Skills 2 Unit 10 lớp 7 Sources of energy

Soạn Anh 7 Unit 10: Skills 2 ( SGK Tiếng Anh 7 mới) được giới thiệu trên VnDoc bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho 5 bài tập trong SGK Tiếng Anh 7 mới phần Skills 2 Unit 10: Sources of energy.

Nhằm giúp các em học sinh học tốt môn Tiếng Anh 7 chương trình mới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Soạn Anh 7 mới bao gồm các hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe và hướng dẫn dịch giúp các em hiểu bài nhanh và dễ dàng hơn.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- write a passage about energy and the ways how to save energy in life.

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "Sources of energy"

- Grammar: The future continuous & The future simple passive

II. Unit 10 lớp 7 Skills 2 sách Global Success

Listening

1. Work in pairs. Answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

Unit 10 lớp 7 Skills 2 sách Global Success

Gợi ý đáp án

1. I use solar energy and hydro energy at home.

2. I use energy - saving lighting bulbs to save energy.

2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home. Listen and circle the phrases you hear.

(Ông Lâm đang thảo luận với các sinh viên của mình về cách tiết kiệm năng lượng tại nhà. Nghe và khoanh tròn các cụm từ bạn nghe được.)

Bài nghe

Unit 10 lớp 7 Skills 2 sách Global Success

Gợi ý đáp án

1. turn off the lights

3. use low energy light bulbs

5. save energy

6. use solar panels

3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại và đánh dấu (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho mỗi câu.)

Bài nghe

Unit 10 lớp 7 Skills 2 sách Global Success

Gợi ý đáp án

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

Writing

4. Work in pairs. Read some ways to save energy at home. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook.

(Làm việc theo cặp. Đọc một số cách để tiết kiệm năng lượng tại nhà. Chọn ba điều quan trọng nhất. Viết chúng vào sổ tay của bạn.)

Unit 10 lớp 7 Skills 2 sách Global Success

Gợi ý đáp án

- Recycle plastic bags and glass bottles

- Tum off the lights when leaving the room

- Turn off electrical appliances when not using them

5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home.

(Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về cách bạn tiết kiệm năng lượng ở nhà.)

Gợi ý đáp án

We use a lot of energy at home and it costs us a lot. To save energy, we should use electricity, water and gas economically. For example, we should turn of the lights and air conditioners when we go out. Next, we should use electrical equipment which are energy-saving. Using lights and fans that have low capacity, or using equipment which reserve electricity. Not only do these help us to save money but also they work effectively. In short, we need to save energy so that energy isn't run out and continues to serve human's life.

Tham khảo thêm văn mẫu: Write a paragraph of about 70 words about how to save energy at home

Xem chi tiết tại: Unit 10 lớp 7 Skills 2 sách Global Success

III. Soạn giải Skills 2 tiếng Anh Unit 10 lớp 7 Sources of energy chương trình cũ

Task 1. Look at the picture. Discuss the following in pairs. (Nhìn vào hình. Thảo luận theo cặp)

Hướng dẫn giải:

1. I think this is a bus run by biogas in stead of oil as usual.

Tạm dịch: Bạn nghĩ điều gì không bình thường về loại phương tiện này?

Tôi nghĩ là đây là 1 chiếc xe bus chạy bằng ga sinh học thay vì dầu như bình thường.

2. I have never seen this kind of transport before.

Tạm dịch: Bạn từng thấy loại phương tiện như vậy chưa?

Tôi chưa từng thấy.

Task 2. Listen to the passage and tick (√) true (T) or false (F) to the statements. (Nghe bài văn và chọn T đúng (True) hay F sai (False) cho các câu)

Bài nghe

Hướng dẫn giải:

1. T

2. T

3. T

4. F => Biogas is smoke-free

5. T

Hướng dẫn dịch

1. Năng lượng không tái tạo được đang bị sử dụng cạn kiệt.

2. Nhiều người nghèo trong các quốc gia đang phát triển có rất ít điện để dùng.

3. Khí ga sinh học là một nguồn năng lượng mới sẵn có cho những người nghèo.

4. Khí ga sinh học tạo ra nhiều khói.

5. Nguồn năng lượng mới không tốn nhiều chi phí.

Task 3. Listen to the passage again and complete the sentences. (Nghe đoạn văn lần nữa và hoàn thành các câu)

Bài nghe

Hướng dẫn giải:

1. mountainous (adj): vùng núi

2. cooking and heating: nấu ăn và sưởi ấm

3. air pollution (n): ô nhiễm không khí

4. on the increase: tăng

5. wind and the sun: gió và mặt trời

Hướng dẫn dịch

1. People in mountainous areas have to gather wood to use as fuel.

Những người dân vùng núi phải thu lượm gỗ đế làm chất đốt.

2. Biogas is mainly used for cooking and heating

Khí ga sinh học chủ yếu được sử dụng cho việc đun nấu và sưởi ấm.

3. Biogas helps solve the problem of indoor air pollution

Khí ga sinh học giúp giải quyết các vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà.

4. The use of renewable energy sources in developing countries is on the increase

Việc sử dụng năng lượng tái tạo được ở các nước đang phát triển đang gia tăng.

5. In the future, the wind and the sun will be used as the main environmentally friendly evergy sources.

Trong tương lai, năng lượng gió và năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng làm nhiên liệu thân thiện với môi trường chủ yếu.

Nội dung bài nghe:

Energy is fundamental to human beings. Many poor people in developing countries do not have modern sources of energy like electricity or natural gas, with which their life can be improved.

People who live in mountainous areas have to gather wood for fuel. This takes a lot of time. For many people living in rural areas, biogas is the largest energy resource available. The main use of biogas is for cooking and heating, but it can also provide energy for public transport. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, it’s made from plant waste and animal manure. They cost almost nothing.

The tendency to use renewable energy sources in developing countries is on the increase as non-renewable ones are running out. In the future, the wind and the sun will be used as the most important environmentally friendly energy sources.

Hướng dẫn dịch

Năng lượng là nền tảng cho con người. Nhiều người nghèo ở các nước đang phát triển không có nguồn năng lượng hiện đại như điện hoặc khí đốt, mà cuộc sống của họ có thể được cải thiện.

Những người sống ở miền núi phải thu nhặt gỗ làm nhiên liệu. Việc này tốn rất nhiều thời gian. Đối với nhiều người sống ở khu vực nông thôn, khí sinh học là nguồn năng lượng lớn nhất hiện có. Việc sử dụng biogas chính là để nấu ăn và sưởi ấm, nhưng nó cũng có thể cung cấp năng lượng cho giao thông công cộng. Vì khí sinh học không có khói, nó giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà. Hơn nữa, nó được làm từ chất thải thực vật và phân động vật. Họ hầu như không có gì.

Xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển đang gia tăng khi các nguồn năng lượng tái tạo đang cạn kiệt. Trong tương lai, gió và mặt trời sẽ được sử dụng làm nguồn năng lượng thân thiện với môi trường quan trọng nhất.

Task 4. Complete the article. Use the phrases below. (Hoàn thành bài báo. Sử dụng những cụm từ sau)

Hướng dẫn giải:

1. E - heating our homes, cooking our meals, etc.

2. B - leading to climate change.

3. A - burning fossil fuels for energy.

4. D - because it can't escape, it heats the planet.

5. C - investing in renewable energy.

Hướng dẫn dịch

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vấn đề

Chúng ta sử dụng năng lượng cho hầu hết mọi thứ chúng ta làm: để sưởi ấm, để nấu ăn v,v... Việc sử dụng năng lượng này dẫn đến việc biến đổi khí hậu - thế giới đang nóng lên. Khi đốt nhiên liệu hóa thạch để lấy năng lượng, khí CO2 thoát ra. Khí CO2 giữ nhiệt của mặt trời trong bầu khí quyển và bởi vì nó không thế thoát được nên nó làm nóng trái đất. Trong 30 năm qua, đã có rất nhiều sự kiện thời tiết cực kì khắc nghiệt như lũ lụt, hạn hán và bão tố.

Giải pháp

Chúng ta nên bảo vệ hành tinh của chúng ta bằng cách đầu tư vào năng lượng tái sinh. Chúng ta nên sử dụng các nguồn năng lượng của chúng ta khôn ngoan hơn vì tương lai của chúng ta và vì tương lai cùa hành tinh này.

Task 5. In pairs, discuss the following ways to save energy. Decide on the five most important ways. Write them in the notebook. (Làm theo cặp, thảo luận những cách sau để tiết kiệm năng lượng. Quyết định 5 cách quan trọng nhất. Viết chúng vào vở)

1. Use electricity more efficiently (Sử dụng điện hiệu quả hơn.)

2. Reduce our electricity bills. (Giảm hóa đơn tiền điện của chúng ta.)

3. Turn off the lights before going to bed. (Tắt đèn trước khi đi ngủ.)

4. Use low energy light bulbs. (Sử dụng bóng đèn năng lượng thấp.)

5. Use public transport. (Sử dụng phương tiện công cộng.)

6. Increase the tax on petrol (Tăng thuế lên xăng)

7. Avoid using cars or motorbikes for short trips. (Tránh sử dụng xe hơi và xe máy cho những chuyến đi ngắn.)

8. Reduce the use of fossil fuel. (Giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.)

What should you do? (Bạn nên làm gì?)

Hướng dẫn giải:

In my opinion, I would choose 1, 3, 4, 5 and 8 as the ways to save energy. (Theo ý kiến của tôi thì tôi sẽ chọn 1, 3, 4, 5 và 8 để tiết kiệm năng lượng.)

Task 6. Write a short passage about what we should do to save energy. (Viết một đoạn văn ngắn vể cách chúng ta nên làm để tiết kiệm năng lượng)

Gợi ý 1

Hướng dẫn giải:

We should use electricity efficiently and remember to turn off the lights when we go out or we go to bed. Moreover, we should use low light bulbs. We also can use public transport more often.

Tạm dịch:

Chúng ta nên sử dụng điện hiệu quả hơn và nhớ tắt đèn khi ra ngoài hoặc khi đi ngủ. Hơn nữa, chúng ta nên sử dụng đèn thấp áp. Chúng ta cũng có thể sử dụng phương tiện công cộng thường xuyên hơn.

Gợi ý 2

Saving energy means decreasing the amount of energy used while achieving a similar outcome of end use. Using less energy has lots of benefits – you can save money and help the environment. Generating energy requires precious natural resources, for instance coal, oil or gas. Therefore, using less energy helps us to preserve these resources and make them last longer in the future. There are some tips to save power which I think are very easy to apply. Firstly, change your travel behaviors, think more in terms of public transportation, if possible, walk or ride your bicycle instead of taking the car. Secondly, we should use choose products that come with lightweight packaging and turn off lights and appliances when you are not using them, use energy-saving light bulbs. Thirdly, we should reuse plastic bags for shopping and storage. Finally, we should use a microwave instead of a stove to reheat food and use rechargeable batteries instead of disposable batteries. It's an easy way to save our planet.

Bài dịch:

Tiết kiệm năng lượng có nghĩa là giảm lượng năng lượng được sử dụng trong khi đạt được một kết quả tương tự của việc sử dụng cuối cùng. Sử dụng ít năng lượng có nhiều lợi ích - bạn có thể tiết kiệm tiền và giúp đỡ môi trường. Việc sản xuất năng lượng đòi hỏi các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, ví dụ như than, dầu hoặc khí. Do đó, sử dụng năng lượng ít hơn sẽ giúp chúng ta duy trì các nguồn lực này và làm cho chúng kéo dài lâu hơn trong tương lai. Có một số mẹo để tiết kiệm năng lượng tớ nghĩ là rất dễ áp dụng. Đầu tiên , thay đổi hành vi du lịch của bạn, suy nghĩ nhiều hơn về phương tiện giao thông công cộng, nếu có thể, đi bộ hoặc đi xe đạp của bạn thay vì đi xe. Thứ hai, chúng ta nên sử dụng các sản phẩm đi kèm với bao bì nhẹ và tắt đèn và thiết bị khi bạn không sử dụng chúng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Thứ ba, chúng ta nên tái sử dụng túi nhựa để mua sắm và lưu trữ. Cuối cùng, chúng ta nên sử dụng Lò vi sóng thay cho bếp lò để nung nóng thực phẩm và sử dụng pin sạc thay vì dùng một lần pin. Đây là một cách dễ dàng để cứu và bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Tham khảo thêm: Write a short paragraph about what we should do to save energy

Đoạn văn tiếng Anh về điều chúng ta nên làm đế tiết kiệm năng lượng

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh 7 Unit 10: Skills 2.

Đánh giá bài viết
9 11.034
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm