Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bình Thuận

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BÌNH THUẬN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề này 04 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 12
Năm học: 2017 2018
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian giao đề)
đề: 132
Họ và tên học sinh:......................................................... Số báo danh: .......................Lớp: ..............
Cho nguyên t khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Be = 9;
Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Al = 27; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Cr = 52.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: Kim loại crom tan trong dung dịch
A. HNO
3
(đặc, nguội). B. HCl (loãng, nóng).
C.
H
2
SO
4
(đặc, nguội).
D.
NaOH (loãng, nóng).
Câu 2: Trong phương pháp thủy luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO
4
thể dùng kim loại
nào m chất khử?
A. Zn. B. Ba. C. Ag. D. Na.
Câu 3:
Nguyên tắc điều chế kim loại
A. oxi hóa kim loại thành ion kim loại. B. khử kim loại thành ion kim loại.
C. khử ion kim loại thành kim loại. D. oxi hóa ion kim loại thành kim loại.
Câu 4:
Phát biểu nào sau đây sai?
A. Hàm lượng cacbon trong thép cao hơn trong gang.
B.
Sắt kim loại màu trắng hơi m, dẫn nhiệt tốt.
C. Quặng pirit sắt thành phần chính FeS
2
.
D. Sắt (III) hiđroxit là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước.
Câu 5:
Phương trình hóa học nào sau đây giải thích được u tục ngữ “Nước chảy đá mòn”?
A. CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O

Ca(HCO
3
)
2
. B. Ca(HCO
3
)
2
0
t

CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O.
C. CaCO
3
0
t

CaO + CO
2.
D. CaCO
3
+ 2HCl

CaCl
2
+ CO
2
+ H
2
O.
Câu 6: Cho các kim loại sau: Na, Ba, Cr, Fe. Số kim loại tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ
A.
1.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
Câu 7: Trường hợp o dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?
A.
Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO
2
.
B. Sục CO
2
o dung dịch Ca(OH)
2
.
C. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl
3
.
D.
Cho dung dịch AlCl
3
o dung dịch NaOH.
Câu 8: Dung dịch NaOH thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A.
K
2
CO
3
, HNO
3
, SO
2
, CuO.
B.
CuSO
4
, HNO
3
, SO
2
, KNO
3.
C. Na
2
SO
4
, HCl, CO
2
, Al
2
O
3.
D. MgCl
2
, HCl, CO
2
, Al(OH)
3.
Câu 9: Cấu hình electron nào sau đây của ion Cr
3+
?
A.
[Ar]3d
6
.
B.
[Ar]3d
5
.
C.
[Ar]3d
4
.
D.
[Ar]3d
3
.
Câu 10:
Công thức hóa học của sắt (II) hiđroxit
A. Fe
2
O
3
. B. Fe(OH)
2
. C. Fe(OH)
3
. D. Fe
3
O
4
.
Câu 11:
Phương trình nào sau đây đúng?
A.
FeSO
4
+ Cu

CuSO
4
+ Fe.
B.
2Cr + 3Cl
2
0
t

2CrCl
3.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Fe + 2S
0
t

FeS
2
. D. Cr + 2HNO
3

Cr(NO
3
)
2
+ H
2.
Câu 12: Khí X được điều chế thu vào bình tam giác theo nh vẽ .
Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?
A.
Cho dung dịch H
2
SO
4
loãng vào bình đựng hạt kim loại Zn.
B. Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K
2
Cr
2
O
7
.
C. Cho dung dịch H
2
SO
4
đặc vào bình đựng kim loại Cu.
D.
Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO
3
.
Câu 13: Dãy gồm các chất chỉ tính oxi hoá
A.
FeO, FeCl
2
.
B.
Fe, Fe
2
O
3
.
C.
Fe
2
O
3
, Fe
2
(SO
4
)
3
.
D.
Fe
3
O
4
, Fe(OH)
2
.
Câu 14: Cho 1,17 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lít
khí H
2
(đktc). Kim loại kiềm là
A. K. B. Na. C. Li. D. Rb.
Câu 15: Để phân biệt hai dung dịch KNO
3
Mg(NO
3
)
2
đựng trong hai lọ riêng biệt, ta thể dùng
dung dịch
A. MgCl
2.
B. NaOH. C. HCl. D. NaCl.
Câu 16:
Quặng nào sau đây chứa thành phần chính Al
2
O
3
?
A. Hematit đỏ. B. Manhetit. C. Criolit. D. Boxit.
Câu 17: Trong dân gian có câu:
“nh đng c c àm cao
h㐴n ch݃a m đánh nc nào cjng trong”
Công thức của phèn chua là
A.
Al
2
(SO
4
)
3
.18H
2
O.
B.
K
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O.
C. (NH
4
)
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O. D. Na
3
AlF
6.
Câu 18:
Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HNO
3
đặc nóng dư, thu được 3,36 lít NO
2
(đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m
A.
4,2.
B.
2,8.
C.
8,4.
D.
25,2.
Câu 19: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe
A.
ZnCl
2
FeCl
3
.
B.
CuSO
4
HNO
3
đặc nguội.
C. AgNO
3
H
2
SO
4
loãng. D. HCl AlCl
3
.
Câu 20: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?
A.
AlCl
3
.
B.
Al
2
(SO
4
)
3
.
C.
NaAlO
2
.
D.
Al
2
O
3.
Câu 21: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe; Zn-Fe; Fe-C; Sn-Fe. Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li
thì số hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn trước
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 22: Kim loại nào sau đây không phải kim loại kiềm?
A.
Cs.
B.
Li.
C.
Ba.
D.
Na.
Câu 23: Kim loại Ca được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?
A.
Cho K c dụng với dung dịch CaCl
2
.
B.
Điện phân dung dịch CaCl
2
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C.
Nhiệt phân CaCO
3
.
D.
Điện phân CaCl
2
nóng chảy.
Câu 24: Dung dịch NaHCO
3
không tác dụng với
A.
CO
2
.
B.
NaOH.
C.
KOH.
D.
HCl.
Câu 25: Cho luồng khí H
2
(dư) đi qua hỗn hợp rắn X gồm CuO, FeO, MgO đến khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl thì thấy
A. Y tan một phần hiện tượng sủi bọt khí.
B.
Y tan hết không hiện ợng sủi bọt khí.
C. Y tan hết hiện tượng sủi bọt khí.
D. Y tan một phần không hiện tượng sủi bọt khí.
Câu 26: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca
2+
, Mg
2+
,
-
3
HCO
, Cl
-
,
. Chất được dùng làm
mềm mẫu ớc cứng trên
A. NaHCO
3
. B. Na
2
CO
3
. C. H
2
SO
4
. D. HCl.
Câu 27: Người ta thường dùng hỗn hợp tecmit (kim loại M Fe
2
O
3
) điều chế một lượng nhỏ sắt để
hàn đường ray. Kim loại M
A. Fe. B. Ag. C. Al. D. Cu.
Câu 28:
Phản ứng không tạo FeCl
2
A.
Fe + Cl
2

B.
Fe + HCl

C. Fe(OH)
2
+ HCl

D. Cu + FeCl
3

Câu 29:
Điện phân dung dịch NaCl màng ngăn xốp một thời gian, thu được dung dịch A. Cho vài
giọt phenolphtalein o dung dịch A, hiện tượng quan sát được
A. dung dịch không màu chuyển sang màu xanh.
B.
dung dịch không u chuyển thành màu hồng.
C. dung dịch chuyển từ màu xanh thành u hồng.
D.
dung dịch không đổi màu.
Câu 30: Cho 200 ml dd AlCl
3
1,5M tác dụng với V lít dd NaOH 0,5M, ợng kết tủa thu được 7,8
gam. Giá trị lớn nhất của V
A.
1,2.
B.
1,8.
C.
2,4.
D.
2,2.
Câu 31: Hòa tan hết a mol Al o dung dịch chứa 2,5a mol NaOH thu được dung dịch A. Kết lun
o sau đây là đúng?
A. Dung dịch A không làm đổi màu qu tím.
B.
Thêm HCl o dung dịch A thu được 0,5a mol kết tủa.
C. Dung dịch A không phản ng vi dung dịch MgCl
2.
D. Sục CO
2
vào dung dịch A thu được a mol kết tủa.
Câu 32:
Hấp th hoàn toàn khí CO
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
thu được 20g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi
nung nóng dung dịch còn lại thu thêm 5g kết tủa nữa. Thể tích khí CO
2
(đktc) đã hấp thụ
A.
3,36 lít.
B.
4,48 lít.
C.
2,24 lít.
D.
6,72 lít.
Câu 33: Cho dãy c chất: Ag, Fe
3
O
4
, Na
2
CO
3
Fe(OH)
3
. Số chất trong dãy tác dụng được với
dung dịch H
2
SO
4
loãng
A.
3.
B.
4.
C.
2.
D.
1.
Câu 34: Cho 13,7 gam Ba tan hết vào 300 ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
. Sau khi các phản ứng kết thúc
thấy khối lượng dung dịch giảm 10,59 gam so với ban đầu. Nồng độ mol/lít của dung dịch
Al
2
(SO
4
)
3
đã dùng
A. 0,11M. B. 0,12M. C. 0,20 M. D. 0,10M.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Toán, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bình Thuận, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bình Thuận. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 4.551
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm