Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Đồng Nai

KT HK II lp 12 THPT và GDTX NH 2017-2018. HDC-môn Toán. Mã đề 01. Trang 1/15.
S
GIÁO D
C VÀ ĐÀO T
O
TỈNH ĐỒNG NAI
KIM TRA HC K II
LP 12 THPT VÀ GDTX NĂM HỌC 2017-2018
HƯỚNG DN CHM VÀ BIỂU ĐIỂM
Đ chính thc Môn: Toán.
Mi câu hc sinh ch chn mt phương án trả lời đúng và ghi vào phiếu tr li
trc nghim; điểm ca mi câu là 0,2.
1. Kết qu chọn phương án tr li cađ 01
u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
Chn D A C C B D A C C D B B B A D D B
u 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Chn C A D C B D A A D B C A C D B D A
u 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Chn B A D D B D B A A D A C D D C D
Kết qu chọn phương án tr li ca 24 mã đề t 01 đến 24 file excel gi kèm theo.
2. Hướng dn hc sinh, hc viên tìm phương án tr li đi vi mã đề 01
u 1. H c nguyên hàm ca hàm s f(x) = 48sin2x
A. 24cos2x + C. B. 96cos2x + C. C. –96cos2x + C. D. –24cos2x + C.
Hướng dn: (–24cos2x + C)
= –24(cos2x)
+ C
= 48sin2x = f(x). Vy chn D.
u 2. Cho hàm s f(x) tha f
(x) =
6
3 – 2x
f(2) = 0. Mnh đề nào dưới đây đúng?
A. f(x) = –3ln|3 2x|. B. f(x) = 2ln|3 – 2x|. C. f(x) = –2ln|3 – 2x|. D. f(x) = 3ln|3 2x|.
Hướng dn: f(x) = –3ln|3 – 2x| f
(x) = –3ˑ
1
3 – 2x
ˑ(3 – 2x)
=
6
3 – 2x
f(2) = 0.
Vy chn A.
u 3. Cho F(x) là mt nguyên hàm ca hàm s f(x) = 8(1 – 2x)
3
. Tính I = F(1) – F(0).
A. I = 2. B. I = –2. C. I = 0. D. I = –16.
Hướng dn:
f(x)dx = –(1 – 2x)
4
+ C F(x) = –(1 – 2x)
4
+ C, vi C
I = F(1) F(0) = 0. Vy chn C.
u 4. Cho F(x) là mt nguyên hàm ca hàm s f(x) = 3
x
.ln9 tha F(0) = 2. Tính F(1).
A. F(1) = 12.(ln3)
2
. B. F(1) = 3. C. F(1) = 6. D. F(1) = 4.
Hướng dn: f(x) = 3
x
.ln9
f(x)dx = ln9ˑ
3
x
ln3
+ C = 2.3
x
+ C F(x) = 2.3
x
+ C.
F(0) = 2 C = 0. Vy F(x) = 2.3
x
F(1) = 6. Do đó chn C.
u 5. Đ tìm nguyên hàm ca m s f(x) = 12xlnx đt u = lnxdv = 12xdx. Tìm du.
A. du =
1
x
ˑ B. du =
dx
x
ˑ C. du = 12xdx. D. du =
1
x
ˑdv.
Hướng dn: u = lnx du = (lnx)
dx =
dx
x
ˑ Vy chn B.
u 6. Tính I = ln2
8
.
0
a
2
x
dx theo s thc a.
KT HK II lp 12 THPT và GDTX NH 2017-2018. HDC-môn Toán. Mã đề 01. Trang 2/15.
A. I = 8.2
a
. B. I=2ln2
8
ˑ
2
a
a + 1
1 ˑ C. I = a.ln2
8
.2
a
. D. I = 8(2
a
1).
Hướng dn: I = ln2
8
.
0
a
2
x
dx = 8.ln2
ˑ
1
ln2
ˑ2
x
a
0
= 8(2
a
1). Vy chn D.
u 7. Tính I = 48
0
a
(sinx)
2
dx theo s thc a.
A. I = 24a – 12sin2a. B. I = 24(1 – cos2a). C. I = 16(sina)
3
. D. I = 24(1 – sin2a).
Hướng dn: I = 48
0
a
(sinx)
2
dx = 24
0
a
(1 cos2x)dx = (24x – 12sin2x)
a
0
= 24a – 12sin2a. Vy chn A.
u 8. Tính I = 24
0
a
sinx.cosxdx theo s thc a.
A. I = 12cos2a. B. I = 12sin2a. C. I = 12(sina)
2
. D. I = 24sin2a.
Hướng dn: I = 24
0
a
sinx.cosxdx = 12
0
a
sin2xdx = –6(cos2x)
a
0
= 6(1 – cos2a)
= 12(sina)
2
. Vy chn C.
u 9. Cho I = 18
0
a
xsinxdx và J = 18
0
a
cosxdx, vi a . Mệnh đ nào dưới đây đúng?
A. I = 18acosa + J. B. I = –18acosaJ. C. I = –18acosa + J. D. I = 18acosaJ.
Hướng dn: I = 18
0
a
xsinxdx. Đặt
u = x
dv = sinxdx
du = dx
v = –cosxdx
ˑ
I = –18xcosx
a
0
+ 18
0
a
cosxdx = –18acosa + J. Vy chn C.
u 10. Cho I = ln3
6
.
0
a
x.3
x
dx J = 6
0
a
3
x
dx, vi a . Mnh đ nào dưi đây đúng?
A. I = –6a.3
a
+ J. B. I = –6a.3
a
J. C. I = 6a.3
a
+ J. D. I = 6a.3
a
J.
Hướng dn: I = ln3
6
.
0
a
x.3
x
dx. Đt
u = x
dv = 3
x
dx
du = dx
v =
1
ln3
ˑ3
x
ˑ
I = 6(x3
x
)
a
0
– 6
0
a
3
x
cosxdx = 6a.3
a
J. Vy chn D.
u 11. Cho I = 8.
0
a
(e
cos2x
sin2x)dx, vi a . Mệnh đ nào dưới đây đúng?
A. I = 4(e + e
cos2a
). B. I = 4(ee
cos2a
). C. I = 4(e
cos2a
e). D. I = –4(e + e
cos2a
).
Hướng dn: I = 8.
0
a
(e
cos2x
.sin2x)dx. Đặt u = cos2x du = –2sin2xdx
sin2xdx =
–1
2
ˑdu, x = 0 u = 1, x = a u = cos2a.
Vy I = –4.
1
cos2a
e
u
du = –4.e
u
cos2a
1
= 4(ee
cos2a
). Do đó chọn B.
KT HK II lp 12 THPT và GDTX NH 2017-2018. HDC-môn Toán. Mã đề 01. Trang 3/15.
u 12. Cho I = 56.
0
a
x
1 + x
2
ˑdx, vi a . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. I = 28ln(1 + a). B. I = 28ln(1 + a
2
). C. I = 14ln(1 + a
2
). D. I = 56ln(1 + a
2
).
Hướng dn: I = 56.
0
a
x
1 + x
2
ˑdx. Đặt u = 1 + x
2
du = 2xdx xdx =
1
2
ˑdu,
x = 0 u = 1, x = a u = 1 + a
2
.
Vy I = 28.
1
1+a
2
1
u
ˑdu = 28lnu
1+a
2
1
= 28ln(1 + a
2
). Do đó chọn B.
u 13. Tính din tích S ca hình phng gii hn bởi đồ th ca hàm s y = 6 x , trc
hoành và hai đường thng x = 1, x = 9.
A. S = 234. B. S = 104. C. S = 208. D. S = 52.
Hướng dn: Hình phẳng đã cho có din tích S = 6
1
9
x dx = 4 x
3
9
1
= 104.
Vy chn B.
u 14. Gi V th tích ca khi tròn xoay do hình phng gii hn bi các đường sau
quay quanh trc hoành: y = sinx, y = 0, x = 0, x = 12. Mệnh đ nào dưới đây đúng?
A. V =
0
12
(sinx)
2
dx. B. V =
2
.
0
12
(sinx)
2
dx. C. V =
2
.
0
12
sinxdx. D. V =
0
12
sinxdx.
Hướng dn: Khi tròn xoay đã cho có thch V =
0
12
(sinx)
2
dx. Vy chn A.
u 15. Tìm s phc z điểm biu din trên mt phng ta độ Oxy là điểm (–2 ; 9).
A. z = –2i + 9i. B. z = –2i + 9. C. z = –2x + 9yi. D. z = –2 + 9i.
Hướng dn: (–2 ; 9) là điểm biu din ca s phc z = –2 + 9i. Vy chn D.
u 16. Tìm phn thc a và phn o b ca s phc z = (–2 + 3i)(–9 – 10i).
A. a = 48b = 7. B. a = –48 và b = 7. C. a = –48 b = –7. D. a = 48 b = –7.
Hướng dn: z = (–2 + 3i)(–9 – 10i) = 48 – 7i a = 48 và b = –7. Vy chn D.
u 17. Tìm s phc liên hp ca s phc z tha (–7 + 6i)z = 1 – 2i.
A. z¯ =
–19
85
+
8
85
ˑiˑ B. z¯ =
–19
85
8
85
ˑiˑ C. z¯ =
19
85
8
85
ˑiˑ D. z¯ =
19
85
+
8
85
ˑiˑ
Hướng dn: (–7 + 6i)z = 1 – 2i z =
1 – 2i
–7 + 6i
=
(1 2i)(–7 – 6i)
(–7 + 6i)(–7 – 6i)
=
–19
85
+
8
85
ˑiˑ
z¯ =
–19
85
8
85
ˑiˑ Vy chn B.
u 18. Tìm môđun ca s phc z = (–6 + 8i)
2
.
A. |z| = 4 527 . B. |z| = 2 7 . C. |z| = 100. D. |z| = 10.
Hướng dn: z = (–6 + 8i)
2
= –28 – 96i |z| = (–28)
2
+ (–96)
2
= 100. Vy chn C.
u 19. Tìm s phc zphn ảo dương tha z
2
– 2z + 10 = 0.
A. z = 1 + 3i. B. z = –1 + 3i. C. z = 2 + 6i. D. z = –2 + 6i.
Hướng dn: z
2
2z + 10 = 0 (1).
'
= 1 – 10 = –9.
Nghim phc ca (1) có phn ảo dương là z = 1 + 3i. Vy chn A.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Đồng Nai, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Đồng Nai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 4.842
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm