Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

11 4.996
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
A: LISTENING (3 points )
Question 1. Listen and tick (
) (2 ps)
Example: 0
0. 1.
a. b. c. d.
2. 3.
a. b. c. d.
4. 5.
a. b. c. d.
Question 2. Listen and circle (1p)
Example: 0 What day is it today? - It's ........................................
A. Monday
B. Tuesday
C. Thursday
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Friday
1. What do you do on Saturday? - I ...................... my grandparents in the morning.
A. visit
B. visits
C. to visit
D. visiting
2. He likes ......................................
A. playing the chess
B. playing football
C. playing the guitar
D. playing the piano
3. What subjects do you have today?
A. I have Vietnamese, Science and Music
B. I have Vietnamese, Maths and English
C. I have Maths, IT and Art
D. I have Maths, Geography and PE
4. Where were you yesterday? - I was ........................... the beach.
A. in
B. at
C. the
D. on
B. READING AND WRITING (7 points)
Question 3: Fill in each blank with a word (1p)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
your after nice play of
Example: 0. What is your hobby?
1. Can you ………………….. badminton?
2. …………………. to meet you.
3. My birthday is on the twentieth ………………. December.
4. What do you do ………………….. school?
Question 4: Circle the correct answer (1p)
Example: 0. Where are you from? - I’m ……………….. Japan.
A. do
B. from
C. visit
1. What does he do ……………….. the morning?
A. on
B. at
C. in
2. ……………….. your school? - It's in Van Trung Village.
A. Where
B. What
C. When
3. What ……………….. do you have today?
A. subject
B. subjects
C. the subject
4. What did you do yesterday? - I ……………….. football with my friends.
A. play

Ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới của bộ GD - ĐT

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 kèm file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi học kì 1 sắp tới. 

Mời bạn đọc tải toàn bộ nội dung đề thi, file nghe và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 mới nhất như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... Mời quý thầy cô, bậc phụ huynh và các em sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy. 

Đánh giá bài viết
11 4.996
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm