Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hot[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020-2021
Môn thi: LỊCH SỬ 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 30 câu (gồm 28 u TN 2 câu TL)
Số trang của đề thi: 04 trang
- 2020
- Họ tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ........................
Phần I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Theo nội dung Hiệp ước Hácmăng, Trung được quản như thế nào?
A. Là xứ thuộc địa của Pháp.
B. Là vùng đất giao cho triều đình quản lí.
C. Là xứ bảo hộ của Pháp.
D. Là vùng đất vẫn giữ được độc lập.
Câu 2. Nguyên nhân chính Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam giữa TK XIX ?
A. Truyền đạo Thiên chúa.
B. M rộng thị trường, thuộc địa.
C. Giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây sơn.
D. Khai hoá văn minh cho Việt Nam.
Câu 3. Nguyễn Thiện Thuật là lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Ba Đình. B. Yên Thế C. Bãi Sậy. D. Hương Khê.
Câu 4. Thực dân Pháp lấy cớ để đem quân ra Bắc lần thứ nhất (1873)?
A. Tr thù cho Gác-ni-ê.
B. Đàn áp phong trào phản đối Hiệp ước 1874 của nhân dân.
C. Giải quyết vụ Đuy puy.
D. Vu cáo triều đình Huế vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất.
Câu 5. Nguyên nhân khách quan nào khiến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858
đến năm 1884 thất bại ?
A. Triều đình không được nhân dân ủng hộ.
B. Pháp còn mạnh, tăng cường mở rộng xâm lược đàn áp.
C. Chưa đường lối đúng đắn.
D. Triều đình không kiên quyết chống giặc.
Câu 6. sao thực n Pháp tìm cách thương ợng với triều đình nhà Nguyễn để bản hiệp ước Giáp
Tuất 1874?
A. Pháp thất bại trong việc đánh thành Nội.
B. Pháp thất bại trong trận Cầu Giấy lần th nhất.
C. Pháp thất bại trong trận Cầu Giấy lầ thứ hai.
D. Pháp bị chặn đánh Thanh Hóa.
Câu 7. Cuộc khai thác thuộc địa lần th nhất của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến kinh tế
Việt Nam?
ĐỀ THI: 132
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hot[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Phát triển nhanh. B. Phát triển rất nhanh.
C. Không phát triển. D. Có bước phát triển hơn trước.
Câu 8. Sau khi các Hiệp ước 1883, 1884, thực dân Pháp đã thực hiện hành động nào tiếp theo?
A. Tìm mọi cách loại trừ phái chủ chiến trong triều đình Huế
.
B. Tăng ờng lực ợng quân sự, siết chặt bộ máy m kẹp.
C. Đàn áp dập tắt mọi cuộc khởi nghĩa của nhân n ta.
D. Xúc tiến thiết lập bộ máy chính quyền thực n Bắc Trung Kì.
Câu 9. Mục tiêu của phong trào Cần Vương?
A. Đánh đuổi Pháp, giành độc lập, lập lại chế độ phong kiến.
B. Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa bản phát triển.
C. Đánh Pháp, thiết lập chế độ dân ch sản.
D. Lật đổ phong kiến đã lỗi thời, xây dựng nhà nước phong kiến mới.
Câu 10. Nội dung nào không đúng khi nói về việc Pháp chọn Đà Nẵng là nơi đầu tiên tấn công xâm
lược Việt Nam 1858?
A. Đà Nẵng nơi nhiều giáo dân.
B. Đà Nẵng vựa lúa của triều đình Huế.
C. Đà Nẵng cảng biển ớc u.
D. Chiếm Đà nẵng rồi tấn công ra Huế, buộc nhà nguyễn đầu hàng.
Câu 11. Tổ chức ch mạng đầu tiên do Phan Bội Châu thành lập?
A. Hội Phục Việt. B. Phong trào Đông Du.
C. Hội Duy Tân. D. Việt Nam Quang phục hội.
Câu 12. Điểm nổi bật trong cuộc kháng chiến Bắc khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)
gì?
A. Quân đội triều đình nhanh chóng tan rã, nhân dân chiến đấu quyết liệt giành thắng lợi lớn.
B. Quân đội triều đình nhanh chóng đầu hàng Pháp.
C. Triều đình nhân dân phối hợp chiến đấu chống Pháp đến cùng.
D. Quân đội triều đình nhanh chóng tan rã, lực lượng nhân n nhanh chóng suy yếu.
Câu 13. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất Đông Dương, thực dân Pháp đã không
tập trung vào hoạt động nào?
A. Phát triển công nghiệp nặng. B. Khai thác mỏ.
C. Xây dựng hệ thống giao thông. D. Cướp đất lập đồn điền.
Câu 14. Một trong những nét độc đáo riêng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa
lớn trong phong trào Cần Vương?
A. Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp diễn ra quyết liệt.
B. Buộc thực n Pháp phải chấp nhận giảng hòa với nghĩa quân.
C. Phong trào sự tham gia của đông đảo nhân dân.
D. Nhiều cuộc chiến đấu quyết liệt diễn ra tại vùng căn cứ
.
Câu 15. Ai người tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp Đông ơng?
A. Anbe Xarô. B. G. Catơru. C. G. Đờcu. D. n Đu-me.
Câu 16. Nhận xét nào dưới đây không đúng về cuộc khởi nghĩa Hương Khê?
A. Địa bàn rộng khắp bốn tỉnh Bắc Trung Kì.
B. Kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương.
C. Có sự phối hợp chặt chẽ với các cuộc khởi nghĩa khác.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hot[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
D. Chế tạo sử dụng khí hiện đại.
Câu 17. Việc nhân dân chống lại lệnh giải tán nghĩa binh chống Pháp của triều đình chứng tỏ điều gì?
A. Tư tưởng trung quân ái quốc không còn.
B. Nhân dân muốn tách khỏi triều đình để tự do hành động.
C. Nhân dân chán ghét triều đình.
D. Sự đối lập giữa nhân dân triều đình trong cuộc kháng chiến chống quân Pháp xâm ợc.
Câu 18. Hiệp ước nào đánh dấu thực dân Pháp đã hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam?
A. Hiệp ước cmăng. B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
C. Hiệp ước Giáp Tuất. D. Hiệp ước Nhâm Tuất.
Câu 19. Từ năm 1897 đến m 1914, thực n Pháp đã thực hiện hoạt động Đông Dương?
A. M rộng xâm lược ra miền Bắc Việt Nam.
B. Bình định Việt Nam bằng quân sự.
C. Từng ớc xây dựng bộ máy thống trị.
D. Thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
Câu 20. Chính ph Pháp cử đại diện sang với triều đình Nguyễn bản hiệp ước Pa-tơ-nốt nhằm mục
đích gì?
A. Tăng ờng đàn áp phong trào đấu tranh của nhân n ta.
B. Đòi hỏi thêm những quyền lợi về kinh tế.
C. Củng cố nền thống trị của Pháp Việt Nam.
D. Xoa dịu luận mua chuộc thêm những phần tử phong kiến đầu ng.
Câu 21. Trong quá trình Pháp xâm lược Việt Nam, triều đình nhà Nguyễn đã thái độ như thế nào?
A. Phối hợp với nhân dân chống Pháp.
B. Đưa ra chủ trương canh tân đất nước.
C. Ngày càng lún sâu vào con đường thỏa hiệp.
D. Kiên quyết kháng chiến chống Pháp.
Câu 22. Sự kiện nào đánh dấu chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt châu Âu?
A. Ngày 9/5/1945, Đức văn bản đầu ng không điều kiện.
B. Tháng 4/1945, Hồng quân Liên Xô mở cuộc tấn công o clin.
C. Mùa năm 1944, - Anh quân đồng minh mở Mặt trận thứ hai Tây Âu.
D. Đầu tháng 2/1945, Hội nghị Ianta được triệu tập.
Câu 23. Nội dung nào không phải do cuộc nổi dậy của phái chủ chiến tại kinh thành Huế bị thất
bại?
A. Quân Pháp phản công quyết liệt, tàn sát man cuộc nổi dậy.
B. Quân nổi dậy chiến đấu ng cảm nhưng thiếu sự lãnh đạo.
C. Kế hoạch cho cuộc nổi dậy vội , thiếu chu đáo.
D. Sức chiến đấu của quân chue chiến giảm sút.
Câu 24. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp Việt Nam đã xuất
hiện những lực ợng hội mới nào?
A. Công nhân, sản, tiểu sản. B. Địa chủ, sản, tiểu sản.
C. Tư sản, công nhân, nông dân. D. sản, công nhân, tiểu địa chủ.
Câu 25. Tổ chức Việt Nam Quang phục hội đã những hoạt động để y tiếng vang trong nước
thức tỉnh đồng o?
A. T chức tuyên truyền vận động đối với quần chúng ch mạng trong nước.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 28 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 17
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Lịch Sử Xem thêm