Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Cù Huy Cận - Hà Tĩnh

Trang 1/5 - Mã đề thi 001
SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I-MÔN TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút; ( 50 câu trắc nghiệm)
Họ tên, chữ ký của giám thị:................................................................................
:001
1. Phần thông tin thí sinh (Do thí sinh ghi)
Họ, tên học sinh:............................................................................................
SBD:...............................Ngày sinh......................Lớp: .........
PHIẾU TRẢ LỜI
Câu
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Trả lời
Câu
21
22
23
24
25
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Trả lời
Câu
41
42
43
44
45
47
49
50
Trả lời
2. Điểm bài thi (Do giám khảo ghi): Số câu đúng.................Điểm: Bằng số......Bằng chữ:.............
ĐỀ RA:
Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
32
35yx x=+−
trên đoạn
[ ]
1; 3
là:
A.
[ ]
1;3
min 49y
=
. B.
[ ]
1;3
min 3y
=
. C.
[ ]
1;3
min 7y
=
. D.
[ ]
1;3
min 5y
=
.
Câu 2: Hàm số
3
35yx x=−+
nghịch biến trên khoảng nào?
A.
( ; 1)−∞
(1; )+∞
B.
(1; )+∞
. C.
( ; 1)
−∞
. D.
( 1;1)
.
Câu 3: Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a là :
A.
3
2
6
a
B.
3
3
4
a
C.
3
3
2
a
D.
3
3
a
Câu 4: Đồ thị hàm số nào sau đây có đường tiệm cận ngang.
A.
42
y xx=−+
B.
2
1
2
x
y
x
=
+
C.
3
41yx x=−+
D.
2
5
1
xx
y
x
+
=
+
.
Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông . Hình chiếu vuông góc của S lên mặt
phẳng đáy là trung điểm I của AB. Khi đó chiều cao của khối chóp là :
A.
SI
B.
SD
. C.
SC
D.
SA
Câu 6: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
đồ thị như hình vẽ. Tập hợp tất cả các gtrị thực
của tham số
m
để phương trình
( )
cosf xm=
có nghiệm thuộc khoảng
,
22
ππ



:
A.
( )
1; 3
. B.
[
)
1; 3
. C.
( )
1;1
. D.
[
)
1;1
.
Trang 2/5 - Mã đề thi 001
Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên của
[
]
14; 8m
∈−
để hàm số
2
99y x mx
=++
có cực đại?
A.
4
. B.
6
. C.
5
. D.
3
.
Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số
4
2
x
y
x
+
=
+
trên đoạn
[
]
0; 4
là:
A.
[ ]
0;4
4
max
3
y =
. B.
[ ]
0;4
max 2y =
. C.
[ ]
0;4
max 4y =
. D.
[ ]
0;4
max 8y =
.
Câu 9: Nguyên hàm của hàm số
() 2 1fx x= +
bằng:
A.
2
() (21)21
3
f x dx x x C
= + ++
. B.
1
() (21)21
3
f x dx x x C= + ++
.
A.
1
() 2 1
3
f x dx x C= ++
D.
3
() (21)21
4
f x dx x x C= + ++
.
Câu 10: Số nghiệm của phương trình
2
33
log ( 6) log ( 2) 1xx= −+
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 11: Cho hai số thực
,
αβ
và số thực dương a. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A.
a aa
αβ α β
+
= +
B.
a
a
a
α
αβ
β
=
C.
( )
.
aa
β
α αβ
=
D.
( )
.
aa
α
αβ β
=
Câu 12: Kim Tự Tháp ở Ai Cập có hình dáng của khối đa diện nào sau đây
A. Khối chóp tứ giác B. Khối chóp tam giác đều
C. Khối chóp tứ giác đều D. Khối chóp tam giác
Câu 13: Số giao điểm của đường thẳng
: 23dy x=−+
và đồ thị hàm số
3
3yx x= −+
là:
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 14: Tập xác định của hàm số
(
)
3
log 4
yx
=
A.
( )
;4D = −∞
B.
( )
4;D = +∞
C.
[
)
4;D = +∞
D.
(
)
4;D = +∞
Câu 15: Gọi
,,lhR
lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể tích V
của khối nón (N) bằng
A.
2
V Rl
π
=
B.
2
1
3
V Rh
π
=
C.
2
V Rh
π
=
D.
2
1
3
V Rl
π
=
Câu 16: Tìm tất cả các giá trị của
m
để đồ thị hàm số
2
2
1
x
y
x mx
=
−+
có đúng ba đường tiệm cận.
A.
5
2
m
B.
( 2; 2)
m∈−
.
C.
( ; 2) (2; )m −∞ +∞
. D.
( ; 2) (2; )m −∞ +∞
5
2
m
Câu 17: Phương trình
3
log ( 2) 4x −=
có nghiệm là:
A.
66x =
. B.
79x =
. C.
83x =
. D.
14x =
.
Câu 18: Tập xác định của hàm số
( )
2
2
43yx x
= −+
A.
B.
{ }
\ 1; 3
C.
( )
1; 3
D.
( )
1; +∞
Câu 19: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
3
4
x
y
x
=
+
là:
A.
4
. B.
3
C.
2
. D.
1
.
Câu 20: Cho a là một số dương, biểu thức
2
3
aa
viết dới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A.
11
6
a
B.
7
6
a
C.
5
6
a
D.
6
5
a
Trang 3/5 - Mã đề thi 001
Câu 21: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:
A. Bốn mặt. B. Hai mặt. C. Năm mặt. D. Ba mặt.
Câu 22: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A.
32
y x 3x 4
B.
32
y x 3x 4
C.
32
y x 3x 4
D.
32
y x 3x 4
Câu 23: Cho
2
log 5 a=
3
log 5 b=
. Khi đó,
6
log 5
tính theo a b
A.
22
ab+
B.
ab
ab+
C.
1
ab+
D.
ab+
Câu 24: Hàm số
42
43yx x
=++
đồng biến trên khoảng nào?
A.
( ;0)−∞
B.
(0; )+∞
C.
(; )−∞ +∞
. D.
( 2; ) +∞
Câu 25: Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông cân
AB BC a= =
. Cạnh bên
SA
vuông góc với mặt đáy, góc
0
60SBA =
. Gọi
M
điểm nằm trên đường thẳng
AC
sao cho
2AC CM=
 
. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
SM
AB
A.
37
7
a
B.
7
21
a
C.
7
7
a
D.
67
7
a
Câu 26: bao nhiêu giá trị nguyên của
m
thuộc khoảng
(
)
9;9
để bất phương trình
2
3log 2log (1 ) 1
x mx x x x

−−

có nghiệm thực?
A.
6
B.
7
C.
10
D.
11
Câu 27: Các giá trị của m để hàm số
y x x mx
32
34=+ −−
đồng biến trên khoảng
( ;0)−∞
là:
A.
m
3
B.
m 3
C.
≥−m 2
D.
m 3≤−
Câu 28: Nghiệm của bất phương trình
2
12
2
log log (2 ) 0x

−>

A.
( )
1; 3
B.
( )
1;1
C.
( ) (
)
1; 0 0; 1−∪
D.
( )
( )
1;1 2;
+∞
Câu 29: Họ nguyên hàm của hàm số
() e
x
fx x=
là:
A.
2
e
x
xC−+
. B.
2
1
e
2
x
xC−+
.
1
C.
2
11
e
12
x
xC
x
−+
+
. D.
e1
x
C−+
.
Câu 30: Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại
A.
{ }
3; 4 .
B.
{ }
3; 5 .
C.
{ }
4;3 .
D.
{ }
5; 3
.
Câu 31: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là :
A.
1
V Bh
3
=
B.
1
V Bh
2
=
C.
V Bh=
D.
V 2Bh=
Câu 32: Nguyên hàm của hàm số
2
( ) lnfx x x=
bằng
(x)F
(1) 0F
=
. Tính
()Fe
A.
3
21
()
3
e
Fe
+
=
. B.
3
21
()
9
e
Fe
=
. C.
3
21
()
9
e
Fe
+
=
. D.
3
1
()
3
e
Fe
+
=
.
Câu 33: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là :
A.
3
3
4
a
B.
3
3
3
a
C.
3
3
2
a
D.
3
3
a
Câu 34: Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. Diện tích xung quanh hình nón bằng
A.
2
20 a
π
B.
2
40 a
π
C.
2
24 a
π
D.
2
12 a
π
Câu 35: Giá trị cực tiểu
CT
y
của hàm số
32
34yx x=−+
là:
-2
-4
1
O
3
-1
2

Đề thi học kì 1 Toán 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Cù Huy Cận - Hà Tĩnh. Tài liệu gồm 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài thi dành cho học sinh là 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Cù Huy Cận - Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 116
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm