Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Duyên Hải - Trà Vinh

1/6 - Mã đề 166
TRƯỜNG THPT DUYÊN HẢI
TỔ TOÁN - TIN
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN – Khối lớp 12
Thi gian làm bài : 90 phút
(khôn
g
k thi
g
ian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Gọi H hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
x
yxe và các đưng thng
1, 2, 0xx y
.
Tính thể tích
V của khối tròn xoay thu được khi quay hình H xung quanh trục Ox.
A.
2
Ve
` B.
2
2Ve
C.
2Ve
D.
2Ve

Câu 2. Biết
12
;zz
( vi
1
z
số phức phần ảo dương ) hai nghiệm phức của phương trình
2
6140zz
. Tìm
1
2
z
z
.
A.
235
77
i
B.
235
77
i
C.
235
77
i
D.
235
77
i
Câu 3. Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên đoạn
0; 2
03;27ff
. Tính

2
0
I
f
xdx
.
A. 4I B. 4I  C. 10I  D. 10I
Câu 4. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu

222
:1427Sx y z .Tìm tọa độ tâm I và bán
kính R của mặt cầu.
A.

1; 4; 2 ; 7IR B.
1; 4; 2 ; 7IR
C.
1; 4; 2 ; 7IR
D.
1; 4; 2 ; 7IR
Câu 5. Tìm số phức
52
3
i
w
i
.
A.
13 11
10 10
i
B.
13 11
10 10
i
C.
13 11
10 10
i
D.
13 11
10 10
i
Câu 6. Cho số phức
zabi
thoả mãn
 
2
2211215iz z i i
. Tìm
ab
.
A. 1 B. 1 C.
3
D.
7
Câu 7. Tìm phương trình mặt cầu (S) có tâm
2;3 1I và tiếp xúc với mặt phẳng

:2 2 5 0xy z
 .
A.

222
:2 3 14Sx y z B.

222
:2 3 12Sx y z
C.

222
:2 3 12Sx y z
D.

222
:2 3 14Sx y z
Câu 8. Cho tích phân
4
2
0
6tan
cos 3tan 1
x
Idx
xx
. Nếu đặt 3tan 1tx thì kết quả nào sau đây biểu diễn I
theo t?
Mã đề 166
2/6 - Mã đề 166
A.

2
2
1
4
21
3
Itdt
B.

2
2
1
4
1
3
Itdt
C.

2
2
1
4
1
3
Itdt
D.

2
2
1
4
21
3
Itdt
Câu 9. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay có được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường

1
1; 0; 1; 1
yyxxkk
x

quay quanh trục Ox. Tìm k sao cho
15
ln16
4
V




.
A. 7k B. 8k C. 4k D. 16k
Câu 10. Trong không gian Oxyz cho véc tơ
2; 1; 1 ; 1; 0; 2ab

.Tìm cosin của góc giữa hai véc tơ
trên.
A.
4
30
B.
2
30
C.
30
15
D.
215
15
Câu 11. Trong không gian
Oxyz
, cho
1; 2; 6M và đường thẳng

22
:1
3
x
t
dy t
zt



. Tìm tọa độ điểm
M
đối
xứng với
M qua đường thẳng
d
.
A.
1; 2; 2 B.
1; 2; 2 C.

1; 2; 2 D.
1; 2; 2
Câu 12. Tìm nguyên hàm của hàm số

3
2
3
2
x
fx x
x

.
A.
4
2
3ln 2 .ln2
4
x
x
x
C B.
3
3
1
2
3
x
x
C
x

C.
4
3
2.ln2
4
x
x
C
x

D.
4
32
4ln2
x
x
C
x

Câu 13. Tìm nguyên hàm của hàm số

61
.
2
x
e
fx

A.
61 61
212
xx
ee
dx C
 

B.
61
61
3
2
x
x
e
dx e C



C.
61
61
3
2
x
x
e
dx e C



D. .
61 61
22
xx
ee
dx C
 

Câu 14. Biết tích phân
1
ln .
e
I
xxdx

2
.
,
4
ae b
ab

. Tính
ab
A.
3
B.
4
C.
2
D.
1
Câu 15. Trong không gian
Oxyz
cho hai đường thẳng

12
:
112
x
yz
d



1
:2
2
x
t
dyt
zt


. Tìm
phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng

d
và song song với đường thẳng
d
.
A.
53 30xyz
B.
53 30xyz
C. 53 10xyz D. 5 3 1 0xyz
3/6 - Mã đề 166
Câu 16. Trong không gian Oxyz cho
1; 2; 3M
và đường thẳng

1
:2
2
x
t
dyt
zt


. Tìm phương trình mặt
phẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng (d).
A.
220xyz
B.
230xyz 
C.
230xyz
D.
220xyz
Câu 17. Cho số phức z có phần ảo âm là nghiệm của phương trình
2
4200zz
trên tập số phức. Tìm
z .
A.
35
B.
5
C.
25
D.
52
Câu 18. Cho đồ thị hàm s
yfx
. Tìm diện tích hình phẳng (phần gạch sọc trong hình) .
A.

14
31
xx
f
xd f xd

B.

34
00
xx
f
xd f xd

C.

00
34
xx
f
xd f xd

D.

4
3
x
f
xd
Câu 19. Cho số phức

2019
1009
1
2
i
z
i
. Tìm tổng phần thực và phần ảo của số phức z.
A. 2 B. 0 C. 1 D. 3
Câu 20. Tìm điểm biểu diễn của số phức
23
53
1
ii
zi
i

.
A.
9;5
B.
9; 5
C.
9;5
D.
9; 5
Câu 21. Véc tơ nào sau đây là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng

:3 2 7 0Pxz.
A.

3; 0; 2n 
B.
3; 0; 2n
C.
3;1; 2n 
D.
3;1; 2n 
Câu 22. Biết

3
0
12fxdx
. Tính

1
0
3Ifxdx
.
A. 4I B.
36I
C.
6I
D.
5I
Câu 23. Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số

1
1
fx
x
33F
. Tìm

Fx
.
A.
11Fx x B.
211Fx x C.
11Fx x D.
211Fx x
Câu 24. Tìm tọa độ diểm M thuộc trục Ox và cách mặt phẳng
:2310xyz

một khoảng bằng
14 .
A.

0;13;0 ; 0; 15;0
B.
0;0;3 ; 0;0; 5
C.
13;0;0 ; 15;0;0
D.
13;0;0 ; 15;0;0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Duyên Hải - Trà Vinh, tài liệu với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, để làm tốt đề thi, học sinh cần ôn tập các nội dung kiến thức sau: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Duyên Hải - Trà Vinh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 284
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm