Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2015 tỉnh Quảng Nam

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2015 tỉnh Quảng Nam có đáp án là tài liệu ôn thi Tiếng Anh lớp 9 cuối năm dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức và chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 một cách tốt nhất.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

Môn: Tiếng Anh lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

____________________Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi riêng____________________

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau (0.5 đ).

1. A. Junkyard B. Plumber C. Adult D. Reduce

2. A. Scheme B. Charity C. Chopstick D. Check

II. Chọn từ có phần nhấn trọng âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau (0.5 đ).

1. A. Acquaintance B. Dynamite C. Appliance D. Pollution

2. A. Compose B. Pollute C. Cover D. Install

III. Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây (2.0 đ).

1. I suggest that we should ______ the school principal.

A. met B. to meet C. meeting D. meet

2. Easter is a joyful festival which______ in many countries.

A. is celebrated B. celebrates C. celebrated D. celebrating

3. If we ______ wasting water, there will be a shortage of fresh water in the near future.

A. turn on B. look for C. go on D. turn off

4. Lan: What about going for a ride? - Daisy: ______.

A. That’s a good idea B. Yes, I do
C. By bicycle. D. I see. Thank you

IV. Điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu sau (1.5 đ).

1. I was hungry _______ I bought a sandwich.

2. I don’t know the name of the girl _______ met us at the school gate yesterday.

3. _______ Lan was ill, she went to the English club.

4. Nam is a very good student. ________, Lan is much better than him.

5. We couldn’t go out _______ it rained very hard.

6. Are the photos in colour _______ black and white?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2015

I. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:

1. D 2. A

II. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,25 điểm:

1. B 2. C

III. (2.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0,5 điểm:

1. D 2. A 3. C 4. A

IV. (1.5 điểm). Mỗi câu làm đúng hoàn toàn đạt 0,25 điểm;

1. so 2. who 3. Although/ Though/ Even though

4. However 5. since/ as/ because 6. or

V. (3.0 điểm).

a. (1.5 điểm). Mỗi từ điền đúng đạt 0,25 điểm;

1. areas 2. where 3. day

4. called 5. century 6. popular

b. (1.5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng hoàn toàn đạt 0,5 điểm;

Câu trả lời đề nghị:

1. (Father’s Day/ It is celebrated in Australia) on the first Sunday of September.

2. (Many offices are closed) because Father’s Day/ it is/ falls on Sunday. (, which is a day off for many workers.)

3. (The Father’s Day/ It was first celebrated / The first Father’s Day was celebrated) in Spokane, Washington on June 19, 1910.

VI. (1.5 điểm). Mỗi câu viết đúng hoàn toàn đạt 0.5 điểm:

Câu đề nghị:

1. The taxi driver who took me to the airport was very friendly.

2. The weather was very bad, so we had to stay at home last night.

3. If she earns a lot of money, she will fly to New York again.

VI. (1.0 điểm). Mỗi câu viết đúng hoàn toàn đạt 0.5 điểm:

1. I suggest going for a walk to relax/ (that) we (should) go for a walk to relax.

2. Since Lan was careless, she broke the vase.

* Trong phần V - b, VI và VII, học sinh làm đúng hoàn toàn mới đạt điểm tối đa. Tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định điểm cho phù hợp.

Đánh giá bài viết
1 5.987
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm