Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang 1/3 - đề 301
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT
LƯƠNG NGỌC QUYẾN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II - NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: LỊCH SỬ Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không k thời gian phát đề)
Họ, tên thí sinh:…………………………………… Lớp:………….
đề: 301
Phòng:
....................................................................
SBD
:... ............
I.TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Phong trào nông dân Yên Thế bùng nổ do
A. sự áp bức bóc lột nặng nề của địa chủ phong kiến.
B. căm thù thực dân Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống t do.
C. muốn lật đổ triều Nguyễn, thiết lập một vương triều khác tiến bộ.
D. hưởng ứng chiếu Cần vương, chống Pháp giành độc lập.
Câu 2: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Đó câu nói của
ai?
A. Trương Định. B. Nguyễn Hữu Huân.
C. Trương Quyền. D. Nguyễn Trung Trực.
Câu 3: Nguyên nhân trực tiếp nào sau đây dẫn đến bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933
B. Sự phát triển không đều về kinh tế chính trị giữa các nước bản.
C. Trật tự Vécxai Oasinhtơn không còn phù hợp.
D. So sánh tương quan lực lượng trong thế giới bản thay đổi.
Câu 4: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của Pháp tác động tiêu cực đến nền kinh
tế Việt Nam?
A. Tính chất nền kinh tế Việt Nam nền kinh tế phong kiến.
B. Nền kinh tế Việt Nam bản vẫn nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.
C. Quan hệ sản xuất bản chủ nghĩa được du nhập o Việt Nam.
D. Quan hệ sản xuất bản chủ nghĩa phát triển Việt Nam.
Câu 5: Nội dung nào sau đây một trong những nguyên nhân thực n Pháp đưa quân tiến đánh Gia
Định (1859)?
A. thể tiến đánh Cam-pu-chia dễ dàng. B. Nhân n Gia Định thuận theo Pháp.
C. lực lượng của Đuy-puy làm nội ng. D. Làm bàn đạp để tiến đánh Bắc Kì.
Câu 6: Nội dung nào sau đây nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ phong trào Cần vương (1885-1896)?
A. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.
B. Phe chủ hòa trong triều Nguyễn muốn đưa Hàm Nghi lên ngôi vua.
C. Nhân dân Bắc phản đối lệnh bãi binh của triều đình Nguyễn.
D. Triều Nguyễn muốn duy trì hai bản Hiệp ước Hácmăng Patơnốt.
Câu 7: Trong thời gian hòa hoãn với quân Pháp (1898-1908), căn cứ Yên Thế trở thành
A. nơi tụ họp của những nghĩa yêu nước từ khắp nới kéo về.
B. nơi tụ họp của tướng lĩnh nghĩa binh trong phong trào Cần vương.
C. trung tâm vận động phong trào chống thuế Trung Kì.
D. trung tâm của các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương.
Câu 8: Hội Quốc liên ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm mục đích gì?
A. Bảo vệ hòa bình an ninh thế giới. B. Ngăn chặn chủ nghĩa phát xít bùng nổ.
C. Duy trì một trật tự thế giới mới. D. Giải quyết các xung đột quốc tế.
Câu 9: Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang 2/3 - đề 301
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.
B. hình thành trật tự thế giới hai cực.
C. làm sụp đổ hệ thống Vécsai Oasinhtơn.
D. dẫn những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.
Câu 10: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945) kết thúc với sự thất bại hoàn toàn thuộc về phe
A. Phát xít. B. Đồng minh. C. Hiệp ước. D. Liên minh.
Câu 11: Ai người dám kháng lại lệnh i binh của triều đình, lại cùng nhân dân lập nên căn cứ
Công kháng chiến chống Pháp?
A. Trương Định . B. Nguyễn Trung Trực.
C. Nguyễn Tri Phương. D. Nguyễn Hữu Huân.
Câu 12: Phong trào Cần vương ý nghĩa gì?
A. Tạo tiền đề cho sự xuất hiện trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỉ XX.
B. Củng cố chế độ phong kiến Việt Nam.
C. Buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập.
D. Thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh cứu nước trong nhân dân.
Câu 13: Sự kiện nào sau đây tạo ra bước ngoặt của của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.Trận Béc- lin (4/1945) B .Trận En A-la-men (10/1942).
C.Trận Xta-lin-grat (2/1943). D.Trận Mátxcơva (12/1941)
Câu 14: Sau trận tập kích thắng lợi vào Trân Châu cảng (12-1941), Nhật Bản mở các cuộc tấn công
đánh chiếm khu vực nào?
A. Bắc Á. B. Đông Nam Á. C. Nam Á. D. Đông Bắc Á.
Câu 15: Cuộc khởi nghĩa nào căn cứ tại 3 làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Khê (Thanh Hóa)?
A. Yên Thế. B. Ba Đình. C. Bãi Sậy. D. Hương Khê.
Câu 16: Chiến thắng Béc-lin của Liên Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai ý nghĩa gì?
A. Làm phá sản “Chiến tranh chớp nhoáng” của Hit-le.
B. Tạo ra bước ngoặt của cuộcchiến tranh.
C. Đánh bại hoàn toàn quân Đức Liên Xô.
D. Buộc Đức phải đầu hàng Đồng minh.
Câu 17: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không thuộc phong trào Cần vương?
A. Hùng Lĩnh. B. Ba Đình. C. Bãi Sậy. D. Yên Thế.
Câu 18: Lực lượng hội nào sau đây mới xuất hiện Việt Nam do tác động của cuộc khai thác thuộc
địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897- 1914)?
A. Nông dân. B. Trung địa chủ. C. Công nhân. D. Đại địa chủ.
Câu 19: Hệ thống Vécxai Oasinhtơn ra đời sau khi
A. phát xít Đức xâm chiếm Đông Nam Âu.
B. chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) bùng nổ.
C. chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc
D. hệ thống hội chủ nghĩa nh thành.
Câu 20: Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ
A. tầng lớp sản. B. giai cấp nông dân.
C. tầng lớp tiểu sản. D. tầng lớp địa chủ nhỏ.
Câu 21: Chiến thắng Mátxcơva (12/1941) của Liên ý nghĩa
A. làm phá sản kế hoạch “chiến tranh chớp nhoáng” của Hit-le.
B. buộc Đức phải đầu hàng quân Đồng minh.
C. đánh bại hoàn toàn quân Đức Liên Xô.
D. tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang 3/3 - đề 301
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 22: Điểm chung của các nước giải quyết khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bằng con đường phát xít
hóa bộ máy nhà nước
A. ít hoặc không thuộc địa, thiếu vốn, nguyên liệu thị trường.
B. thị trường rộng lớn, nhiều vốn đầu tư.
C. ít thuộc địa hoặc không có thuộc địa.
D. hệ thống thuộc địa rộng lớn, nhiều tài nguyên
Câu 23: Năm 1942, lực lượng nào sau đây được thành lập để chống phát xít?
A. Khối Hiệp ước chống phát xít. B. Phe Liên minh dân chủ.
C. Phe Hòa bình liên kết. D. Khối Đồng minh chống phát xít.
Câu 24: Tầng lớp hội mới xuất hiện sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
A. địa chủ, sản, tiểu sản. B. sản, tiểu sản.
C. sản, công nhân. D. sản, công nhân, tiểu tư sản.
Câu 25: Ý nào sau đây phản ánh sự chuyển biến về giai cấp hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc
địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?
A. xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới (công nhân, tiểu sản, nông dân)
B. xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới (công nhân, sản, tiểu sản)
C. xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới (tư sản, tiểu sản, địa chủ)
D. xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới (tư sản, công nhân, địa chủ)
Câu 26: Giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ XIX đặc điểm
A. số lượng ít, sở hữu nhiều ruộng đất B. số lượng nhiều, nhiều ruộng đất.
C. tay sai của đế quốc Pháp. D. chiếm đa số, ít ruộng đất.
Câu 27: Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp, phương thức sản
xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?
A. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp. B. Phương thức sản xuất thực dân.
C. Phương thức sản xuất phong kiến. D. Phương thức sản xuất bản chủ nghĩa.
Câu 28: Một trong những chính sách thâm độc của thực dân Pháp để đàn áp c cuộc khởi nghĩa trong
các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
A. “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.
B. triệt phá con đường tiếp tế của cuộc khởi nghĩa.
C. “dùng người Việt trị người Việt”.
D. tra tấn, sát hại những người thân của nghĩa binh.
-----------------------------------------------
II. TỰ LUẬN
(3,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Phân tích hậu quả của các Hiệp ước nhà Nguyễn với Pháp có tác động như
thế nào đến nền độc lập của Việt Nam cuối thế kỉ XIX.
Câu 2 (1,0 điểm): Nêu điểm khác n bản của phong trào nông dân Yên Thế với phong trào Cần
vương.
..................Hết.....................
Chú ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu
Mời bạn đọc cùng tham khảo https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop11

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 28 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 10
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Lịch Sử Xem thêm