Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH
(Đề thi gồm có 05 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
MÃ ĐỀ THI 132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Tìm nghiệm của phương trình
2018
2018
5 5 .
x
A.
5
1 log 2
x
B.
5
log 2
x
C.
1
2
x
D.
2x
Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng:
A.
cos 0 2 ;
2
x x k k Z
B.
0 2 ;
C.
cos 1 2 ;
x x k k Z
D.
tan 0 2 ;
x x k k Z
Câu 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
3 2
3 9 2
y x x x
trên
2;2
lần lượt là
A. 7 và -20 B. 7 và 2 C. 7 và -1 D. 7 và 0
Câu 4: Cho hình chóp tam giác
.S ABC
với
, ,SA SB SC
đôi một vuông góc và
SA SB SC a
. Tính
thể tích của khối chóp
.S ABC
.
A.
3
1
.
3
a
B.
3
1
.
2
a
C.
3
1
6
a
D.
3
2
.
3
a
Câu 5: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3 2
3 2
y x x
tại điểm
1; 2
A
A.
9 2y x
B.
24 7y x
C.
9 7y x
D.
24 2y x
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai đường thẳng
1
2
:
4
x t
d y t
z
2
3 '
: '
0
x t
d y t
z
.
Viết phương trình mặt cầu
( )S
có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng
1
d
2
d
.
A.
2 2 2
: 2 1 2 4
S x y z
. B.
2 2 2
: 2 1 2 16
S x y z
.
C.
2 2 2
: 2 1 2 4
S x y z
. D.
2 2 2
: 2 1 2 16
S x y z
.
Câu 7: Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để giá trị cực tiểu của hàm số
3 2 2
3 2y x x m m
bằng
4
.
A.
0
2
m
m
B.
2m
C.
1
2
m
m
D.
1
2
3
m
m
Câu 8: Hiệu các hệ số của 2 số hạng thứ ba trong khai triển
1n
a b
n
a b
bằng 225. Tìm n?
A. 225 B. 450 C. 125 D. 220
Câu 9: Tính tích tất cả các nghiệm thực của phương trình
1
2
2
2
2 1
log 2 5
2
x
x
x
x
.
A. 0. B. 2. C. 1. D.
1
2
.
Câu 10: Biết
4
2
3
ln 2 ln3 ln5
dx
a b c
x x
, với a, b, c là các số nguyên. Tính
S a b c
A.
2S
B.
6S
C.
0S
D.
2S
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 11: Tìm phần thực và phần ảo của số phức:
1 3z i
A. 1 và -3i B. 1 và -3 C. -3 và 1 D. 1 và 3
Câu 12: Công thức nguyên hàm nào sau đây là công thức SAI ?
A.
0, 1
ln
x
x
a
a dx C a a
a
. B.
sin cos
xdx x C
.
C.
cos sin
xdx x C
. D.
1
1
1
x
x dx C
.
Câu 13: Trong giờ Thể dục, Tổ 1 của lớp
12 1A
12 học sinh gồm 5 nam 7 nữ tập trung ngẫu nhiên
thành một hàng dọc. Tính xác suất để người đứng đầu hàng và cuối hàng đều là nữ.
A.
1
16632
B.
1
396
C.
7
44
D.
7
22
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1;2; 5
M
. Tính khoảng ch từ điểm
M
đến mặt phẳng
Oxy
.
A.
30
. B.
5
. C.
25
. D.
5
.
Câu 15: Đường cong bên đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số bên dưới ?
y
x
O
A.
4 2
2 1
y x x
B.
4 2
1
2 1
2
y x x
C.
3
3 1y x x
D.
4 2
4 1
y x x
Câu 16:
Cho hàm số
( )y f x
xác định trên
\ 1
, liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng biến thiên
như sau:
2
-∞
1
+∞
f '(x)
f(x)
x
-∞
+
-
-1
-∞
Tìm tập hợp tất cả các giá trị của
m
sao cho phương trình
( )
f x m
có hai ngiệm thực phân biệt.
A.
; 1 .
B.
;2 .
C.
( 1;2)
D.
;1 .
Câu 17: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực
?
A.
1
2
log .y x
B.
2
.
x
y
e
C.
.
3
x
y
D.
2
4
log (2 1).
y x
Câu 18: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2 1
1
x
y
x
là :
A.
1
2
y
. B.
1x
. C.
1x
. D.
2y
.
Câu 19: Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là:
A. 35 B. 240 C. 720 D. 120
Câu 20: Cho hàm số
2
ln(4 )y x
. Tập nghiệm của bất phương trình
' 0y
A.
0;2
B.
0;2
C.
0;2
D.
0;2
Câu 21: Chiều cao của khối lăng trụ đứng tam giác
.ABC A B C
là:
A.
'A H
,
H
là trực tâm tam giác
ABC
. B.
'A H
,
H
là trọng tâm tam giác
ABC
.
C. Độ dài một cạnh bên. D.
'A H
,
H
là trung điểm
BC
.
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 22: Một chiếc máy bay chuyển động trên đường băng với vận tốc
2
( ) 10 /v t t t m s
với
t
thời gian được tính theo đơn vị giây kể từ khi máy bay bắt đầu chuyển động. Biết khi máy bay đạt vận tốc
200 /m s
thì nó rời đường băng. Quãng đường máy bay đã di chuyển trên đường băng là
A.
500( )m
B.
2000( )m
C.
4000
3
m
D.
2500
3
m
Câu 23: Tìm mô đun của số phức z thỏa mãn điều kiện
2 3 4z z i
.
A.
93
3
z
B.
95
3
z
C.
91
3
z
D.
97
3
z
Câu 24: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng
;
2
A.
cos .y x
B.
tany x
.
C.
siny x
.
D.
cot .y x
Câu 25: Cho hàm số
( )f x
có đạo hàm trên đoạn
1;2
,
(1) 1
f
(2) 2
f
. Tính
2
1
'( )I f x dx
.
A.
1I
B.
7
2
I
C.
1I
D.
3I
Câu 26: Cho dãy số
n
u
với
1
1
2
1
2
n
n
u
u
u
. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:
A.
1
n
n
u
n
. B.
1
n
n
u
n
. C.
1
n
n
u
n
. D.
1
n
n
u
n
.
Câu 27: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số
( )y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây
A.
( ; 2)
. B.
(0; )
. C.
( 2;0)
. D.
( ;3)
.
Câu 28: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol:
2
2y x x
, trục
Ox
, 2 đường thẳng
0, 2x x
A.
2
3
B.
4
3
C.
1
3
D.
4
3
Câu 29: Cho m số
( )y f x
đạo hàm
2 2
'( ) ( 1)( 2 4)
f x x x x mx
. bao nhiêu giá trị nguyên
âm của tham số
m
để hàm số
2
( )y f x
có đúng một điểm cực trị.
A.
4
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 30: Nghiệm của phương trình
2
cos sin 1 0x x
A.
,
2
x k k
. B.
2 ,
2
x k k
.
C.
2 ,
2
x k k
. D.
2 ,
2
x k k
.
Câu 31: Cho số phức
5 4z i
. Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn M là:
A.
5; 4 .
M
B.
5; 4 .
M
C.
5;4 .
M
D.
5;4 .
M
Câu 32: Hàm số y =
4
2 1
x
có tập xác định là:
A.
0;

B.
1
\
2
C.
D.
0;


Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tham khảo Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, thời gian làm bài 90 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 275
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm