Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường Tam Quan - Bình Định

Trang 1/3 - Mã đề thi A
SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THPT TAM QUAN
Mã đề:A
Môn: Toán - Khối: 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
I. TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm)
Câu 1: Cho số phức
z 3 2i.
=
Tìm điểm biểu diễn của số phức
w z i.z= +
A.
( )
M 5; 5
B.
( )
M 1; 5
C.
( )
M 1;1
D.
( )
M 5;1
Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số
A.
1
sin3
3
xC
B.
1
sin3
3
xC
C.
3sin3xC
D.
3sin3xC
Câu 3: Biết
2
3
0
1
a
x
e
e dx
b
=
. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A.
10ab
+=
B.
ab
=
C.
2ab=
D.
ab<
Câu 4: Công thức nguyên hàm nào sau đây không đúng?
2
1
A. dx tan x C
cos x
= +
x
x
a
B. a dx C (0 a 1)
ln a
= + <≠
1
x
C. x dx C ( 1)
1
α+
α
= + α≠−
α+
1
D. dx ln x C
x
= +
Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
115
:
2 34
xyz
d
+−
= =
mặt
phẳng
( ): 3 2 5 0
Px y z + −=
. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. d cắt và không vuông góc với (P). B. d vuông góc với (P).
C. d song song với (P). D. d nằm trong (P).
Câu 6: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A(1; 4; 7) vuông góc với mặt
phẳng (P): x + 2y 2z 3 = 0 là:
A.
12
44
74
= +
= +
=
xt
yt
zt
B.
4
32
12
=−+
= +
=−−
xt
yt
zt
C.
14
43
7
= +
= +
= +
xt
yt
zt
D.
1
24
27
= +
= +
=−+
xt
yt
zt
Câu 7: Cho A(1;2;3), mặt phẳng
( )
: 2 0.Pxyz++−=
Phương trình mặt phẳng song song với mặt
phẳng (P) biết (Q) cách điểm A một khoảng bằng
33
là:
A.
03 =++
+ zy
x
03 =++ zyx
B.
03 =+++ zyx
0
15 =+++ zyx
C.
03 =+++ z
yx
015 =+
+ zy
x
D.
03 =++
+
z
y
x
015
=
+ zyx
Câu 8:. Đim M trong hình v bên là đim biu din ca s phc
z. Tìm phn thc và phn o ca s phc z.
A. Phn thc là −4 và phn o là 3.
B. Phn thc là 3 và phn o là −4i.
C. Phn thc là 3 và phn o là −4.
D. Phn thc là 4 và phn o là 3i.
x
y
-4
3
O
M
Câu 9: Biết
( )
10
b
a
f x dx =
, F(x) là một nguyên hàm của f(x) và F(a) = -3. Tính
( )
Fb
.
A.
( )
13Fb=
B.
( )
10Fb=
C.
( )
16Fb=
D.
( )
7Fb=
Câu 10: Tìm số phức liên hợp của số phức
(3 1)z ii= +
A.
3zi=
B.
3zi=−−
C.
3zi=−+
D.
3zi= +
Câu 11: Biết F(x) một nguyên hàm của hàm số
( )
4
12
fx
x
=
+
( )
02F =
. Tìm
( )
2F
.
A.
4ln 5 2+
B.
( )
5 1 ln 2+
C.
2ln 5 4+
D.
( )
2 1 ln5
+
Trang 2/3 - Mã đề thi A
Câu 12: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hàm số
2
yx=
, trục hoành và hai
đường thẳng x = -1, x = 3
là :
A.
1
3
B.
28
3
C.
8
3
D.
28
9
Câu 13:
G
ọi
z
1
z
2
ln lượt là nghim ca phươngtrình:
2
2 50zz +=
. Tính
12
Pz z= +
A.
25
B. 10 C. 3 D. 6
Câu 14: Tính mô đun của số phức
z
thoả mãn:
(
)
2 13 1
zi i−+ =
A.
34
3
z
=
B.
5 34
2
z =
C.
34z =
D.
34z =
Câu 15: Tích phân
1
0
2dx
I ln a
3 2x
= =
. Giá trị của a bằng:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 16: Biết
(
)
3
0
12f x dx =
. Tính
( )
1
0
3I f x dx=
.
A. 4 B. 6 C. 36 D. 3
Câu 17:
( )
Fx
là nguyên hàm của hàm số
(
)
(
)
2
34
,0
x
fx x
x
+
=
, biết rằng
(
)
11
F =
.
( )
Fx
là biểu
thức nào sau đây:
A.
( )
25
4
Fx x
x
= +−
B.
( )
4
3ln 5Fx x
x
= −+
C.
( )
33
4
Fx x
x
= −+
D.
( )
4
3ln 3Fx x
x
= −+
Câu 18: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm
(2; 3; 1)
A −−
,
(4; 1; 2 )B
. Phương trình mặt phẳng
trung trực của đoạn thẳng AB là
A.
2 2 3 10xyz+ + +=
B.
15
446 0
2
xyz
−+ =
C.
4 4 6 70xyz+ + −=
D.
0xyz+−=
Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
22
3()
35
xt
y t tR
zt
= +
=−∈
=−+
. Vectơ
nào dưới đây là vectơ chỉ phương của
d
?
A.
=
(2;0; 3)u
B.
(2; 3;5)u =
C.
(2;3; 5)u =
D.
( )
=
2;0;5
u
Câu 20: Cho đồ thị hàm số y=f(x) . diện tích hình phẳng (phần
đậm trong hình)là:
A.
4
3
()S f x dx
=
. B.
34
00
() ()S f x dx f x dx
= +
∫∫
.
C.
14
31
() ()S f x dx f x dx
= +
∫∫
D.
04
30
() ()S f x dx f x dx
=
∫∫
.
Câu 21: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm
( 2;0;0), (0;3;0)AB
(0;0;2)C
.
Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng
()
ABC
?
A.
1.
32 2
xy z
++ =
B.
1.
2 23
xyz
+ +=
C.
1.
23 2
xy z
++ =
D.
1.
232
x yz
++=
Câu 22: Phương trình nào sau đây chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm
( )
1; 2; 3A
( )
3; 1;1B
?
Trang 3/3 - Mã đề thi A
A.
123
3 11
xyz−−+
= =
B.
311
12 3
xyz +−
= =
C.
123
2 34
xyz−−+
= =
D.
123
2 34
xyz++
= =
Câu 23: Tìm số phức z biết
2019
34i
z
i
+
=
:
A.
43zi
=
B.
43zi= +
C.
34zi=
D.
34zi= +
Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz,
cho mặt phẳng
( )
P : x 2z 3 0. +=
Vectơ nào ới
đây là một vectơ pháp tuyến của
( )
P
?
A.
( )
n 1; 2; 0 .=
B.
( )
n 1; 0; 2 .
=
C.
( )
n 3; 2;1 .=
D.
( )
n 1; 2; 3 .=
II. TỰ LUẬN: ( 4 điểm)
Câu 1. (1.0 điểm). Tính các tích phân sau:
a)
7
3
2
0
1I x x dx= +
; b)
4
0
(3 2 )cos2I x xdx
π
=
Câu 2. (1.0 điểm). a) Giải phương trình
(1 ) (47)84
iz i i+ +− =
.
b) Tìm số phức z thỏa mãn :
( ) ( )
3 i z 1 2i z 3 4i+ ++ =
.
Câu 3. (2.0 điểm).
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x y+2z+ 4 =0.
a) Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P).
b) Tìm hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P).
c) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm M và tiếp xúc với mặt phẳng (P) .
----------- HẾT ----------

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường Tam Quan - Bình Định, tài liệu gồm phần trắc nghiệm gồm 24 câu, chiếm 60% số điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 40% số điểm, đề thi có ma trận đề, đáp án và lời giải chi tiết.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường Tam Quan - Bình Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm