Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác
dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu
được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 44,95. B. 53,95. C. 22,60. D. 22,35.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trang 2/3 - Mã đề 357
Câu 11: Cho dãy các chất: glucozơ, fructozơ, xenlulozơ, metyl axetat, metyl amin. Số chất
trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 12: Metyl axetat công thức cấu tạo thu gọn là
A. CH
3
COOCH=CH
2
. B. CH
2
=CH-COOCH
3
.
C. CH
3
COOCH
2
-CH
3
. D. CH
3
COOCH
3
.
Câu 13: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?
A. H
2
N-CH
2
-CO-NH-CH(CH
3
)-COOH.
B. H
2
N-CH
2
-CO-NH-CH(CH
3
)-CO-NH-CH
2
-COOH.
C. H
2
N-CH(CH
3
)-CO-NH-CH
2
-CO-NH-CH(CH
3
)-COOH.
D. H
2
N-CH
2
-CO-NH-CH
2
-CH
2
-COOH.
Câu 14: Este nào sau đây có công thức phân tử C
4
H
8
O
2
?
A. Phenyl axetat. B. Etyl axetat. C. Propyl axetat. D. Vinyl axetat.
Câu 15: Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?
A. Trimetylamin. B. Đimetylamin. C. Metylamin. D. Phenylamin.
Câu 16: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90% thu được sản
phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là
A. 17,1. B. 18,5. C. 22,8. D. 20,5.
Câu 17: Cho 0,5 mol Ala-Gly-Val phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa x mol KOH. Giá trị
của x là
A. 2,0. B. 1,5. C. 1,0. D. 0,5.
Câu 18: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam
hỗn hợp X. Cho X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Giá trị của V
A. 320. B. 160. C. 240. D. 480.
Câu 19: Nhúng thanh Zn nặng 100 gam vào 400ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO
3
)
3
0,5M
Cu(NO
3
)
2
0,5M. Sau một thời gian lấy thanh Zn ra cân lại thấy nặng 91,95 gam. Biết c
kim loại sinh ra bám hết vào thanh Zn.Tổng khối lượng muối trong dung dịch sau khi lấy
thanh Zn ra là
A. 94,05. B. 92,06. C. 95,12. D. 88,14.
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (CH
3
COOH, CH
3
COOC
2
H
5
) thu được 0,3 mol
H
2
O và m gam CO
2
. Giá trị của m là
A. 17,60. B. 70,40. C. 17,92. D. 13,20.
Câu 21: Dãy nào sau đây gồm các chất được xếp theo thứ tự giảm dần lực bazơ?
A. Etylamin, amoniac, anilin. B. Anilin, metylamin, amoniac.
C. Anilin, amoniac, metylamin. D. Etylamin, anilin, amoniac.
Câu 22: Tiến hành thí nghiệm với 3 chậu nước (có mặt O
2
) như hình vẽ sau:
Cốc 1 Cốc 2 Cốc 3
Đinh sắt trong cốc nào bị ăn mòn nhanh nhất?
A. Cốc 3. B. Cốc 2 và 3. C. Cốc 2. D. Cốc 1.
Đinh sắt
Dây đồng
Đinh sắt
Dây kẽm
Trang 3/3 - Mã đề 357
Câu 23: Cho 8,8 gam CH
3
COOC
2
H
5
phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng.
Khối lượng muối CH
3
COONa thu được là
A. 4,1 gam. B. 16,4 gam. C. 12,3 gam. D. 8,2 gam.
Câu 24: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?
A. Ala-Gly-Gly. B. Ala-Ala-Gly-Gly.
C. Ala-Gly. D. Gly-Ala-Gly.
Câu 25: Nilon–6,6 là một loại
A. polieste. B. tơ axetat. C. tơ visco. D. tơ poliamit.
Câu 26: olon (nitron) được điều chế từ monome (CH
2
=CH-CN). Thành phần phần trăm
theo khối lượng của nguyên tố N(nitơ) có trong một mắt xích tơ olon là?
A. 66,4%. B. 46,6%. C. 26,41%. D. 66,8%.
Câu 27: Cho các phát biểu sau:
(a) Tinh bột, tripanmitin và lòng trắng trứng đều bị thuỷ phân trong môi trường kiềm, đun
nóng.
(b) Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước.
(c) Saccarozơ thuộc loại monosaccarit.
(d) Ở điều kiện thường, etyl axetat là chất lỏng, tan nhiều trong nước.
(e) Gly-Ala và Gly-Ala-Gly đều có phản ứng với Cu(OH)
2
tạo ra hợp chất màu tím.
Số phát biểu đúng
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 28: Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong
dãy thuộc loại monosaccarit
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 29: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch CuSO
4
, sau phản ứng không thu
được Cu kim loại?
A. Mg. B. Na. C. Fe. D. Zn.
Câu 30: Chất béo là trieste của axit béo với
A. etylen glicol. B. etanol. C. phenol. D. glixerol.
Câu 31: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là
A. Mg, Fe, Al. B. Fe, Mg, Al. C. Fe, Al, Mg. D. Al, Mg, Fe.
Câu 32: Hỗn hợp X chứa 0,20 mol Al 0,06 mol Fe
3
O
4
. Nung nóng X trong bình kín đến
khi xảy ra phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch KOH
dư thấy thoát ra V lít khí (đktc). Giá trị của V là?
A. 6,720. B. 7,620. C. 4,480. D. 1,344.
II. TỰ LUẬN (2 câu 2 điểm)
Câu 33: Hoàn thành phương trình phản ứng (cân bằng phương trình)
1. Anilin + HCl ?
2. NH
2
CH
2
CONHCH(CH
3
)COOH + ? → NH
2
CH
2
COOK + ? + H
2
O
Câu 34: Cho hình ảnh về các loại thực vật sau:
y cho biết loại cacbohiđrat chứa nhiều trong mỗi hình A, B, C, D ?
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 12 môn Hóa học

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học Sở GD&ĐT Bình Phước năm học 2019-2020 gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận, được xây dựng dựa trên nội dung kiến thức các em đã được ôn tập học kì 1. Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 12 đưa ra đảm bảo đánh giá đúng năng lực cá nhận mỗi bạn học sinh, giúp các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi THPT Quốc gia 2020 sắp diễn ra.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học Sở GD&ĐT Bình Phước năm học 2019-2020. Hy vọng với đề thi này giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập tự đánh giá, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa kì 1 môn Hóa tốt nhất. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.071
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm