Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2018 trường THPT Hàm Nghi - Hà Tĩnh

Trang 1/4 - Mã đề thi 001
TRƯỜNG THPT HÀM NGHI
TỔ: TOÁN
(Đề thi gồm 46 câu)
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 90 phút;
MÔN: TOÁN 12
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .........................
đề thi
001
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào đáo án đúng
Câu 1: Khoảng nghịch biến của hàm số
3
32y x x
A.
;1
B.
1;1
C.
0;2
D.
Câu 2: Điểm cực tiểu của hàm số
42
22y x x
A.
0x
B.
1x 
C.
1x
D.
2x
Câu 3: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
2
x
y
x
A.
2x 
B.
1x
C.
1y
D.
2y 
Câu 4: Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?
A.
32
31y x x
B.
32
31y x x
C.
42
21y x x
D.
42
21y x x
2
y
x
o
Câu 5: Cho
,xy
là số thực dương,
01a
. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A.
log log .log
a a a
xy x y
B.
log log .log
a a a
x y x y
C.
log log log
a a a
x y x y
D.
log log log
a a a
xy x y
Câu 6: Tính
log100 2lnIe
A.
102I
B.
100 2Ie
C.
4I
D.
10 2Ie
Câu 7: Tính tích phân
2
2
0
31I x dx
A.
8I
B.
10I
C.
12I
D.
6I
Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số
3x
ye
A.
3x
eC
B.
3
3
x
eC
C.
1
3
x
eC
D.
3
1
3
x
eC
Câu 9: Cho số phức
34zi  
. Phần ảo của số phức
z
A.
3
B.
3
C.
4i
D.
4
Câu 10: Số mặt của hình chóp tứ giác là
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 11: Số cạnh của khối lăng trụ tam giác là
A.
3
B.
6
C.
9
D.
12
Câu 12: Diện tích xung quanh của mặt nón có bán kính đáy
r
, độ dài đường sinh
l
được tính theo
công thức
A.
2
xq
S rl
B.
xq
S rl
C.
2
3
xq
S rl
D.
1
3
xq
S rl
Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 3 4 0x y z
. Một vec
pháp tuyến của mặt phẳng
A.
1;2;3n
B.
1; 2;3n
C.
1;2; 3n
D.
1; 2; 3n 
Trang 2/4 - Mã đề thi 001
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
14
:
2 3 5
x y z
d


. Vectơ nào
sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng
d
?
A.
2;3; 5u
B.
2;3;5u
C.
2; 3; 5u 
D.
2; 3;5u
Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
22
2
: 3 1 5S x y z
. Tâm
của mặt cầu
S
A.
3;1;0I
B.
3;1;0I
C.
3; 1;0I
D.
3; 1;0I 
Câu 16: Giá trị lớn nhất
M
của hàm số
32
3 12 9y x x x
trên đoạn
1;2
A.
13M
B.
17M
C.
5M 
D.
19M
Câu 17: Giá trị cực đại của hàm số
42
13
22
y x x
bằng
A.
3
2
B.
2
C.
0
D.
1
Câu 18: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
2
56
x
y
xx

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Câu 19: Hàm số nào sau đây không có cực trị
A.
4
1yx
B.
42
21y x x
C.
3
1yx
D.
3
3y x x
Câu 20: Tập xác định của hàm số
3
2yx
A.
\2D
B.
D
C.
2;D 
D.
2;D 
Câu 21: Tập nghiệm của phương trình
21
3 27
x
A.
B.
2S
C.
3S
D.
0S
Câu 22: Tập nghiệm của bất phương trình
log log 2 1xx
A.
;1S 
B.
1;S
C.
1
;1
2
S



D.
1
;1
2
S


Câu 23: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong
2
y x x
, trục
Ox
hai đường thẳng
1, 2xx
bằng
A.
3
2
vdt) B.
13
6
(đvdt) C.
11
6
(đvdt) D.
9
5
(đvdt)
Câu 24: Thể tích khối nón tròn xoay tạo bởi các đường
21yx
,
1; 5xx
khi quay quanh
trục
Ox
bằng
A.
20
(đvtt) B.
26
3
(đvtt) C.
26
(đvtt) D.
25
3
(đvtt)
Câu 25: Cho hai số phức
12
3 4 , 5z i z i
. Khi đó
12
2zz
bằng
A.
72i
B.
23i
C.
D.
13 2i
Câu 26: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình vuông cạnh
2a
,
SA
vuông góc với đáy
3SA a
. Tính thể tích khối chóp
.S ABCD
.
A.
3
.
6
S ABCD
Va
B.
3
.
3
S ABCD
Va
C.
3
.
2
S ABCD
Va
D.
3
.S ABCD
Va
Câu 27: Cho lăng trụ đứng tam giác
. ' ' 'ABC A B C
có đáy
ABC
tam giác vuông tại
A
,
,2AB a AC a
,
'3AA a
. Thể tích khối lặng tr
. ' ' 'ABC A B C
bằng
A.
3
3a
B.
3
1
3
3
a
C.
3
23a
D.
3
2
3
3
a
Trang 3/4 - Mã đề thi 001
Câu 28: Cho hình trụ có bán kính đáy
2r
, đường sinh
5l
. Tính diện tích xung quanh của hình
trụ.
A.
10
xq
S
B.
20
C.
7
D.
14
Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
1;1; 2 , 2; 3;0ab
. Tính
3x a b
A.
1;6; 6x 
B.
5;0; 6x 
C.
1;4; 2x 
D.
5; 2; 2x
Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
0; 1;4 , 6;3; 2AB
. Tọa độ trung điểm
M
của đoạn thẳng
AB
A.
6;4; 6M
B.
6;2;2M
C.
3;2; 3M
D.
3;1;1M
Câu 31: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
32
1
2 1 5 6 2018
3
y x m x m x
đồng biến trên ?
A.
0
B. 2 C. 3 D. 4
Câu 32: Cho hàm số
3 2 2 3
2 3 2020y x mx m m x m
. Gọi
12
,mm
lần lượt các giá trị của
tham số
m
để hàm số đạt cực đại tại
0x
và cực tiểu tại
1x
. Khi đó
12
mm
bằng
A.
6
B. 6 C.
3
D.
3
Câu 33: Cho hàm số
2
1
x
y
x
có đồ thị
C
. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị
C
tại giao điểm
của đồ thị với trục tung là
A.
32yx
B.
32yx
C.
12
33
yx
D.
1
2
3
yx
Câu 34: Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để phương trình
1
9 2 3 1 0
xx
m
có nghiệm
A.
2;m 
B.
4
;6
3
m



C.
4
;
3
m

 

D.
4
2;
3
m



Câu 35: “Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai”
Hỏi khi xuân tàn(14/5/2018) trên cành mai n mấy bông hoa? Biết rằng ngày 16/2/2018 trên
cành mai 247 bông hoa rất nhiều nụ hoa, cứ sau mỗi ngày snụ hoa nở thành bông hoa
bằng 3% số lượng bông hoa trước đó, đồng thời sau đó rụng mất 8 bông hoa.(Lưu ý: Kết quả
tính được làm tròn ở hàng đơn vị).
A.
9
B.
2
C.
17
D.
0
Câu 36: Gọi
,Mm
lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
ln x
y
x
trên đoạn
2
1; e


. Khi đó
Mm
bằng
A. 0 B.
2
1
e
C.
2
11
ee
D.
1
e
Câu 37: Cho
1
2
0
76
ln2 ln3
4
x
dx a b
x

. Tính
4I a b
A.
26I 
B.
1I
C.
5I 
D.
5I
Câu 38: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
2yx
,
yx
và trục hoành
A.
B.
C.
11
3
S
D.
Câu 39: Cho
,z a bi a b
thỏa mãn
3 4 5 27 16i z i z i
. Tính
Q a b
A.
B.
283
23
Q
C.
1
D.
283
23

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2018 trường THPT Hàm Nghi - Hà Tĩnh, nội dung tài liệu gồm 45 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 90 phút. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2018 trường THPT Hàm Nghi - Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm