Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hoá học trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 - 2021

Đề kiểm tra cuối kỳ II - Môn HÓA HỌC 11 - đề 01
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN
(Đề có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn: HÓA HỌC - Lớp: 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian giao đề
Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ag = 108
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0đ)
Câu 1: Chất nào sau đây là toluen?
A. C
6
H
6
B. C
6
H
5
-C
2
H
5
C. C
6
H
5
-CH
3
D. C
6
H
5
-C
2
H
3
Câu 2: Phản ứng nào sau đây không xảy ra
A. benzen + HNO
3
o
tđSOH ,
42
B. benzen + H
2
o
tNi,
C. benzen + KMnO
4
o
t
D. benzen + Cl
2
as
Câu 3: Stiren (C
6
H
5
-CH=CH
2
) còn có tên gọi khác là
A. vinylbenzen B. etylbenzen C. metylbenzen D. hexen
Câu 4: Thuốc thử để phân biệt glixerol, etanol và phenol là
A. Na, dung dch brom. B. dung dch brom, Cu(OH)
2
.
C. Cu(OH)
2
, dung dịch NaOH. D. dung dịch brom, quì tím.
Câu 5: Chất nào không thuộc loi ancol?
A. C
6
H
5
OH B. CH
3
OH C. C
2
H
5
OH D. C
3
H
5
(OH)
3
.
Câu 6: Thuốc thử để phân biệt 2 chất lng benzen, toluen
A. dung dịch NaOH B. dung dch KMnO
4
C. quì tím D. nước brom
Câu 7: Cho 4,32 gam hỗn hợp gồm glixerol và một ancol đơn chức, no A phản ứng với Na thì thu được
1,568 t khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)
2
thòa tan được 1,96 gam Cu(OH)
2
.
Công thức phân tử của ancol A?
A. C
2
H
5
OH. B. C
3
H
7
OH. C. C
4
H
9
OH. D. CH
3
OH.
Câu 8: Cho 9 gam ancol no, đơn chức, mạch hở (A) tác dụng hết với Na, thu được 1,68 t H
2
(đktc).
Công thức phân tử của (A) là
A.CH
3
OH B. C
2
H
5
OH C. C
3
H
7
OH D. C
4
H
9
OH
Câu 9: Phenol (C
6
H
5
OH) không phản ứng với chất nào sau đây?
A. Na B. NaOH C. NaHCO
3
D. Br
2
Câu 10: Đun ancol công thức CH
3
-CH(OH)-CH
2
-CH
3
với H
2
SO
4
đặc 170
0
C, thu được sản phẩm
chính có công thức cấu tạo như sau
A. CH
2
=C(CH
3
)
2
. B. CH
2
=CH-CH
2
-CH
3
.
C. CH
3
-CH=CH-CH
3
. D. CH
3
-CH
2
-O-CH
2
-CH
3
.
Câu 11: Ñoát chy a mol ancol no mch hở đơn chức thu đđược b mol CO
2
vaø c mol H
2
O. Quan heä giöõa
a,b,c là
A. b>c và a= b-c B. b<c và a= c-b C. b>c và a= b+c D. b>c và a= c-b
Câu 12: Cho 10,1 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức tác dụng vừa đủ với K thấy thoát ra 5,6 t khí hidro
(ở đktc). Hỗn hợp các chất chứa kali tạo ra có khối lượng
A. 31,2 gam. B. 25,7 gam. C. 19,0 gam. D. 29,1 gam.
Câu 13: Ancol etylic (C
2
H
5
OH) tác dụng được vi tất cả các chất nào trong các dãy sau
A. Na, HBr, CuO. B. Na, HBr, Fe.
C. CuO, KOH, HBr. D. Na, HBr, NaOH.
Câu 14: Công thức tổng quát của anđehit no, đơn chức, mạch hở là
đ
ề: 0
1
Thư vinĐ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Đề kiểm tra cuối kỳ II - Môn HÓA HỌC 11 - đề 01
2
A. C
n
H
2n
O. B. C
n
H
2n+1
OH. C. C
n
H
2n-2
O
a
. D. C
n
H
2n+2
O.
Câu 15: Một ancol no đơn chức X có tỷ khối so với H
2
là 30. Ancol X có công thức phân tử là
A. CH
3
OH. B. C
2
H
5
OH. C. C
3
H
7
OH. D. C
4
H
9
OH.
Câu 16: Chất phản ứng với dung dch AgNO
3
/NH
3
(đun nóng), đun nóng to ra Ag là
A. rượu etylic. B. axit axetic. C. anđehit axetic. D. glixerin.
Câu 17: Sđồng phân ancol của C
4
H
10
O là
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 18: Cho 9,4 gam phenol tác dụng với dụng dịch Br
2
sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá
tr của m là
A. 33,1 gam. B. 66,2 gam. C. 99,3 gam. D. 49,65 gam.
Câu 19: Chất nào sau đây khi oxi hoá bằng CuO tạo ra anđehit?
A. (CH
3
)
3
COH. B. CH
3
CH
2
OH. C. CH
3
CH(OH)CH
3
. D. C
4
H
9
OH.
Câu 20: Đun ancol etylic với H
2
SO
4
đặc ở nhiệt độ 140
0
C sẽ thu được sản phẩm nào sau đây?
A. C
2
H
5
OC
2
H
5
B. C
2
H
4
C. CH
3
CHO D. C
2
H
2
Câu 21: Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy
A. mất màu nâu đỏ của nước brom B. to kết tủa đ gạch
C. tạo kết tủa trắng D. to kết tủa xám bạc
Câu 22: Cht nào sau đây là ancol bậc 2 ?
A. (CH
3
)
3
COH. B. CH
3
CH(OH)CH
3
. C. CH
3
CH
2
OH. D. CH
3
OH.
Câu 23: CH
3
-CHOH-CH
3
có tên gọi là
A. ancol etylic B. propanol C. propan-1-ol D. propan-2-ol
Câu 24
: Cho 0,10 mol CH
3
CHO tác dụng hết với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư thì khi lượng Ag thu được
là:
A.
21,6 gam.
B.
10,80 gam.
C.
64,80 gam.
D.
kết quả khác.
Câu 25: Dùng những hóa chất o để phân biệt các chất: andehit axetic, ancol etylic, glixerol, dimetyl
ete?
A. Cu(OH)
2
, Na B. dung dch AgNO
3
/NH
3
, Cu(OH)
2
C. Na, dung dch KMnO
4
D. dung dịch Br
2
, CuO
Câu 26: Tên gi nào sau đây không phù hợp với hợp chất CH
3
CHO?
A. axetandehit. B. anđehit fomic. C. anđehit axetic. D. etanal.
Câu 27: Nhúng giy quì tím vào phenol t
A. quì tím hoá đỏ. B. quì tím hoá xanh.
C. quì tím trở nên có màu hồng. D. quì tím khômg đổi màu.
Câu 28: Ancol X no, đơn chức, mạch hở chứa 50% oxi về khối lượng. Công thức phân tcủa ancol
X là:
A. C
4
H
9
OH B. C
2
H
5
OH. C. C
3
H
7
OH. D. CH
3
OH.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0đ)
Câu 1.(1,0 đ)
Đốt cháy hoàn toàn mt ancol no, đơn chức, mch hở A thu được 3,36 t CO
2
(đkc) 3,6 gam
H
2
O. Xác định CTPT của A.
Câu 2.(2,0 đ)
Cho 28 gam hn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít khí H
2
(đktc).
a. Tính % khối lượng ancol trong hỗn hợp A.
b. Hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với Vml dung dịch NaOH 2M. Tính giá tr của V?
HẾT
Thư vinĐ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Đề kiểm tra cuối kỳ II - Môn HÓA HỌC 11 - đề 01
3
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn: HÓA HỌC - Lp: 11
đề: 01
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1C 5A 9C 13A 17B 21C 25B
2C 6B 10C 14A 18A 22B 26B
3A 7D 11B 15C 19B 23D 27D
4B 8C 12D 16C 20A 24A 28D
II. TỰ LUẬN
ĐÁP ÁN ĐIỂM
Câu 1
Viết PTHH
Tính nCO
2
= 0,15 ; nH
2
O = 0,2
Lập tỉ lệ 0,2n = 0,15 (n+1) => n=3 => C
3
H
8
O
+ 0,25đ
+0,2
+ 0,5đ
Câu 2
Tính mol: n
khí
= 0,15
C
6
H
5
OH + Na C
6
H
5
ONa + ½ H
2
C
2
H
5
OH + Na C
2
H
5
ONa + ½ H
2
Đặt ẩn
Lập hệ 94x + 46y = 28
½ x + ½ y = 0,2
x = 0,2; y = 0,2
% C
6
H
5
OH = 67,14%
C
6
H
5
OH + NaOH → C
6
H
5
ONa + H
2
O
nNaOH = 0,2
V = 100ml
+0,2
+0,2
+0,2
+0,5đ
+0,2
+ 0,25đ
+0,2
+ 0,25đ
Thư vinĐ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hoá có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hoá học trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 - 2021 có đáp án chi tiết đi kèm. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hoá học trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 - 2021 có nội dung cấu trúc đề thi bao gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 kì 2 và 2 câu hỏi bài tập bám sát nội dung chương trình, giúp đánh giá năng lực học tập cũng như củng cố, ôn tập Hóa học 11 học kì 2. Chúc các bạn thi tốt.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hoá học trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2020 - 2021. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hoá học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 11, Tiếng Anh lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 166
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa Xem thêm