Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường chuyên Lê Hồng Phong - TP. HCM

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2
1 0
P x
y z
đường thẳng
1 1
:
1 2
1
x y
z
d
Tính góc giữa đường thẳng
d
và mặt phẳng
P
.
A.
o
60
. B.
o
120
. C.
o
150
. D.
o
30
.
Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
1 2
:
d
, vectơ nào dưới
đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng
d
?
A.
1; 3;2
u
. B.
1;3;2
u
. C.
1; 3; 2
u
. D.
1;3; 2
u
.
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho hai điểm
2;
3; 1 , 1;2;4
A B
. Phương trình đường
thẳng nào được cho dưới đây không phải là phương trình đường thẳng
AB
.
A.
2 3
1
1 1 5
x y
z
. B.
2
3
1 5
x t
y t
z t
.
C.
1
2
4 5
x t
y t
z t
. D.
1 2
4
1 1 5
x y
z
.
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa đ
Oxyz
, cho điểm
2;1
;1
A
đường thẳng
1 2
3
:
1 2
2
x y
z
d
. Tính khoảng cách từ
A
đến đường thẳng
d
.
A.
3 5
2
. B.
2 5
. C.
5
. D.
3 5
.
Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho các điểm
1;
0;3 , 2;3; 4 , 3;1;2
A B
C
. Tìm
tọa độ điểm
D
sao cho tứ giác
ABCD
là hình bình hành.
A.
2;
4; 5
D
. B.
4;
2;9
D
. C.
6;
2; 3
D
. D.
4;
2;9
D
.
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
2;1
; 2
M
4;
5;1
N
. Tìm độ dài
đoạn thẳng
MN
.
A.
49
. B.
7
. C.
7
. D.
41
.
Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho 3 điểm
1;
0;0
A
;
0;
2;0
B
;
0;
0;3
C
. Phương
trình nào dưới dây là phương trình mặt phẳng
AB
C
?
A.
1
3 2 1
x y
z
. B.
1
1 2 3
x y
z
. C.
1
2 1 3
x y
z
. D.
1
3 1 2
x y
z
.
Câu 8: Cho biết
F x
là một nguyên hàm của hàm số
f x
. Tìm
2 1
d
I f
x x
.
A.
2 1
I F
x C
. B.
2 1
I xF
x C
.
C.
2
I x
F x x C
. D.
2
I F
x x C
.
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ HỒNG PHONG
ĐỀ THI HỌC KÌ II -
NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------------
Câu 9: Tìm nguyên hàm của hàm số
co
s 2f x x
.
A.
1
d sin 2
2
f
x x x C
. B.
1
d sin 2
2
f
x x x C
.
C.
d
2sin 2
f
x x x C
. D.
d
2sin 2
f
x x x C
.
Câu 10: Nếu
5
2
d
3f x x
7
5
d
9f x x
thì
7
2
df
x x
bằng bao nhiêu?
A.
3
.
B.
6
.
C.
12
.
D.
6
.
Câu 11: Tính tích phân
2
2
018
0
2
x
I
dx
.
A.
4036
2 1
ln 2
I
. B.
4036
2 1
2018
I
. C.
4036
2
2018ln 2
I . D.
4036
2 1
2018ln 2
I
.
Câu 12: hiệu diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
y
f x
, trục hoành, đường
thẳng (như hình bên). Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?
A.
c
b
a c
S
f x dx f x dx
B.
c
b
a c
S f x dx f x dx
.
C.
c
b
a c
S
f x dx f x dx
. D.
b
a
S
f x dx
.
Câu 13: Cho hai hàm số
1
y f x
liên tục trên đoạn đồ thị như hình vẽ bên.
Gọi S hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị trên các đường thẳng
x
a
, x b . Thể tích V
của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay
S
quanh trục
Ox
được tính bởi công thức nào sau
đây?
A.
2
2
1 2
b
a
V
f x f x dx
. B.
1 2
b
a
V
f x f x dx
.
C.
2
2
1 2
b
a
V f x f x dx
. D.
2
1
2
b
a
V f x f x dx
.
S
,
x a x b
2
y
f x
;a
b
O
a
c
b
x
y
y
f x
Câu 14: Cho
2
2
0
sin cos d
I x x x
sinu x
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?.
A.
1
2
0
d
I u u
. B.
1
0
2 d
I u u
. C.
0
2
1
d
I u u
. D.
1
2
0
d
I u u
.
Câu 15: Tính mô đun của số phức
4 3z i
.
A.
7
z
. B.
7
z . C.
5
z
. D.
25
z
.
Câu 16: Gọi
M
điểm biểu diễn của số phức
z
trong mặt phẳng tọa độ,
N
điểm đối xứng của
M
qua
Oy
(
,M N
không thuộc các trục tọa độ). Số phức
w
điểm biểu diễn lên mặt phẳng tọa
độ là
N
. Mệnh đề nào sau đây đúng.
A.
w z
. B.
w z
. C.
w z
. D.
w z
.
Câu 17: Tính
2 2017 2018
1 ...
S i i i i
 
.
A.
S i
. B.
1S i
. C.
1S i
. D.
S i
.
Câu 18: Tính mô đun số phức nghịch đảo của số phức
2
1 2z i
.
A.
1
5
. B.
5
. C.
1
25
. D.
1
5
Câu 19: Phương trình
2
3 9 0
z z
có 2 nghiệm phức
1 2
,z z
. Tính
1 2 1 2
S z z z z
.
A.
6
S
. B.
6
S
. C.
12
S
. D.
12
S
.
Câu 20: Cho số phức
z
thỏa
1 3i z i
, tìm phần ảo của
z
.
A.
2i
. B.
2i
. C.
2
. D.
2
.
Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1; 3; 4
M
, đường thẳng
2 5 2
:
3 5 1
x y z
d
mặt phẳng
: 2 2 0
P x z
. Viết phương trình đường thẳng
qua
M
vuông góc với
d
và song song với
P
.
A.
1 3 4
:
1 1 2
x y z
. B.
1 3 4
:
1 1 2
x y z
.
C.
1 3 4
:
1 1 2
x y z
. D.
1 3 4
:
1 1 2
x y z
.
Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
: 1
S x y z
mặt phẳng
: 2 2 1 0
P x y z
, tìm bán kính
r
đường tròn giao tuyến của
S
P
.
A.
1
3
r
. B.
2 2
3
r
. C.
2
2
r
. D.
1
2
r
.
Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song
: 2 2 4 0
x y z
.
A.
3
.
B.
1
.
C.
0
. D.
1
.
Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
(0;2;3)
I
. Viết phương trình mặt cầu tâm
I
tiếp
xúc với trục
Oy
.
: 2 2 7 0
x y z

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 giải bài tập Toán nhanh và chính xác, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường chuyên Lê Hồng Phong - TP. HCM, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, nội dung đề thuộc các chủ đề: nguyên hàm – tích phân và ứng dụng, số phức, tọa độ Oxyz, đề thi có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường chuyên Lê Hồng Phong - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 834
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm