Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hoá học trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ
MAU
TRƯNG THPT PHAN NGC HIN
KIM TRA HC K II NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN HOÁ HC - KHI 12
Thi gian làm bài : 45 phút; (Đề có 30 câu)
trang)
Cho biết:
Na: 24; Cu: 64; Zn: 65, Mg: 24; Cl: 35,5; S: 32; Fe: 56; O: 16; Al: 27; K: 39; Ca: 40; Ba: 137; Sr:88. Th
tích chất khí đo ở điu kin tiêu chun
Câu 1: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là:
A. quặng đôlômit. B. qung pirit.
C. qung boxit. D. qung manhetit.
Câu 2: Công thức hoá học của sắt (II) hidroxit là
A. Fe
3
O
4
. B. FeO. C. Fe(OH)
3
. D. Fe(OH)
2
.
Câu 3: Cho phn ng: a Fe + b H
2
SO
4
c)
0
t
c Fe
2
(SO
4
)
3
+ d SO
2
+ e H
2
O
Các h s a, b, c, d, e là nhng s nguyên, ti gin thì tng (a + b) bng
A. 4. B. 6. C. 10. D. 8.
Câu 4: Quặng có hàm lượng sắt cao nhất là
A. Hematit đỏ. B. Manhetit. C. Pirit. D. Xiđerit.
Câu 5: Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dung dịch H
2
SO
4
20% (vừa đủ), thu
được 0,1 mol H
2
. Khối lượng dung dịch sau phản ứng là
A. 42,58 gam. B. 52,68 gam. C. 13,28 gam. D. 52,48 gam.
Câu 6: Cho 4,291 gam hn hp A gm Fe
3
O
4
, Al
2
O
3
CuO tác dng vừa đủ vi 179
ml dung dch HCl 1M. Cô cn dung dịch thu được khi lưng mui khan là
A. 9,3545 gam. B. 9,5125 gam. C. 9,2135 gam. D. 9,1415
gam.
Câu 7: Cho 0,4 gam kim loại kiềm thổ M phản ứng với nước (dư), thu được 0,01 mol khí
H
2
. Kim loại M là
A. Sr. B. Mg. C. Ca. D. Ba.
Câu 8: Khi điện phân CaCl
2
ng chảy (điện cực trơ) để điều chế Ca, tại catot xảy ra
A. s oxi hóa ion Cl
.
B. s kh ion Ca
2+
.
C. s kh ion Cl
.
D. s oxi hóa ion Ca
2+
.
Câu 9: Cho m gam kim loại Al tác dụng với một lượng dung dịch NaOH, thu được
3,36 lít khí H
2
(ở đktc). Giá trị của m là
A. 2,7. B. 10,8. C. 5,4. D. 8,1.
Câu 10: Những kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện.
A. Al, Fe, Zn. B. Zn, Fe, Sn. C. Na, Ca, Mg. D. Hg, Ag, Na.
Câu 11: Công thức của thạch cao sống
Mã đề 321
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
A. CaCO
3
B. CaSO
4
.2H
2
O
C. CaSO
4
. D. CaSO
4
.H
2
O
Câu 12: Cấu hình electron ngoài cùng của các nguyên tử kim loại kiềm là
A. ns
2
np
1
. B. ns
1
. C. ns
2
np
3
. D. ns
2
.
Câu 13: Khi dẫn từ từ khí CO
2
đến dư vào dung dịch Ca(OH)
2
thấy có
A. bt khí và kết ta trng.
B. bt khí bay ra.
C. kết ta trng xut hin.
D. kết ta trắng, sau đó kết ta tan dn.
Câu 14: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất
A. b oxi hoá. B. nhn proton.
C. cho proton. D. b kh.
Câu 15: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với khí oxi ?
A. Magie. B. Nhôm. C. Vàng. D. Đồng.
Câu 16: Mt dung dch hn hp cha a mol NaAlO
2
và a mol NaOH tác dng vi mt
dung dch cha b mol HCl. Điều kiện để thu được kết ta sau phn ng là
A. a = b. B. a < b < 5a. C. b = 5a. D. a = 2b.
Câu 17: Cho dãy các chất: Al
2
O
3
, NaHCO
3
, K
2
CO
3
, Fe
2
O
3
, Zn(OH)
2
, Al(OH)
3
, AlCl
3
. Số
chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.
Câu 18: Hn hp X gm CuO, Fe, Al, Zn, Mg. Cho m gam hn hp X tác dng vi oxi
nung nóng, sau mt thời gian thu đưc (m + 0,96) gam hn hp rn Y. Cho Y phn ng
vi dung dch HNO
3
loãng (dư) thu được 7,168 lít NO (sn phm kh duy nht, đktc)
dung dch Z. cn Z được (m +73,44) gam cht rn khan. S mol HNO
3
đã phản
ng là
A. 1,64. B. 1,48. C. 1,4. D. 1,52.
Câu 19: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion
A. Al
3+
, Fe
3+
. B. Na
+
, K
+
. C. Cu
2+
, Fe
3+
. D. Ca
2+
,
Mg
2+
.
Câu 20: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được
4,48 lít khí H
2
(ở đktc). Giá trị của m là
A. 2,8. B. 1,4. C. . 5,6. D. 11,2.
Câu 21: Dung dich X cha KHCO
3
Na
2
CO
3
. Dung dch Y cha HCl 0,5M H
2
SO
4
1,5M.
Thc hin hai thí nghim sau, các khí đo ở đktc:
+ Thí nghim 1: Cho t t 100 ml dung dch X vào 100 ml dung dịch Y thu được 5,6
lít CO
2
.
+ Thí nghim 2: Cho t t 100 ml dung dch Y vào 100 ml dung dịch X thu được 3,36
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
lít CO
2
dung dch Z. Cho Ba(OH)
2
o dung dịch Z, kết thúc phn ng thu đưc m
gam kết ta.
Giá tr m là
A. 133,45. B. 74,35. C. 68,95. D. 103,9.
Câu 22: Ly m gam mt hn hp bt nhôm Fe
3
O
4
đem thc hin phn ng nhit
nhôm trong điều kin không không khí. Để ngui hn hợp thu đưc sau phn ng,
nghin nh, trộn đều ri chia hn hợp đó thành hai phn; khối lượng ca phn 1 bng
50% khi lưng ca phn 2.
Cho phn 1 vào dung dịch NaOH thì thu được 5,04 lít hiđro. Hoà tan hết phn 2
vào dung dịch HCl thì thu được 25,2 lít hiđro. Các thể tích đo điều kin tiêu chun, các
phn ứng đều hoàn toàn.
Giá tr m gn giá tr nào nhất sau đây ?
A. 120. B. 115. C. 104. D. 127.
Câu 23: Cho các phát biểu sau:
(1) Na
2
CO
3
là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh.
(2) Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm đều tác dụng được với nước.
(3) Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al
2
O
3
bền vững
bảo vệ.
(4) Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm
thổ giảm dần.
(5) Thạch cao sống dùng bó bột, nặn tượng.
Số phát biểu đúng là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 24: Cho các hydroxit: NaOH, Mg(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Al(OH)
3
. Hidroxit có tính bazơ
mạnh nhất là
A. Al(OH)
3
. B. Fe(OH)
3
. C. Mg(OH)
2
. D. NaOH.
Câu 25: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?
A. Crom. B. Đồng. C. Vonfam. D. St.
Câu 26: Để phân biệt CO
2
SO
2
chcần ng thuốc thử là
A. CaO. B. c brom.
C. dung dch NaOH. D. dung dch Ba(OH)
2
.
Câu 27: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó
A. NaCl. B. MgCl
2
. C. KHSO
4
. D. Na
2
CO
3
.
Câu 28: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Fe(NO
3
)
2
giải phóng kim loại Fe là
A. Mg và Na. B. Al và Mg. C. Zn và Cu. D. Al và Ag.
Câu 29: Cơ quan cung cấp nước xử lý nước bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có th

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 12 môn Hoá học

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hoá học trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021 gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm Hoá học 10, được các thầy cô biên soạn bám sát với nội dung kiến thức SGK. Đề thi có đáp án đi kèm, mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Để tham khảo thêm nhiều đề thi và tài liệu học tập hay khác, trao đổi với thầy cô và giáo viên, mời các bạn tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hoá học trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021 có đáp án nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hoá học trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 299
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa Xem thêm