Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2

6 3.153
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 7 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. Listen to Sarah talking to her friend, Jane, about a new job. Choose the best answer (A,
B, C) for each space, drag and drop it, or type the answer, or the corresponding letter, in
the answer box.
1. Sarah’s boss wants a new…………….
A. manager
B. shop assistant
C. secretary
2. Sarah usually starts work at……………….
A. 6.00
B. 8.30
C. 9.00
3. In the new job, Jane can earn……………….
A. 160 a week
B. 180 a week
C. 210 a week
4. Sarah has lunch………..
A. in a cafe’
B. in a park
C. at home
5. In the new job, Jane can have…………………
A. 3 weeks’ holiday
B. 4 weeks’ holiday
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. 5 weeks’ holiday
6. The manager’s name is Mr…………….
A. Fawset
B. Fawcett
C. Fausett
II. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.
1. A. home B. phone C. also D. come
2. A. away B. holiday C. may D. share
III. Choose the best option to complete the following sentences by circling A, B, C or D.
3. There aren’t ____________ shops in my village, just a post office.
A. any
B. some
C. a little
D. a lot of
4. I am an___________ person. I play a lot of sports and run every day
A. energy
B. energies
C. energetic
D. energetically
5. How__________ is that blue hat?
A. many
B. more
C. often
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. much
6. I would like ___________ you about my school and my teacher.
A. tell
B. telling
C. to tell
D. tells
7. Her __________ is one meter 50 centimeters.
A. high
B. height
C. long
D. tall
8. Let’s __________ to the swimming pool.
A.goes
B. going
C. to go
D. go
9. She sometimes ____________ the funny comic in her free time.
A. reads
B. watches
C. listens
D. plays
10. This film is __________ than that one.
A. better

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới học kì 1

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7 kèm theo file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 7 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. 

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2. Ngoài ra, VnDoc.com luôn luôn cập nhật nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 rất hữu ích khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
6 3.153
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm