Write a short paragraph about what we should do to save energy

Giải Writing Skills 2 Unit 10 lớp 7 - Hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập cách viết đoạn văn miêu tả bằng tiếng Anh cũng như TOP 5 bài viết tiếng Anh viết về tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh có dịch hiệu quả.

Viết đoạn văn về tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh - bài viết số 1

Nowadays, energy is being run out more and more so it is one of the most important things of our life. We need to save energy because nobody of us can lives without energy. So why don't we start to do it right in our home? We have many ways to save energy in our home. One of those ways is using electricity, water and gas economically. Such as we should turn off the light in room when we go out or in unnecessary situations, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. Use a microwave instead of a stove to reheat food. Use rechargeable batteries instead of disposable batteries... Besides, we should use electrical equipment which are energy - saving. Such as using lights and fans that have low capacity, or using equipment which reserve electricity. Not only do these help us to save money but also they work effectively.
In addition, we should frequently check electrical equipment in our home in order to fix opportunely. In summary, we need to save energy so that energy isn't run out and continues to serve human's life.

Hướng dẫn dịch

Ngày nay, năng lượng đang bị cạn kiệt ngày càng nhiều vì vậy nó là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta. Chúng ta cần tiết kiệm năng lượng bởi vì không ai trong chúng ta có thể sống mà không có năng lượng. Vậy tại sao chúng ta không bắt tay vào thực hiện ngay tại nhà của mình? Chúng ta có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng trong nhà. Một trong những cách đó là sử dụng tiết kiệm điện, nước, gas. Chẳng hạn như chúng ta nên tắt đèn trong phòng khi đi ra ngoài hoặc trong những trường hợp không cần thiết, tránh lãng phí nước, tắt bếp khi ngừng nấu. Sử dụng lò vi sóng thay cho bếp để hâm nóng thức ăn. Sử dụng pin sạc thay cho pin dùng một lần ... Bên cạnh đó, chúng ta nên sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng. Chẳng hạn như sử dụng đèn và quạt có công suất thấp, hoặc sử dụng thiết bị dự trữ điện. Những điều này không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm tiền mà còn hoạt động hiệu quả.
Ngoài ra, chúng ta nên thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong nhà để kịp thời sửa chữa. Tóm lại, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng để năng lượng không bị cạn kiệt và tiếp tục phục vụ cuộc sống của con người.

Viết đoạn văn về cách tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh - bài viết số 2

Saving energy means decreasing the amount of energy used while achieving a similar outcome of end use. Using less energy has lots of benefits – you can save money and help the environment. Generating energy requires precious natural resources, for instance coal, oil or gas. Therefore, using less energy helps us to preserve these resources and make them last longer in the future. There are some tips to save power which I think are very easy to apply. Firstly, change your travel behaviors, think more in terms of public transportation, if possible, walk or ride your bicycle instead of taking the car. Secondly, we should use choose products that come with lightweight packaging and turn off lights and appliances when you are not using them, use energy-saving light bulbs. Thirdly, we should reuse plastic bags for shopping and storage. Finally, we should use a microwave instead of a stove to reheat food and use rechargeable batteries instead of disposable batteries. It's an easy way to save our planet.

Bài dịch:

Tiết kiệm năng lượng có nghĩa là giảm lượng năng lượng được sử dụng trong khi đạt được một kết quả tương tự của việc sử dụng cuối cùng. Sử dụng ít năng lượng có nhiều lợi ích - bạn có thể tiết kiệm tiền và giúp đỡ môi trường. Việc sản xuất năng lượng đòi hỏi các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, ví dụ như than, dầu hoặc khí. Do đó, sử dụng năng lượng ít hơn sẽ giúp chúng ta duy trì các nguồn lực này và làm cho chúng kéo dài lâu hơn trong tương lai. Có một số mẹo để tiết kiệm năng lượng tớ nghĩ là rất dễ áp dụng. Đầu tiên , thay đổi hành vi du lịch của bạn, suy nghĩ nhiều hơn về phương tiện giao thông công cộng, nếu có thể, đi bộ hoặc đi xe đạp của bạn thay vì đi xe. Thứ hai, chúng ta nên sử dụng các sản phẩm đi kèm với bao bì nhẹ và tắt đèn và thiết bị khi bạn không sử dụng chúng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Thứ ba, chúng ta nên tái sử dụng túi nhựa để mua sắm và lưu trữ. Cuối cùng, chúng ta nên sử dụng Lò vi sóng thay cho bếp lò để nung nóng thực phẩm và sử dụng pin sạc thay vì dùng một lần pin. Đây là một cách dễ dàng để cứu và bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Viết một đoạn văn ngắn về save energy - bài viết số 3

As you know our energy has limitation so saving energy is also our duty. For me, we can save energy in the following ways. Firstly, to save energy we should turn off all electric appliances such as lights, fans , air conditioners, gas stoves when we don’t use them. Secondly, we should turn off the faucets when we go out because a dripping faucet can waste 500 liters of water a month. Finally, we should go to school or go to work on foot or by bicycle or use public transport to save petrol and money. We should also have a mechanic check our motorcycle regularly. In short, saving energy is essential problem that we must do immediately now if we want to preserve our natural resource of the earth

Bài dịch

Như bạn đã biết năng lượng của chúng ta có giới hạn vì vậy tiết kiệm năng lượng cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Đối với tôi, chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng những cách sau. Thứ nhất, để tiết kiệm năng lượng, chúng ta nên tắt tất cả các thiết bị điện như đèn, quạt, điều hòa, bếp ga khi không sử dụng. Thứ hai, chúng ta nên tắt vòi nước khi đi ra ngoài vì vòi nhỏ giọt có thể lãng phí 500 lít nước một tháng. Cuối cùng, chúng ta nên đi học hoặc đi làm bằng xe đạp hoặc đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng để tiết kiệm xăng và tiền bạc. Chúng ta cũng nên có một thợ cơ khí kiểm tra xe máy của chúng tôi thường xuyên. Tóm lại, tiết kiệm năng lượng là vấn đề thiết yếu mà chúng ta phải làm ngay bây giờ nếu muốn bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên của trái đất

Viết đoạn văn về tiết kiệm nước bằng tiếng Anh - bài viết số 4

Hi everyone! My name is An and today I’m going to give you some useful information about how to save water at home.

Well, we all know that water is an integral part of our life; thus, we cannot stop using it but just reduce the amount of water we use daily. These following tips will help us to cut down on water waste.

Firstly, we should regularly check faucets, pipes and toilets for cracks to ensure that any leaking toilet tanks or dropping taps are fixed as soon as possible. Secondly, don’t forget to turn off the taps while we are brushing our teeth, washing our face or getting a shave as we can save up to 5 liters of water per minute. Thirdly, having a shower uses much less water than bathing in a bathtub, so try to take a shower every time you can. Another tip is to run washing machines and dishwashers only when we have enough dirty clothes and dishes for full loads. Lastly, never think of using the toilet as an ashtray or a wastebasket for cigarette butts, facial tissues, tea bags and other kinds of small trash because flushing these items can waste about ten liters of water each time.

It can be concluded that these five simple actions help us save water, save our own money and prevent water pollution as well.

Nội dung dịch

Chào mọi người! Tôi tên là An và hôm nay tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin hữu ích về cách tiết kiệm nước tại nhà.

Tất cả chúng ta đều biết rằng nước là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta; do đó, chúng ta không thể ngừng sử dụng mà chỉ cần giảm lượng nước sử dụng hàng ngày. Những lời khuyên sau đây sẽ giúp chúng ta cắt giảm lãng phí nước.

Đầu tiên, chúng ta nên thường xuyên kiểm tra các vết nứt của vòi nước, đường ống và bồn cầu để đảm bảo rằng mọi bồn cầu bị rò rỉ hoặc rơi vòi sẽ được khắc phục càng sớm càng tốt. Thứ hai, đừng quên tắt vòi khi chúng ta đang đánh răng, rửa mặt hoặc cạo râu vì chúng ta có thể tiết kiệm tới 5 lít nước mỗi phút. Thứ ba, tắm vòi hoa sen sử dụng ít nước hơn nhiều so với tắm trong bồn tắm, vì vậy hãy cố gắng tắm mọi lúc có thể. Một mẹo khác là chỉ chạy máy giặt và máy rửa bát khi chúng ta có đủ quần áo và bát đĩa bẩn cho đầy tải. Cuối cùng, đừng bao giờ nghĩ đến việc sử dụng bồn cầu như một cái gạt tàn hoặc một sọt rác để đựng tàn thuốc, khăn giấy lau mặt, túi trà và các loại rác nhỏ khác vì xả những vật dụng này có thể lãng phí khoảng 10 lít nước mỗi lần.

Có thể kết luận rằng năm hành động đơn giản này giúp chúng ta tiết kiệm nước, tiết kiệm tiền của chính mình và ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước.

Viết một đoạn văn bằng tiếng Anh về tiết kiệm điện - bài viết số 5

There are many easy ways for us to saving electricity. First, we should use electricity more efficiently. We should turn the light, the television and other electrical appliances off when we are not using them. We can also use low energy light bulbs to save electricity.

Second, we should use less private transport. We should travel by bus or train instead of car and motorbike. In addition, we can avoid using cars or motorbikes for short trips.

Finally, we should reduce the use of water. Taking showers instead of baths is a good way. Besides, we should turn off the tap when brushing our teeth; this can save 6 liters of water per minute.

In conclusion, those ways can save our lives in the future so we should raise our awareness of saving energy.

Dịch

Có rất nhiều cách đơn giản cho chúng ta để tiết kiệm điện. Đầu tiên, chúng ta nên sử dụng điện hiệu quả hơn. Chúng ta nên tắt đèn, ti vi và các thiết bị điện khác khi chúng ta không sử dụng chúng. Chúng ta cũng có thể sử dụng bóng đèn công suất thấp để tiết kiệm điện.

Thứ hai là chúng ta nên sử dụng ít phương tiện cá nhân hơn. Chúng ta nên di chuyển bằng xe buýt hay tàu hỏa thay vì ô tô và xe máy. Thêm vào đó chúng ta có thể tránh sử dụng ô tô và xe máy cho những chuyến đi ngắn.

Cuối cùng, chúng ta nên giảm việc sử dụng nước. Việc tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn là một cách hay. Ngoài ra, chúng ta cũng nên tắt vòi nước khi đánh răng; việc này có thể tiết kiệm 6 lít nước mỗi phút.

Tóm lại, những cách trên có thể cứu cuộc sống của chúng ta trong tương lai vì thế chúng ta nên nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng.

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 7 Unit 10 Sources of energy. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
9 12.711
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm