Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Lạng Sơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017 - 2018
LẠNG SƠN MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút (không tính thi gian phát đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 132
H và tên thí sinh: ………………………………………………………………………….
S báo danh: ………………..……………… Phòng thi: ……………...……………...…
Câu 1.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm
biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện
22
() 0zz là:
A. Trục hoành và trục tung B. Đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba.
C. Trục hoành D. Các đường phân giác của góc tạo bởi hai trục tọa độ.
Câu 2. Tìm nguyên hàm của hàm số sin( 1)yx?
A. sin( 1) cos( 1)
x
dx x C
B. sin( 1) cos( 1)
x
dx x C
C.
sin( 1) ( 1)cos( 1)
x
dx x x C
D. sin( 1) (1 )cos( 1)
x
dx x x C
Câu 3. Cho số phức 2zi.Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.Phần thực bằng 2. B. Phần thực bằng -1. C. Phần thực bằng 1 D. Phần ảo bằng 2.
Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu

S có phương trình
222
26420xyz xyz. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của

S :
A. Tâm (1;3;2)
I
 và bán kính 4
R
B. Tâm (1;3; 2)
I
và bán kính 23R
C.
Tâm (1;3; 2)
I
và bán kính
4
R
D. Tâm (1;3;2)
I
 và bán kính 16
R
Câu 5. Một người lái xe ô tô đang chạy với vận tốc 20 /ms thì người lái xe phát hiện có hàng rào
ngăn đường ở phía trước cách 45m( tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào)vì vậy, người lái xe đạp
phanh. Từ thời điểm đó xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc () 5 20( / )vt t m s  ,trong đó
t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh.. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi
dừng hẳn, xe ô tô còn cách hàng rào ngăn cách bao nhiêu mét( tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào)?
A.5m. B. 6m. C. 4m D. 3m.
Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm ( 3;2;2);B( 5;3;7)
A
và mặt phẳng
(P) : 0
x
yz. Điểm ( ; ; )
abc thuộc
P sao cho 2
M
AMB
 
có giá trị nhỏ nhất. Tính
2Tabc
A. 1T  B. 3T  . C. 4T D. 3T .
Câu 7.Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường
1
ln , ,yxxex
e
 và trục hoành
A.
1
1S
e

(đvdt) B. .
2
2S
e

(đvdt) C.
2
2S
e

(đvdt) D.
1
1S
e

(đvdt)
Câu 8.
Cho
1
2
0
(1)
I
xx dx

khi đặt
tx
ta có :
A.
1
2
0
(1)
I
tt dt
B.
1
2
0
(1)
I
tt dt
C.
1
2
0
(1)
I
tt dt
D.
1
2
0
(1)
I
tt dt
Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều
kiện
3
1
z
z
là:
A. Đường tròn
22
99
0
48
xy x
B. Đường tròn
22
99
0
48
xy x
C. Đường tròn
22
99
0
48
xy x
D. Đường tròn tâm
9
(0; )
8
I và bán kính
1
8
R
Câu 10.Cho hình trụ
T có chiều cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy r . Ký hiệu
x
q
S
diện tích xung quanh của
T . Công thức nào sau đây là đúng?
A. 2
xq
Srl
B.
xq
Srh
C.
xq
Srl
D.
2
2
xq
Srh
Câu 11.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ (0;1;3); ( 2;3;1)ab

. Tìm tọa độ
của vec tơ
x
biết 32
x
ab

A. (2;4;4)x 
B. (4; 3;7)x 
C. (4;9;11)x 
D. (1;9;11)x 
Câu 12. Gọi
12
,zz là hai nghiệm phức của phương trình
2
4100zz. Khi đó giá trị của
1212
.Pz z zz là;
A. 14P B. 14P  . C. 6P  D. 6P .
Câu 13. Nếu
5
1
ln
21
dx
c
x
với c thì giá trị của c bằng :
A.9 B. 3. C. 6 D. 81
Câu 14.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (2; 1;2);B(3;1; 1); C ( 2; 0; 2)
A
 .Viết
phương trình mặt phẳng

đi qua ba điểm A, B, C.
A.():3 8 0
x
z
 B. ( ):3 8 0
x
z
. C. ( ):5 8 0
x
z
 D. ( ):2 2 8 0
x
yz
 .
Câu 15. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
12 1 2
(). () () . ()
bbb
aaa
f
x f xdx f xdx f xdx

B.
1
1
1dx
.
C. Nếu ( )
f
x liên tục và không âm trên

;abthì ( ) 0
b
a
fxdx
D.Nếu
0
() 0, 0
a
fxdx a
thì ( )
f
x là hàm số lẻ.
Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tọa độ điểm M biểu diễn số phức 4zi là:
A. (4;1)
M
B. (4;1)
M
. C. (4;1)
M
D. (4;1)
M
.
Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều
kiện
22zi là:
A. Đường tròn
22
(2)(1)4xy B. Đường tròn tâm (2; 1)
I
và bán kính 2
R
C. Đường thẳng 2 0
x
y D. Đường thẳng 2 0
x
y
Câu 18. Cho số phức 2 3zi . Số phức liên hợp z của số phức z là:
A. 32zi B. 23zi . C. 23zi D. 23zi .
Câu 19. Cho hàm số ( )
f
x liên tục trên

;ab. Hãy chọn mệnh đề sai dưới đây:
A. () ()
ba
ab
f
xdx f xdx

B. () () ()
bcb
aac
f
xdx f xdx f xdx

Với

;cab
C.
() ()
ba
ab
f
xdx f xdx

D.
.(),k
b
a
kdx k b a
.
Câu 20. Tìm số các số phức thỏa mãn điều kiện
2
20zz
A.0 B. 4. C. 1 D. 2.
Câu 21.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (2;2; 1);B( 4;2;9)
A
 . Viết
phương trình mặt cầu đường kính AB.
A.
22 2
(x 3) ( 4) 5yz B.
2
22
(x 1) 2 ( 5) 25yz
C.
22 2
(x 6) ( 8) 25yz D.

2
22
(x 1) 2 ( 5) 5yz .
Câu 22. Gọi S là tập nghiệm của phương trình
2
10zztrên tập số phức. Số tập con của S là:
A.2 B. 1. C. 0 D. 4
Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (3;2;1)
A
. Tính khoảng cách từ A đến
trục oy.
A.2 B. 10 . C. 3 D. 10
Câu 24.Tìm nguyên hàm của hàm số
3
yx ?
A.
34
3
x
dx x C
B.
34
1
4
x
dx x C
. C.
34
4
x
dx x C
D.
34
1
3
x
dx x C
Câu 25. Giải phương trình
2
220zz trên tập hợp số phức , ta có tập nghiệm S là:
A.
1;1Sii B.
1;1Sii. C.
1;1Sii D.
1;1Sii
Câu 26. Cho hàm số ( )
f
x có đạo hàm liên tục trên
0;1 , biết rằng

1
0
'17fxdx
(0) 5
f
.
Tìm (1)
f
.
A. (1) 12
f
 B. (1)12
f
. C. (1) 22
f
D. (1) 22
f

Câu 27. Thu gọn số phức (2 4 ) (3 2 )zi i i , ta được:
A. 1zi B. 1zi. C. 12zi D. 1zi
Câu 28. Gọi
12
,zz là hai nghiệm phức của phương trình
2
450zz. Khi đó giá trị của
22
12
Pz z
A. 5P B. 6P . C. 9P D. 10P
Câu 29. Biết ( )
f
x là hàm liên tục trên
2
0
() 4fxdx
. Khi đó

4
0
(2 ) sinx
f
xdx
bằng:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Lạng Sơn, tài liệu với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong vòng 90 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Lạng Sơn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.610
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm